GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

cbeta-31323 (中華電子仏典協会(CBETA)外字 31323) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u9069) (u9069-g)
(u9069-itaiji-001)
(u9069-j) (=u9069-ue0102) (=u9069-ue0100) (=u9069) (=koseki-443180) (=juki-9069) (=jmj-026105) (=j90-452c) (=gt-52472) (=dkw-39076d) (=aj1-03110)
(u9069-t)
(u9069-v)
(u9069-var-001) (=u9069-ue0103) (=u9069-k) (=koseki-443450) (=gt-52561) (=dkw-39076)
(u9069-var-002)
(aj1-13946) (=u9069-ue0104) (=u9069-ue0101) (=koseki-443880) (=juki-bd17) (=gt-67894)
(irg2015-01848)
(toki-01090020)
(u2ff1-u5547-u6b62)
(u2ff1-u5547-u6b62-var-001)
(u2ffa-u8fb6-u2ff1-cdp-8bae-u518b)
(u2ffa-u8fb6-u2ff1-cdp-8bec-u53e4) (=cbeta-31323)
(u2ffa-u8fb6-u5546) (=cbeta-17656)
(u329c) (=aj1-10494)
(u329c-var-001)
(u329c-var-002) (=c8-7825)
(u329c-var-003)
(ebag_s162-190)
(hkcs_m9069)
異體字: (u329c)
[◯囲み]
(u5ae1)
[異體字(漢語大字典)]
(u5ae1) (=u5ae1-ue0101) (=u5ae1-ue0100) (=u5ae1-k) (=koseki-075810) (=juki-5ae1) (=jmj-009932) (=j90-4364) (=dkw-06656) (=aj1-02978)
(u5ae1-itaiji-001)
(u5ae1-ue0102) (=koseki-076260) (=juki-afff) (=jmj-009933)
(hkcs_m5ae1)
(u9002)
[←繁体字]
[異體字(民國教育部)]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u9002) (=dkw-38844) (=aj1-15189) (=gt-51955) (=jsp-614b) (=juki-9002) (=k0-4e41) (=koseki-439780) (=u9002-k) (=u9002-ue0100) (=u9002-ue0101)
(u9002-j)
(u9002-var-001) (=gt-51858) (=juki-bc6f) (=koseki-439450) (=nyukan-f16f) (=u9002-g) (=u9002-ue0102)
(hkcs_m9002)
𠐝 (u2041d)
[異體字(漢語大字典)]
(u2041d)
(u2041d-var-001)
(zihai-009416)
𨗁 (u285c1)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u285c1-jv) (=u285c1) (=koseki-444320) (=gt-52649) (=dkw-39140)
(u285c1-var-001) (=gt-52562)
(hkcs_m285c1)
(tomm_u285c1)
𰙷 (u30677)
[その他]
(u30677-jv) (=u2ff1-u5547-u6b62) (=irg2015-01848) (=u30677)
(u30677-uk) (=u2ff1-u5547-u6b62-var-001) (=utc-01634)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部