GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

aj1-14632 (Adobe-Japan-1文字コレクション 14632) (@7)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u687a) (u687a) (=otakusei_hkrm-03083710) (=dkw-14816) (=u687a-ue0103) (=u687a-ue0100) (=koseki-167100) (=juki-687a) (=jmj-013945) (=aj1-14632)
(u687a-itaiji-002)
(u687a-ue0102)
(nyukan-f40d)
(toki-01043630) (=u687a-ue0104)
(toki-01044360) (=u687a-ue0105)
(hkcs_m687a)
異體字: (u67f3)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[関連字(JIS X 0212)]
(u67f3-g)
(u67f3-j) (=hdic_hkrm-03083722) (=otakusei_hkrm-03083722) (=uf9c9-k) (=u67f3) (=uf9c9) (=u67f3-ufe00) (=u67f3-ue0101) (=u67f3-ue0100) (=u67f3-k) (=koseki-165100) (=juki-67f3) (=jmj-013797) (=dkw-14662) (=aj1-03844)
(koseki-165460) (=jmj-013798) (=juki-b304) (=u67f3-ue0102)
(t13-3960)
(toki-01043270)
(toki-01043530)
(u2ff0-u793a-u536f) (=irg2017-03057)
(u2ff1-u6728-u536f) (=v-f0cc0) (=irg2017-01679) (=u67f3-itaiji-001)
(u2ff2-u6728-u5915-u536f) (=ryu-ty-00064)
(zihai-074609)
(zihai-074817)
(zihai-074835) (=hdic_hkrm-03083640) (=otakusei_hkrm-03083640)
(hkcs_m67f3)
(hkcs_u67f3)
𫞉 (u2b789)
[IVD重複]
[その他]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u2b789-j) (=jmj-057724) (=zihai-074817) (=unc-095) (=u687a-ue0101) (=u2b789-ue0101) (=u2b789-ue0100) (=u2b789) (=nyukan-f194) (=koseki-166800) (=juki-b314) (=aj1-14064)
(aj1-14065) (=u687a-ue0102) (=u687a-itaiji-001) (=u2b789-ue0104) (=toki-01044300) (=shincho-04991)
(juki-b32c) (=u2b789-ue0102) (=jmj-059715) (=gt-76409)
(toki-01043680) (=u2b789-ue0103)
(hkcs_m2b789)
𭪚 (u2da9a)
[その他]
(u2da9a-j) (=juki-b33f) (=u2da9a) (=jmj-059719) (=extf-03508)
(hkcs_m2da9a)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部