GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

aj1-03360 (Adobe-Japan-1文字コレクション 3360) (@6)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u77e7) (u77e7-j) (=u77e7-ue0100) (=u77e7) (=koseki-267520) (=juki-77e7) (=dkw-23938) (=aj1-03360)
(hkcs_m77e7)
異體字: (u5f1e)
[異體字(民國教育部)]
(u5f1e-j) (=u5f1e) (=u5f1e-ue0100) (=juki-5f1e) (=jmj-011162) (=aj1-17609) (=dkw-09736)
(koseki-110070)
(hkcs_m5f1e)
(n-gtwinppx_u5f1e)
(u77e4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u77e4-g)
(u77e4-j) (=u77e4) (=dkw-23934) (=u77e4-ue0100) (=koseki-267480) (=juki-77e4) (=aj1-18205)
(hkcs_m77e4)
(u8a20)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u8a20-j) (=u8a20) (=dkw-35267) (=u8a20-ue0100) (=koseki-400520) (=juki-8a20) (=cbeta-18656) (=aj1-22516)
(u2ff0-u8a00-u77e7)
(hkcs_m8a20)
𥎧 (u253a7)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u253a7-jv) (=u253a7) (=koseki-267460) (=dkw-23932)
𥎪 (u253aa)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u253aa-jv) (=u253aa) (=koseki-267530) (=dkw-23939)
𥎯 (u253af)
[異體字(漢語大字典)]
(u253af-jv) (=u253af) (=koseki-267570)
(dkw-23943)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部