GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

aj1-03428 (Adobe-Japan-1文字コレクション 3428) (@10)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u91c6) (u91c6-01)
(u91c6-02)
(u91c6-03)
(u91c6-03-itaiji-001)
(u91c6-03-itaiji-002)
(u91c6-03-var-001)
(u91c6-03-var-002)
(u91c6-03-var-003)
(u91c6-03-var-004)
(u91c6-03-var-005)
(u91c6-04)
(u91c6-05)
(u91c6-06)
(u91c6-06-var-001)
(u91c6-g01)
(u91c6-itaiji-001)
(u91c6-j) (=u91c6-ue0100) (=u91c6) (=u2fa4) (=koseki-455240) (=juki-91c6) (=dkw-40115) (=aj1-03428)
(u91c6-k06)
(u91c6-t03)
(u91c6-v01)
(u91c6-v06)
(u91c6-v07)
(u91c6-var-001)
(u2ff0-u624c-u4e5c) (=sawd-03909) (=irg2015-01343) (=sawn-f39b1)
(u2ffb-u79be-u4e36)
(zihai-001756)
(hkcs_m91c6)
(hkcs_m91c6-p01-s00)
(hkcs_m91c6-p03-s00)
(hkcs_m91c6-p03-s01)
(hkcs_m91c6-p24-s00)
(hkcs_u91c6-01)
異體字: (u2fa4)
[康煕部首(非漢字)]
(u91c7)
[同型異字]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u91c7-01)
(u91c7-02)
(u91c7-02-var-001)
(u91c7-j) (=u91c7) (=jmj-026586) (=u91c7-g) (=juki-91c7) (=u91c7-ue0102) (=j90-3a53) (=u91c7-ue0100) (=aj1-02115) (=gt-53946) (=koseki-221490)
(u91c7-k01)
(j78-3a53) (=u91c7-ue0103) (=u91c7-ue0101) (=u91c7-k) (=koseki-455250) (=juki-bdba) (=jmj-026587) (=gt-53945) (=dkw-40116) (=aj1-07685)
(zihai-074228)
(hkcs_m91c7)
(hkcs_m91c7-p01-s00)
(hkcs_m91c7-p02-s00)
(hkcs_m91c7-p02-s01)
(hkcs_m91c7-p24-s00)
(hkcs_u91c7)
(hkcs_u91c7-02)
𠂠 (u200a0)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u200a0)
(cdp-8674)
(cdp-8674-var-001) (=u91c6-itaiji-001) (=cbeta-08705)
(cdp-8674-var-003) (=u4e4e-05-itaiji-001)
(jmj-030385) (=dkw-48906) (=cdp-8674-var-002) (=koseki-001620) (=gt-00184)
(k5-02db)
(zihai-001231)
(hkcs_m200a0)
𤓳 (u244f3)
[異體字(民國教育部)]
(u244f3)
(u244f3-var-001)
(cbeta-09596)
(koseki-221400) (=dkw-19658)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部