GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

ak1-09095 (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u570b) (u570b-08)
(u570b-itaiji-001) (=n-gtwinppx_kanjibeya-003-021)
(u570b-itaiji-002)
(u570b-itaiji-003)
(u570b-j) (=u570b-ue0100) (=u570b-k) (=u570b-g) (=u570b) (=koseki-054750) (=juki-570b) (=jmj-008866) (=dkw-04798) (=aj1-04467)
(u570b-t) (=twedu-a00734)
(u570b-v08)
(ak1-09095)
(k5-0e79)
(k5-0e7f)
(k5-0e83)
(k5-0e8e)
(koku-ty-00003)
(shincho-01810)
(toki-01016150)
(twedu-a00734-008-1)
(twedu-a00734-012)
(twedu-a00734-018)
(twedu-a00734-019)
(twedu-a00734-021)
(twedu-a00734-023)
(twedu-a00734-028)
(twedu-a00734-037)
(twedu-a00734-039)
(u2ff0-u570b-u570b)
(u2ff1-u6c11-u571f)
(u2ff4-u56d7-u22999)
(u2ff4-u56d7-u2ff1-u53bb-u706c) (=k5-0e94) (=cbeta-27498)
(u2ff4-u56d7-u4f17)
(u2ff4-u56d7-u6b66)
(u2ff4-u56d7-u793a) (=unstable-bsh-e794)
(chunichidaijiten_guo2001)
(hkcs_m570b)
(hkcs_m570b-p01-s00)
(hkcs_m570b-p02-s00)
(hkcs_u570b)
(n-gtwinppx_u56fd)
異體字: (u3575)
[漢語俗字叢考]
(u3575-j) (=u3575) (=koseki-039400) (=juki-3575) (=jmj-000339) (=dkw-03411)
(hkcs_m3575)
(hkcs_u3575)
(u4190)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4190-jv) (=u4190)
(koseki-284420) (=jmj-003188) (=dkw-25405)
(twedu-a00734-005)
(hkcs_m4190)
(u56d7)
[異體字(漢語大字典)]
(u56d7-j) (=u56d7) (=jmj-008812) (=fzyouhei_u56d7) (=gt-05895) (=zihai-043101) (=u56d7-ue0100) (=u2f1e) (=koseki-053420) (=hkcs_u56d7) (=juki-56d7) (=dkw-04675) (=aj1-04459)
(cdp-8cc8) (=u56d7-itaiji-001)
(cdp-8cc8-03) (=u56d7-03-itaiji-001)
(cdp-8cc8-08) (=u56d7-08-itaiji-001)
(cdp-8cc8-08-var-001)
(cdp-8cc8-11)
(cdp-8cc8-11-var-001)
(cdp-8cc8-11-var-002)
(cdp-8cc8-var-001) (=u56d7-05-itaiji-001)
(cdp-8cc8-var-002)
(hkcs_m56d7)
(hkcs_m56d7-p05-s00)
(u56ef)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[繁星関係]
(u56ef-jv) (=zihai-043204) (=twedu-a00734-001) (=soupcum_khitanlarge-082) (=koseki-053870) (=juki-56ef) (=jmj-008838) (=dkw-04716) (=u56ef)
(hkcs_m56ef)
(u56f6)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u56f6-g)
(u56f6-j) (=u56f6-ue0101) (=u56f6-ue0100) (=koseki-054090) (=juki-56f6) (=jsp-3721) (=jmj-008843) (=dkw-04735) (=aj1-17412) (=u56f6)
(juki-af38) (=u56f6-ue0102) (=jmj-008844)
(koseki-054270)
(toki-01015840) (=u56f6-ue0103)
(twedu-a00734-013) (=u56f6-t)
(hkcs_m56f6)
(u56fb)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u56fb-g) (=u56fb-h) (=twedu-a00734-002)
(u56fb-jv) (=koseki-054240) (=jmj-008849) (=dkw-04750) (=u56fb)
(u56fb-t)
(hkcs_m56fb)
(u56fd)
[←異体字(常用漢字表)]
[←繁体字]
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
[関連字(JIS X 0212)]
[韓国人名]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u56fd-itaiji-001)
(u56fd-j) (=zihai-043248) (=waseikanji-no-jiten2014-0314) (=waseikanji-no-jiten-0250) (=u56fd-ue0100) (=u56fd-g) (=u56fd) (=twedu-a00734-012) (=koseki-054260) (=kokuji-no-jiten-0122) (=juki-56fd) (=jmj-008851) (=gt-05968) (=dkw-04752) (=cbeta-18910) (=aj1-02051)
(u2ff4-u56d7-u2e95) (=zihai-043145) (=twedu-a00734-022)
(u2ff4-u56d7-u4e36) (=zihai-043107) (=u570b-itaiji-002)
(zihai-043405) (=twedu-a00734-006)
(zihai-043406) (=twedu-a00734-008)
(zihai-043443) (=twedu-a00734-039)
(hkcs_m56fd)
(u5700)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u5700-07-var-001)
(u5700-g)
(u5700-j) (=u5700-ue0100) (=koseki-054340) (=juki-5700) (=dkw-04759) (=aj1-04462) (=u5700)
(u5700-t) (=twedu-a00734-003)
(u5700-var-001)
(u5700-var-002) (=gt-05983) (=jmj-008853)
(hkcs_m5700)
(u6216)
[異體字(漢語大字典)]
(u6216-02)
(u6216-02-itaiji-001)
(u6216-05)
(u6216-11)
(u6216-itaiji-001) (=hitsujun-u6216-007)
(u6216-j) (=hitsujun-u6216-008) (=dkw-11563) (=u6216) (=u6216-ue0100) (=u6216-k) (=u6216-g) (=koseki-130330) (=juki-6216) (=jmj-012070) (=aj1-01155)
(u6216-t)
(u6216-v)
(u6216-var-001)
(cdp-8aea)
(toki-01029200)
(twedu-a01474-010)
(u2ff0-u2ff1-u20b9b-u4e00-u6208)
(u2ff0-u3555-u4e49)
(u2ff0-u6216-u6216)
(u2ff5-u620a-cdp-8be2)
(u2ff9-u2ffb-u6208-u4e00-u2ff1-u4e5a-cdp-885e)
(u2ff9-u5f0b-u5e7a) (=zihai-037817)
(u2ff9-u6208-u2ff1-u200cb-u31c0)
(u2ff9-u6208-u2ff1-u53b6-cdp-885e)
(u2ff9-u6208-u2ff1-u5e7a-u4e00)
(u2ff9-u6208-u2ff3-u53b6-u4e00-cdp-885e)
(u2ffb-u2ff1-u516b-u77f3-u4e42)
(chunichidaijiten_huo491b2)
(hkcs_m6216)
(hkcs_m6216-p01-s00)
(hkcs_m6216-p02-s00)
(hkcs_m6216-p02-s01)
(hkcs_m6216-p02-s02)
(hkcs_m6216-p04-s00)
(hkcs_m6216-p06-s00)
(hkcs_u6216-02)
(sunayama_gokanji-006)
(umbreon126_cdp-8aea)
(u621c)
[異體字(民國教育部)]
(u621c-j) (=u621c) (=dkw-11599) (=jmj-012075) (=u621c-ue0100) (=twedu-a00734-032-2) (=koseki-130690) (=juki-621c) (=aj1-21604)
(u621c-var-001)
(u621c-var-002)
(u621c-var-003) (=unstable-bsh-f551) (=irg2017-01372) (=u2ff9-u6208-u2ff1-u53e3-u571f) (=uk-10053)
(hkcs_m621c)
𠩥 (u20a65)
[漢語俗字叢考]
(u20a65)
(u20a65-var-001)
(koseki-034180) (=zihai-003720) (=jmj-031885) (=dkw-02957)
𠰧 (u20c27)
[異體字(民國教育部)]
(u20c27) (=twedu-a00734-032-1)
(hkcs_m20c27)
𡆸 (u211b8)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u211b8-jv) (=koseki-053910) (=dkw-04720) (=u211b8)
(twedu-a01771-004) (=twedu-a00734-031-2)
𡆻 (u211bb)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u211bb) (=koseki-054010) (=dkw-04730)
(twedu-a00734-009)
𡆿 (u211bf)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u211bf) (=koseki-053980) (=dkw-04727)
(twedu-a00734-010)
(twedu-a00734-014)
𡇅 (u211c5)
[異體字(漢語大字典)]
(u211c5) (=dkw-h0078)
(twedu-a00734-031-1)
𡇎 (u211ce)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u211ce) (=koseki-054230) (=dkw-04749)
(twedu-a00734-011)
𡇏 (u211cf)
[異體字(漢語大字典)]
(u211cf)
(twedu-a00734-027)
𡇕 (u211d5)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u211d5)
(koseki-054330) (=dkw-04758) (=u211d5-jv)
(twedu-a00734-007)
𡈁 (u21201)
[その他]
(u21201-j) (=u21201) (=waseikanji-no-jiten2014-0324) (=waseikanji-no-jiten-0259) (=u21201-ue0100) (=toki-01016110) (=juki-aabd) (=gt-06046) (=aj1-17414)
𡈑 (u21211)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21211) (=koseki-055070) (=dkw-04826)
(u21211-g) (=u21211-t) (=twedu-a00734-015)
(u21211-i)
(twedu-a00734-031-3)
𢦾 (u229be)
[異體字(漢語大字典)]
(u229be) (=dkw-11592) (=koseki-130600)
(twedu-a00734-025)
(twedu-a00734-032)
𢧌 (u229cc)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u229cc)
(u229cc-var-001)
(koseki-130840) (=u229cc-ue0100) (=dkw-11610)
(toki-01034840) (=u229cc-ue0101)
(twedu-c04053) (=twedu-a00734-024) (=u229cc-t)
𢧰 (u229f0)
[漢語俗字叢考]
[異體字(民國教育部)]
(u229f0)
(koseki-131250) (=dkw-11646)
(twedu-a00734-033)
𤡓 (u24853)
[疑難字考釋與研究]
(u24853-jv) (=zihai-050201) (=u24853) (=koseki-231840) (=dkw-20659)
(hkcs_m24853)
𤦂 (u24982)
[異體字(漢語大字典)]
(u24982) (=twedu-a00734-026)
(kigo0355_su24982)
𤦒 (u24992)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u24992) (=dkw-21044) (=koseki-235940) (=twedu-a00734-004)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部

更新引用的舊部件

當前: 使用最新部件: 更新