GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

cbeta-06988 (中華電子仏典協会(CBETA)外字 06988) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𥆌 (u2518c) (u2518c-jv) (=u2518c-t) (=u2518c) (=koseki-261120) (=c5-3a4c)
(cbeta-06988)
(dkw-23345)
(hkcs_m2518c)
異體字: (u4030)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4030) (=koseki-261100) (=jmj-002829)
(dkw-23343)
(zihai-105736)
(hkcs_m4030)
(u89d2)
[可洪音義研究]
[字典考正]
(u89d2-01) (=hkcs_u89d2-01)
(u89d2-01-itaiji-001)
(u89d2-01-var-001)
(u89d2-01-var-002)
(u89d2-02)
(u89d2-02-itaiji-001)
(u89d2-04)
(u89d2-07-var-001)
(u89d2-14)
(u89d2-g01)
(u89d2-g02)
(u89d2-g04)
(u89d2-itaiji-003) (=u89d2-ue0103) (=juki-bb45) (=fudemame-e49b)
(u89d2-itaiji-004)
(u89d2-j) (=u89d2) (=dkw-35003) (=fzyouhei_u89d2) (=jmj-024281) (=zihai-144302) (=u89d2-ue0102) (=u89d2-ue0101) (=u89d2-k) (=u2f93) (=koseki-397750) (=k0-4a47) (=juki-89d2) (=hkcs_u89d2) (=aj1-01455) (=u89d2-t)
(fudemame-e49a)
(koseki-397770) (=u2e5e0-j) (=jmj-058730) (=extf-06790) (=u2e5e0)
(koseki-397800) (=u2e5df-j) (=jmj-058731) (=extf-06789) (=u2e5df)
(sawn-f47d7)
(sawn-f47d8) (=sawd-17125)
(u2ec6) (=fudemame-e499) (=aj1-13682) (=c8-742b) (=u89d2-ue0100) (=zihai-144301) (=u89d2-ue0104) (=u89d2-itaiji-001) (=u89d2-g) (=koseki-397760) (=juki-bb44) (=cdp-8a57)
(u2ff1-u2008a-u2e86) (=unstable-bsh-f0df) (=u89d2-itaiji-005)
(u2ff1-u2008a-u2e86-var-001)
(u2ff1-u2008a-u2ffb-u5182-u571f) (=toki-01084840) (=n-gtwinppx_kanjishashin-005-037) (=daitudien-048304) (=u89d2-itaiji-002)
(u2ff1-u2008a-u6708)
(u2ff1-u2e88-u6708)
(zihai-001847)
(ebag_s148-005)
(hkcs_m89d2)
(hkcs_m89d2-p01-s00)
(hkcs_m89d2-p01-s01)
(hkcs_m89d2-p01-s10)
(hkcs_m89d2-p01-s20)
(hkcs_m89d2-p02-s00)
(hkcs_m89d2-p0201-s00)
(hkcs_m89d2-p0201-s10)
(hkcs_m89d2-p03-s00)
(hkcs_m89d2-p04-s00)
(hkcs_m89d2-p14-s00)
(hkcs_u89d2-01-var-001)
(sz_u89d2)
𦛲 (u266f2)
[漢語俗字叢考]
(u266f2) (=dkw-29567) (=koseki-329740)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部