GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

cbeta-09840 (中華電子仏典協会(CBETA)外字 09840) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u8070) (u8070-j) (=u8070-ue0102) (=u8070-ue0100) (=u8070-k) (=u8070) (=koseki-325330) (=juki-8070) (=j90-6662) (=aj1-06223)
(u8070-ue0101) (=j83-6662) (=aj1-13583)
(u8070-ue0103) (=juki-b8be) (=koseki-325540)
(cbeta-09840)
(cbeta-15584)
(dkw-29154)
(toki-01074910)
(u2f97f) (=u8070-ue0104) (=u8070-ufe00) (=juki-b8bf)
(u2ff0-u8033-u2ff1-u23aec-u5fc3) (=z-sat07042) (=irg2017-03571) (=cbeta-13127)
(u2ff0-u8033-u5348) (=u30b77-jv) (=unstable-bsh-f609) (=irg2015-03381)
(u2ff0-u8033-u5348-var-001) (=utc-01492)
(u2ff1-u2ff0-u8033-u5147-u5fc3) (=u3048c-jv) (=unstable-bsh-f656) (=irg2015-01292)
(u2ff1-u2ff0-u8033-u5147-u5fc3-var-001) (=utc-01559)
(ebag_s128-057)
(hkcs_m8070)
(hkcs_u8070)
異體字: (u6031)
[異體字(漢語大字典)]
(u6031-07-var-001)
(u6031-itaiji-001)
(u6031-itaiji-002)
(u6031-j) (=cbeta-00229) (=u6031-ue0100) (=koseki-118480) (=juki-6031) (=jmj-011487) (=aj1-04815) (=u6031)
(u6031-var-001) (=dkw-10494)
(u6031-var-002)
(toki-01031660)
(u2ff1-cdp-8d65-u5fc3)
(u2ff1-u23aec-u5fc3) (=u30453-jv) (=z-sat08765) (=irg2015-01233) (=cbeta-08708)
(u2ff1-u5307-u5bf8)
(hkcs_m6031)
(u8061)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
[韓国人名]
(u8061-j) (=u8061) (=u8061-ue0100) (=koseki-324850) (=juki-8061) (=aj1-02801)
(u8061-var-001)
(aj1-13473) (=u8061-ue0101) (=j83-416f)
(dkw-29109)
(u2ff0-u76ee-u5fe9) (=u3096f-jv) (=irg2015-02761) (=cbeta-10381)
(u2ff0-u76ee-u5fe9-var-001) (=z-sat06596)
(hkcs_m8061)
(u8066)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u8066) (=aj1-18409) (=juki-8066) (=koseki-325000) (=u8066-ue0100)
(cbeta-06192)
(dkw-29123)
(hkcs_m8066)
(u806a)
[←繁体字]
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u806a-g) (=u806a)
(u806a-var-001)
(u806a-var-002)
(u2ff0-u353f-u603b) (=u806a-itaiji-001)
(zihai-117852)
(zihai-117860)
(zihai-117917)
(zihai-117942)
(hkcs_m806a)
𦕻 (u2657b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2657b) (=koseki-324570)
(dkw-29081)
(sdjt-12953)
(hkcs_m2657b)
𦖟 (u2659f)
[異體字(漢語大字典)]
(u2659f) (=dkw-h0501)
(hkcs_m2659f)
聰 (u2f97f)
[UCS互換]

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部

更新引用的舊部件

當前: 使用最新部件: 更新