GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字表討論編輯歷史

字表:偏化変形部品一覧BMP3 (作字率:100% [已540、未0])

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫

偏化変形部品一覧

対象の文字はデータファイル(dump_newest_only.txt)から抽出しています。

filename : dump_newest_only.txt

filesize : 54052029

timestamp : Wed Oct 15 02:00:07 2014

u3400-4dbf CJK統合漢字拡張A

base-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-14-15
8u3400u3400-07u3400-07-itaiji-001u3400-07-itaiji-002
9u3402u3402-02
10u3404u3404-g02u3404-j02
11u3405u3405-01u3405-03u3405-06u3405-07u3405-09
12u342au342a-01
13u342bu342b-v01u342b-g02
14u342cu342c-g01u342c-02u342c-02-itaiji-001u342c-02-itaiji-002u342c-02-var-001u342c-02-var-002u342c-02-var-003u342c-02-var-004u342c-02-var-005u342c-02-var-006u342c-02-var-007u342c-g02u342c-t02u342c-07-var-001
15u342du342d-03u342d-g03u342d-07-itaiji-001
16u342eu342e-01u342e-02
17u3431u3431-01u3431-02u3431-04u3431-04-var-001u3431-07-var-001
18u3436u3436-09
19u343au343a-04-itaiji-001u343a-04-var-001u343a-07-itaiji-002u343a-07-itaiji-003u343a-07-itaiji-004u343a-07-itaiji-005u343a-07-itaiji-006u343a-07-itaiji-007u343a-07-itaiji-008
20u3452u3452-01u3452-02u3452-02-var-001u3452-02-var-002
21u34b2u34b2-02-var-001
22u34b5u34b5-07-var-001
23u34b8u34b8-01-var-001u34b8-01-var-002u34b8-02u34b8-02-var-001u34b8-02-var-002u34b8-02-var-003u34b8-06-var-001u34b8-06-var-002u34b8-06-var-003u34b8-06-var-004u34b8-06-var-005u34b8-06-var-006u34b8-06-var-007u34b8-06-var-008u34b8-06-var-009
24u34bcu34bc-07-itaiji-002u34bc-07-itaiji-003u34bc-07-itaiji-004
25u34c1u34c1-03u34c1-03-var-001u34c1-03-var-002u34c1-03-var-003u34c1-03-var-004u34c1-g03
26u34dcu34dc-t01u34dc-g04
27u34deu34de-03u34de-03-var-001u34de-03-var-002u34de-03-var-003u34de-03-var-004u34de-03-var-005u34de-03-var-006u34de-03-var-007u34de-03-var-008u34de-03-var-009u34de-g03
28u352bu352b-02
29u3537u3537-02-itaiji-002
30u353eu353e-01u353e-01-var-001u353e-g01u353e-02u353e-g02u353e-t02u353e-14u353e-k14
31u353fu353f-01u353f-01-var-001
32u3558u3558-01-var-001u3558-g02
33u355au355a-02u355a-02-var-001
34u355bu355b-01u355b-02u355b-02-var-001
35u355du355d-02
36u3563u3563-02u3563-02-var-001u3563-02-var-002u3563-t02
37u3565u3565-09u3565-11
38u35cau35ca-05u35ca-g05u35ca-09u35ca-10u35ca-15
39u361du361d-07
40u3686u3686-01-var-001
41u3687u3687-01u3687-01-var-001u3687-02u3687-g02u3687-t02u3687-04
42u3692u3692-02
43u3694u3694-07u3694-07-var-001
44u3696u3696-03u3696-03-var-001
45u3698u3698-01-itaiji-001u3698-01-itaiji-002u3698-03u3698-03-var-001u3698-03-var-002u3698-07-itaiji-001u3698-07-itaiji-002u3698-07-itaiji-003u3698-07-itaiji-004
46u3749u3749-02u3749-g02u3749-03u3749-03-var-001u3749-g03u3749-t03
47u3750u3750-03-var-001u3750-03-var-002u3750-g03
48u3759u3759-07-itaiji-001
49u3761u3761-07-itaiji-001u3761-07-itaiji-002u3761-07-itaiji-003
50u378bu378b-02u378b-07-var-001
51u378eu378e-14
52u3791u3791-05u3791-05-var-001u3791-g05
53u37a2u37a2-01u37a2-g01u37a2-07-var-001
54u37adu37ad-g07
55u37b7u37b7-01u37b7-02-itaiji-001u37b7-02-itaiji-002u37b7-08u37b7-08-var-001u37b7-08-var-002
56u37bau37ba-01
57u3829u3829-02u3829-02-var-001u3829-02-var-002u3829-02-var-003
58u382du382d-07-itaiji-001u382d-07-itaiji-002u382d-07-itaiji-003u382d-07-itaiji-004u382d-07-itaiji-005u382d-07-itaiji-006u382d-07-itaiji-007u382d-07-itaiji-008
59u382fu382f-07
60u3840u3840-07-itaiji-001
61u386du386d-07-itaiji-001
62u3886u3886-g02
63u389bu389b-01u389b-t01
64u389fu389f-02-var-001
65u38cau38ca-02u38ca-02-var-001u38ca-02-var-002u38ca-t02
66u38ceu38ce-02u38ce-k02
67u38fau38fa-04u38fa-04-var-001u38fa-04-var-002u38fa-04-var-003u38fa-g04u38fa-h04u38fa-v04u38fa-14
68u3917u3917-07-var-001
69u3951u3951-03
70u396fu396f-02-itaiji-001u396f-02-itaiji-002u396f-g02u396f-t02
71u39aeu39ae-02
72u39b0u39b0-05u39b0-05-var-001u39b0-05-var-002u39b0-10
73u39bfu39bf-01-var-001
74u3a85u3a85-01u3a85-05
75u3a87u3a87-07-var-001
76u3aafu3aaf-01
77u3ab7u3ab7-02
78u3ac3u3ac3-05u3ac3-05-var-001u3ac3-05-var-002u3ac3-05-var-003u3ac3-g05u3ac3-k05u3ac3-t05u3ac3-07-itaiji-001u3ac3-07-itaiji-002u3ac3-10u3ac3-g10u3ac3-k10
79u3ac4u3ac4-02u3ac4-02-var-001u3ac4-07-itaiji-001
80u3ad0u3ad0-02u3ad0-08
81u3ad2u3ad2-07
82u3ad6u3ad6-02
83u3ad7u3ad7-01
84u3aebu3aeb-01
85u3b05u3b05-02u3b05-02-var-001u3b05-g02u3b05-t02u3b05-07-var-001
86u3b0eu3b0e-01u3b0e-g01
87u3b25u3b25-01
88u3b30u3b30-01u3b30-02-itaiji-001u3b30-02-itaiji-002u3b30-03-var-001
89u3b31u3b31-07-var-001
90u3b57u3b57-03-var-001
91u3b8au3b8a-03u3b8a-03-var-001
92u3b9au3b9a-01u3b9a-02
93u3c4fu3c4f-01u3c4f-07
94u3c7cu3c7c-07-var-001
95u3c7fu3c7f-03u3c7f-03-itaiji-001
96u3c8bu3c8b-g03
97u3cc4u3cc4-03u3cc4-03-var-001u3cc4-04u3cc4-04-var-001u3cc4-09
98u3cdfu3cdf-02-itaiji-001
99u3da3u3da3-02
100u3db3u3db3-07-itaiji-001
101u3dcau3dca-04
102u3e11u3e11-07-var-001
103u3e12u3e12-07-var-001u3e12-07-var-002
104u3e1au3e1a-06u3e1a-09
105u3e26u3e26-02u3e26-02-var-001
106u3eceu3ece-03
107u3fe1u3fe1-02
108u4020u4020-11
109u4093u4093-02
110u41b8u41b8-07-var-001
111u41c2u41c2-05-var-001u41c2-09u41c2-g09
112u4343u4343-01u4343-g01u4343-02u4343-02-var-001u4343-02-var-002u4343-g02
113u43cdu43cd-07-var-001u43cd-g07u43cd-t07u43cd-08-var-001
114u43fbu43fb-07
115u4455u4455-05
116u445eu445e-01u445e-01-var-001
117u4491u4491-03u4491-03-var-001u4491-03-var-002u4491-03-var-003u4491-03-var-004
118u4525u4525-02
119u4589u4589-02
120u458du458d-05
121u4592u4592-01
122u459du459d-01u459d-g01u459d-04-var-001u459d-14-var-001
123u45b5u45b5-04u45b5-07-var-001
124u4672u4672-03u4672-03-var-001
125u4674u4674-07-var-001u4674-07-var-002
126u46afu46af-04
127u46bbu46bb-01u46bb-g01u46bb-t01
128u470cu470c-07-itaiji-001u470c-07-itaiji-002u470c-g07
129u472du472d-01u472d-t01
130u4896u4896-07-var-001u4896-07-var-002
131u48c8u48c8-05u48c8-g05
132u48fdu48fd-g01
133u49f9u49f9-05u49f9-11
134u4a07u4a07-07-var-001
135u4a57u4a57-04
136u4c1fu4c1f-07-var-001
137u4d21u4d21-01

uf900-faff CJK互換漢字

base-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-14-15
1947ufa17ufa17-01ufa17-01-var-001
1948ufa18ufa18-05ufa18-11
1949ufa1eufa1e-03ufa1e-03-var-001ufa1e-03-var-002ufa1e-03-var-003ufa1e-03-var-004ufa1e-03-var-005ufa1e-04-var-001ufa1e-09ufa1e-09-var-001ufa1e-14
1950ufa35ufa35-02ufa35-02-var-001ufa35-02-var-002ufa35-02-var-003ufa35-02-var-004ufa35-07
1951ufa3aufa3a-01
1952ufa3cufa3c-03
1953ufa4cufa4c-09
1954ufa5bufa5b-07
1955ufa5cufa5c-02
1956ufa5dufa5d-03
1957ufa5eufa5e-03ufa5e-08
1958ufa64ufa64-01
1959ufa6aufa6a-02
1960ufaaeufaae-01

otherBMP

base-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-14-15
1u03b1u03b1-03
2u2e80u2e80-04u2e80-07u2e80-07-var-001
3u2e86u2e86-05u2e86-11
4u2e88u2e88-04-var-001
5u2e8au2e8a-03
6u2e8cu2e8c-03
7u31c8u31c8-05
1946uc73cuc73c-03