GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

cdpn-8cd1 (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u3c8b) (u3c8b-g)
(u3c8b-g03)
(u3c8b-itaiji-001)
(u3c8b-itaiji-002)
(u3c8b-itaiji-003)
(u3c8b-itaiji-004)
(u3c8b-jv) (=u3c8b) (=dkw-16751) (=jmj-001993) (=cbeta-07366) (=koseki-189830) (=cdpn-8cd1)
(u3c8b-t)
(u3c8b-var-001)
(cdp-8cd1)
(zihai-006328)
(zihai-019036)
(zihai-051232)
(hkcs_m3c8b)
異體字: (u369f)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u369f) (=dkw-05961)
(hkcs_m369f)
(u84d6)
[入管正字]
(u84d6) (=u84d6-ue0101) (=u84d6-ue0100) (=koseki-355480) (=juki-84d6) (=aj1-06424)
(koseki-357050) (=u84d6-ue0102) (=dkw-31626)
(hkcs_m84d6)
𠕗 (u20557)
[異體字(漢語大字典)]
(u20557) (=kx-0129018) (=dkw-h0038) (=kx-012918) (=zihai-006328)
(hkcs_m20557)
𠜌 (u2070c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2070c) (=jmj-031313) (=dkw-01536) (=koseki-018190)
(zihai-019014)
(hkcs_m2070c)
𣬋 (u23b0b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23b0b) (=koseki-189890) (=dkw-16757)
(u23b0b-07-itaiji-001)
(u23b0b-itaiji-002)
(u23b0b-itaiji-003)
(u23b0b-itaiji-004)
(u2ff1-cdp-8caf-u6bd4)
(u2ff1-cdp-8caf-u6bd4-01-var-001)
(u2ff1-cdp-8caf-u6bd4-07)
(u2ff1-cdp-8caf-u6bd4-var-001)
(u2ff1-cdp-8caf-u6bd4-var-002)
(u2ff1-cdp-8caf-u6bd4-var-003) (=u23b0b-itaiji-001)
(hkcs_m23b0b)
𤟭 (u247ed)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u247ed) (=dkw-20560) (=koseki-230940)
(hkcs_m247ed)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部