GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

barcos_z07-5303 (ユーザー barcos 占有グリフ z07-5303) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u9678) (u9678) (=aj1-03950) (=juki-9678) (=u9678-ue0100) (=u9678-ufe00) (=uf9d3)
(u9678-g)
(u9678-j)
(u9678-var-001) (=uf9d3-k) (=jmj-027620) (=u9678-k)
(hokke-00656)
(koseki-473000) (=dkw-41708)
(nyukan-f08f)
(riku-ty-00024)
(twedu-a04424-011)
(twedu-a04424-014)
(twedu-a04424-016)
(twedu-a04424-024)
(twedu-a04424-028-1)
(u2ff0-u961d-u516d) (=irg2017-04569)
(u2ff0-u961d-u516d-var-001) (=g-xm00302)
(barcos_b124-5303)
(barcos_z07-5303)
(hkcs_m9678)
(hkcs_u9678)
異體字: (u34d0)
[疑難字考釋與研究]
(u34d0) (=kx-0132034) (=dkw-01658) (=koseki-019760) (=kx-013234)
(jmj-000169)
(hkcs_m34d0)
(u516d)
[異体字(数字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u516d-01)
(u516d-02)
(u516d-03)
(u516d-03-var-001)
(u516d-03-var-002)
(u516d-04)
(u516d-04-var-001)
(u516d-06)
(u516d-g) (=zihai-013106) (=fzyouhei_u516d)
(u516d-g01)
(u516d-g03)
(u516d-g04)
(u516d-g06)
(u516d-itaiji-001)
(u516d-j) (=u516d) (=kx-0127001) (=uf9d1) (=u516d-ufe00) (=u516d-ue0100) (=u516d-k) (=kx-012701) (=koseki-016940) (=juki-516d) (=jmj-007277) (=gt-01896) (=dkw-01453) (=aj1-04065)
(u516d-t) (=sawd-29103) (=sawd-29104) (=u516d-h) (=lgccc-0283)
(u516d-t01)
(u516d-t03)
(u516d-t04)
(u516d-t07)
(u516d-u20de) (=tron-09-9726)
(u516d-var-001)
(aj1-10191)
(qin-80350) (=geog-qin-1025)
(qin-80360) (=geog-qin-1026)
(qin-80370) (=geog-qin-1027)
(qin-80680) (=geog-qin-1058)
(qin-80690) (=geog-qin-1059)
(qin-80780) (=geog-qin-1068)
(u0036) (=aj1-00253) (=aj1-00023) (=c8-2137) (=juki-0036)
(u2ff1-u20089-u516b)
(u2ff1-u4ea0-u4e3f-var-001) (=unstable-bsh-e744)
(u2ff1-u4ea0-u4eba)
(u2ff1-u4ea0-u4eba-var-001)
(u2ff1-u4ea0-u513f)
(u3026)
(u3225) (=aj1-10131)
(u3285) (=cbeta-32788) (=aj1-10466)
(fzyouhei_u3225)
(hkcs_m516d)
(hkcs_u516d)
(mihail-jp_u0036) (=u0b47)
(u5774)
[異體字(漢語大字典)]
(u5774) (=aj1-17425) (=dkw-04989) (=juki-5774) (=u5774-ue0100) (=u5774-ue0101)
(u5774-01)
(u5774-01-var-001)
(u5774-02)
(u5774-02-itaiji-001)
(u5774-02-var-001)
(u5774-02-var-002)
(u5774-g)
(u5774-g01)
(u5774-g02)
(u5774-t)
(u5774-t01)
(u5774-t02)
(u5774-var-001)
(koseki-056920) (=jmj-008977)
(sawn-f6d17)
(toki-01016570) (=u5774-ue0102)
(twedu-a04424-025)
(u2ff1-u571f-u2ffb-u4e37-u571f)
(u2ff1-u571f-u2ffb-u4e37-u58eb)
(u2ff1-u592b-u571f)
(u2ff1-u5c71-u5927)
(u2ff3-u571f-cdp-885e-u571f)
(zihai-022323)
(hkcs_m5774)
(hkcs_m5774-p01-s00)
(hkcs_m5774-p01-s01)
(hkcs_m5774-p02-s00)
(hkcs_m5774-p02-s01)
(hkcs_u5774-01)
(kamiyo_chars-u2ff1-u5725-u5341)
(tomm_u5774)
(u6dd5)
[疑難字考釋與研究]
(u6dd5) (=aj1-05449) (=dkw-17638) (=juki-6dd5) (=koseki-199060) (=u6dd5-ue0100)
(u6dd5-var-001) (=jmj-015467)
(hkcs_m6dd5)
(hkcs_u6dd5)
(u9646)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u9646-g) (=u9646)
(u9646-var-001) (=u9646-ue0100) (=toki-01095450)
(u9646-var-002)
(toki-01095530) (=u9646-ue0101)
(hkcs_m9646)
(uf9d3)
[UCS互換]
𠃈 (u200c8)
[異體字(漢語大字典)]
(u200c8-jv) (=u200c8)
(zihai-002233)
(hkcs_m200c8)
𡽷 (u21f77)
[異體字(漢語大字典)]
(u21f77) (=dkw-08576) (=koseki-096920)
(hkcs_m21f77)
𤱒 (u24c52)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24c52-g)
(u24c52-jv) (=u24c52)
(u24c52-t) (=u24c52-i)
(u24c52-var-001) (=koseki-244640) (=dkw-21818)
𨸪 (u28e2a)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u28e2a) (=dkw-41583) (=koseki-471670) (=twedu-a04424-013)
(twedu-a04424-026)
(hkcs_m28e2a)
𨽐 (u28f50)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u28f50) (=dkw-41898) (=koseki-475170) (=twedu-a04432-012)
(hkcs_m28f50)
𨽫 (u28f6b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u28f6b) (=dkw-41917) (=koseki-475450)
(hkcs_m28f6b)
𨽰 (u28f70)
[異體字(漢語大字典)]
(u28f70) (=koseki-475430)
(dkw-41920)
(hkcs_m28f70)
𨽱 (u28f71)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u28f71)
(hkcs_m28f71)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部