GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

cbeta-08708 (中華電子仏典協会(CBETA)外字 08708) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u6031) (u6031-07-var-001)
(u6031-itaiji-001)
(u6031-itaiji-002)
(u6031-j) (=cbeta-00229) (=u6031-ue0100) (=koseki-118480) (=juki-6031) (=jmj-011487) (=aj1-04815) (=u6031)
(u6031-var-001) (=dkw-10494)
(u6031-var-002)
(toki-01031660)
(u2ff1-u23aec-u5fc3) (=z-sat08765) (=irg2015-01233) (=cbeta-08708)
(u2ff1-u5307-u5bf8)
(hkcs_m6031)
異體字: (u5306)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
(u5306-05)
(u5306-07-var-001)
(u5306-itaiji-001)
(u5306-j) (=u5306) (=jmj-007760) (=u5306-ue0101) (=juki-5306) (=u5306-ue0100) (=aj1-04295) (=koseki-029150) (=hkcs_u5306)
(u5306-var-001)
(u5306-var-002)
(u2f82a) (=dkw-02511) (=koseki-029140) (=juki-ae55) (=u5306-ue0102) (=u5306-ufe00) (=jmj-007759)
(u2ffb-u2ff1-u2008a-u2008a-u4e40)
(zihai-012718)
(hkcs_m5306)
(u5fe9)
[関連字(JIS X 0212)]
(u5fe9-02)
(u5fe9-02-var-001)
(u5fe9-02-var-002)
(u5fe9-02-var-003)
(u5fe9-g) (=zihai-011416)
(u5fe9-g02)
(u5fe9-j) (=cbeta-00784) (=u5fe9) (=dkw-10366) (=jmj-011414) (=juki-5fe9) (=u5fe9-ue0100) (=aj1-14533) (=koseki-117430)
(hkcs_m5fe9)
(u60a4)
[異体字(戸籍統一文字)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u60a4-g) (=cbeta-07654)
(u60a4-itaiji-001)
(u60a4-j) (=dkw-10693) (=u60a4-ue0102) (=u60a4-ue0100) (=u60a4) (=koseki-120700) (=juki-60a4) (=jmj-011613) (=aj1-14542)
(u60a4-k) (=u60a4-ue0101) (=u60a4-ue0103) (=nyukan-f1dc) (=juki-b16f) (=jmj-011614) (=aj1-15392)
(u60a4-var-001) (=u60a4-ue0104) (=koseki-121670) (=gt-13545) (=cdp-8bdd)
(u60a4-var-002)
(cdp-8bdd-var-001)
(u2ff1-cdp-865a-u5fc3)
(u2ff1-u2008a-u601d)
(u2ff1-u2ff0-u7528-u7528-u5fc3) (=u60a4-itaiji-002)
(u2ff1-u2ff4-u56d7-u5902-u5fc3)
(u2ff1-u5307-u5fc3) (=toki-01031660) (=u6031-itaiji-001)
(hkcs_m60a4)
(hkcs_u60a4)
(u8070)
[異體字(漢語大字典)]
(u8070-j) (=u8070) (=u8070-ue0102) (=u8070-ue0100) (=u8070-k) (=koseki-325330) (=juki-8070) (=j90-6662) (=aj1-06223)
(u8070-ue0101) (=aj1-13583) (=j83-6662)
(u8070-ue0103) (=juki-b8be) (=koseki-325540)
(cbeta-09840)
(cbeta-15584)
(dkw-29154)
(toki-01074910)
(u2f97f) (=u8070-ue0104) (=u8070-ufe00) (=juki-b8bf)
(u2ff0-u8033-u2ff1-u23aec-u5fc3) (=irg2017-03571) (=z-sat07042)
(u2ff0-u8033-u5348) (=unstable-bsh-f609) (=irg2015-03381)
(u2ff0-u8033-u5348-var-001) (=utc-01492)
(u2ff1-u2ff0-u8033-u5147-u5fc3) (=unstable-bsh-f656) (=irg2015-01292)
(u2ff1-u2ff0-u8033-u5147-u5fc3-var-001) (=utc-01559)
(ebag_s128-057)
(hkcs_m8070)
(hkcs_u8070)
𭜍 (u2d70d)
[その他]
(u2d70d-j) (=koseki-117320) (=u2d70d) (=extf-02488)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部