GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

cbeta-00330 (中華電子仏典協会(CBETA)外字 00330) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5243) (u5243-itaiji-001)
(u5243-j) (=u5243-ue0100) (=u5243-k) (=koseki-023410) (=juki-5243) (=jmj-007520) (=dkw-01989) (=aj1-03074) (=u5243)
(cbeta-00330)
(u2ff0-u3427-u5202)
(zihai-005343)
(zihai-006001)
(zihai-019045)
(zihai-148910)
(hkcs_m5243)
異體字: (u5254)
[異體字(漢語大字典)]
(u5254-j) (=u5254-ue0100) (=u5254-k) (=u5254) (=koseki-023870) (=juki-5254) (=aj1-04264)
(u5254-var-001) (=jmj-007538)
(dkw-02031)
(qin-04010) (=geog-qin-0031)
(qin-04012) (=geog-qin-00311)
(qin-04020) (=geog-qin-0032)
(qin-04022) (=geog-qin-00321)
(qin-04030) (=geog-qin-0033)
(qin-04032) (=geog-qin-00331)
(qin-04040) (=geog-qin-0034)
(qin-04042) (=geog-qin-00341)
(qin-04050) (=geog-qin-0035)
(qin-04052) (=geog-qin-00351)
(qin-04060) (=geog-qin-0036)
(qin-04062) (=geog-qin-00361)
(qin-04070) (=geog-qin-0037)
(qin-04072) (=geog-qin-00371)
(u2ff0-u200d3-u5202) (=zihai-005012) (=utc-00978) (=unstable-bsh-f00a) (=irg2015-00359)
(u2ff1-u2e8a-u2ffb-u5182-u52f9) (=qin-04002)
(u2ff3-u2e8a-u5196-u2ffb-u5182-u52f9)
(u2ffb-u5182-u52f9) (=geog-qin-0030) (=qin-04000)
(zihai-005425)
(zihai-005831)
(hkcs_m5254)
(u8599)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
(u8599-j) (=u8599-ue0101) (=u8599-ue0100) (=koseki-363170) (=juki-8599) (=j90-4665) (=aj1-03261) (=u8599)
(koseki-364210) (=u8599-ue0102) (=dkw-32121)
(u2ff1-u8279-u2ff0-u77e2-u27607)
(hkcs_m8599)
(hkcs_u8599)
(u9af0)
[異體字(漢語大字典)]
(u9af0-jv) (=koseki-514210) (=dkw-45409) (=u9af0)
(zihai-164020)
(hkcs_m9af0)
(hkcs_u9af0)
(u9b00)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u9b00-j) (=cbeta-00663) (=u9b00) (=dkw-45462) (=u9b00-ue0100) (=koseki-514720) (=juki-9b00) (=aj1-22943)
(hkcs_m9b00)
(u9b04)
[異體字(漢語大字典)]
(u9b04-j) (=u9b04-ue0100) (=u9b04) (=koseki-514810) (=juki-9b04) (=aj1-22944)
(dkw-45471)
(hkcs_m9b04)
𨲙 (u28c99)
[異體字(漢語大字典)]
(u28c99-jv) (=u28c99) (=koseki-467340)
(dkw-41169)
(hkcs_m28c99)
𩮜 (u29b9c)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u29b9c-jv) (=u29b9c) (=koseki-515430)
(dkw-45533)
(u2ff1-u9adf-u5225) (=z-sat05061)
(u2ff1-u9adf-u522b) (=irg2017-04820)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部