GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

aj1-14156 (Adobe-Japan-1文字コレクション 14156) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u723b) (u723b-01)
(u723b-01-var-001)
(u723b-02)
(u723b-02-var-001)
(u723b-08)
(u723b-09)
(u723b-09-var-001)
(u723b-g) (=juki-b56a) (=jmj-016758) (=zihai-001710) (=u723b-ue0103) (=u723b-t) (=u723b-h) (=u723b-v) (=twedu-a02475) (=gt-76727)
(u723b-g02)
(u723b-j) (=kx-0690013) (=u723b) (=gt-25355) (=u723b-ue0102) (=jmj-016757) (=juki-723b) (=u723b-k) (=dkw-19737) (=u2f58) (=aj1-05604) (=u723b-ue0100) (=koseki-222290)
(u723b-t02)
(aj1-14156)
(cdp-89d5-var-001)
(gt-67469)
(koseki-001510)
(u2ff0-u3405-u3405) (=u723b-itaiji-001) (=toki-01056670)
(u2ff0-u3405-u3405-var-001) (=u723b-09-itaiji-001)
(u2ff0-u3405-u3405-var-002)
(u2ff0-u3405-u4e42)
(u2ff1-u4491-u4491)
(hkcs_m723b)
(hkcs_m723b-p01-s00)
(hkcs_m723b-p02-s00)
(hkcs_m723b-p02-s01)
(hkcs_m723b-p03-s00)
異體字: (u2f58)
[康煕部首(非漢字)]
(u355b)
[異體字(民國教育部)]
(u355b-01)
(u355b-01-var-001)
(u355b-02)
(u355b-02-var-001)
(u355b-j) (=u355b) (=u355b-ue0101) (=u355b-t) (=u355b-g) (=juki-355b) (=jmj-000310)
(u355b-ue0100) (=juki-ae9c) (=koseki-036240) (=twedu-a02475-001) (=twedu-b00470-001) (=jmj-000309) (=gt-03960)
(u355b-var-001)
(u355b-var-002)
(u355b-var-003)
(u355b-var-004) (=dkw-03120)
(hkcs_m355b)
(u374a)
[疑難字考釋與研究]
(u374a) (=nyukan-f0cc) (=jmj-000733)
(koseki-080270) (=dkw-07059)
(hkcs_m374a)
(u6548)
[異體字(漢語大字典)]
(u6548) (=u6548-ue0100) (=u6548-k) (=koseki-147590) (=juki-6548) (=jmj-012970) (=dkw-13186) (=aj1-05064)
(u6548-g)
(u6548-t)
(zihai-007334)
(hkcs_m6548)
(tomm_u6548)
𡧕 (u219d5)
[疑難字考釋與研究]
(u219d5)
(koseki-080640) (=dkw-07094)
𬼆 (u2cf06)
[その他]
(u2cf06-01) (=u723b-01)
(u2cf06-08) (=u723b-08)
(u2cf06-j) (=jmj-056856)
(u2cf06-var-001) (=kokuji-no-jiten-0013) (=u723b-ue0101) (=extf-00102) (=u2cf06) (=koseki-001510) (=gt-67469) (=aj1-14156)
(u2cf06-var-002) (=waseikanji-no-jiten2014-0027) (=gt-00173) (=kkdjg-kokuji-b0008) (=waseikanji-no-jiten-0010)
(u2ff1-u2cf00-u2cf00) (=waseikanji-no-jiten2014-0026)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部