GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

cdp-895c (台湾中央研究院CDP外字 895C) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5e7a) (u5e7a) (=aj1-04739) (=dkw-09189) (=u5e7a-ue0100) (=u5e7a-k) (=u2f33) (=u2e93) (=koseki-103990) (=juki-5e7a) (=cdp-8b44) (=cbeta-08258) (=jmj-010954)
(u5e7a-01)
(u5e7a-01-var-001)
(u5e7a-01-var-002)
(u5e7a-01-var-003)
(u5e7a-01-var-004)
(u5e7a-01-var-005)
(u5e7a-02)
(u5e7a-03)
(u5e7a-07)
(u5e7a-07-var-001)
(u5e7a-07-var-002)
(u5e7a-08)
(u5e7a-08-var-001)
(u5e7a-g)
(u5e7a-g03)
(u5e7a-g04)
(u5e7a-g07)
(u5e7a-h)
(u5e7a-j)
(u5e7a-t) (=twedu-n00055) (=twedu-a03079-002) (=twedu-a00028-001)
(u5e7a-var-002)
(u5e7a-var-004)
(cdp-895c) (=unstable-bsh-f2bb)
(cdp-895c-var-001)
(cdp-895c-var-002) (=u5e7a-var-001)
(cdp-895c-var-003)
(cdp-895c-var-004)
(gt-k16445)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-01-var-001) (=u5e7a-01-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-02-var-001) (=u5e7a-02-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-08-var-001) (=u5e7a-08-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-var-001)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-var-002) (=cc-216b)
(u2ffa-u53b6-u4e8c)
(u3120) (=c1-2562)
(chanhenryfaihang_u2f33)
(chanhenryfaihang_u5e7a)
(hkcs_m5e7a)
(hkcs_m5e7a-p01-s00)
(hkcs_m5e7a-p02-s00)
(hkcs_m5e7a-p03-s00)
(hkcs_u5e7a)
(hkcs_u5e7a-07)
異體字: (u2e93)
[部首(非漢字)]
(u2f33)
[康煕部首(非漢字)]
(u3120)
[ボポモフォ]
(u4e48)
[異体字(原規格分離)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(その他)]
(u4e48-01)
(u4e48-02)
(u4e48-02-var-001)
(u4e48-03)
(u4e48-04)
(u4e48-g) (=chanhenryfaihang_u4e48)
(u4e48-g01)
(u4e48-j) (=kx-0082003) (=koseki-001420) (=aj1-14126) (=u4e48-ue0100) (=dkw-00121) (=juki-4e48) (=kx-008203) (=gt-00169) (=jmj-006382) (=u4e48)
(u4e48-t) (=sawd-30213) (=twedu-a00028) (=twedu-a04765-008)
(u4e48-var-001)
(u4e48-var-002)
(u4e48-var-003)
(hkcs_m4e48)
(hkcs_u4e48)
(u7cf8)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7cf8-01)
(u7cf8-01-var-001)
(u7cf8-01-var-002)
(u7cf8-01-var-003)
(u7cf8-01-var-004)
(u7cf8-01-var-005)
(u7cf8-02)
(u7cf8-02-var-001)
(u7cf8-02-var-002)
(u7cf8-02-var-003)
(u7cf8-04)
(u7cf8-04-var-001)
(u7cf8-14)
(u7cf8-g) (=u7cf8-t) (=twedu-a03120-007) (=twedu-a03709) (=u7cf8-h) (=fzyouhei_u7cf8)
(u7cf8-g04)
(u7cf8-g07)
(u7cf8-g14)
(u7cf8-j) (=u7cf8) (=jmj-019947) (=u7cf8-ue0100) (=u7cf8-k) (=u2f77) (=koseki-304280) (=juki-7cf8) (=gt-35079) (=dkw-27221) (=aj1-02227)
(u7cf8-t07)
(u7cf8-t08)
(u7cf8-v07)
(u7cf8-var-001)
(u7cf8-var-002)
(u7cf8-var-003)
(tenrei-6126b61)
(u2ff1-u4e3f-u23c72)
(u2ff1-u5e7a-u2ffb-u4e85-u31c0)
(u2ff1-u5e7a-u4e00)
(u2ff1-u5e7a-u516b-01) (=u2ff1-u5e7a-u516b-var-001)
(u2ff1-u5e7a-u5341)
(hkcs_m7cf8)
(hkcs_m7cf8-p01-s00)
(hkcs_m7cf8-p01-s01)
(hkcs_m7cf8-p01-s02)
(hkcs_m7cf8-p02-s00)
(hkcs_m7cf8-p0214)
(hkcs_m7cf8-p04-s00)
(hkcs_m7cf8-p04-s02)
(hkcs_m7cf8-p14-s00)
(hkcs_u7cf8)
(sz_s-u7cf8-04)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形的別名一覽

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部