GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-00015 (『大漢和辞典』15) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u4e0c) (u4e0c) (=kx-0076013) (=gt-00015) (=juki-4e0c) (=koseki-000160) (=kx-007613) (=tron-08-212f) (=aj1-19140) (=dkw-00015) (=u4e0c-ue0100) (=zihai-000121) (=fzyouhei_u4e0c) (=jmj-006308)
(u4e0c-03)
(u4e0c-03-var-001)
(u4e0c-04)
(u4e0c-04-itaiji-002)
(u4e0c-04-var-001)
(u4e0c-15)
(u4e0c-15-var-001)
(u4e0c-g) (=u4e0c-k)
(u4e0c-g03)
(u4e0c-j)
(u4e0c-t) (=u4e0c-h)
(u4e0c-var-001) (=u4e0c-07-var-001)
(u4e0c-var-002)
(u2ff0-u4e0c-u4e0c)
(u2ff1-u4e00-u516b) (=unstable-bsh-f5dc) (=twedu-b00002-001)
(u2ff1-u4e00-u516b-var-001) (=u4e0c-04-itaiji-001)
(u2ff1-u4e00-u516b-var-002)
(u2ff1-u4e00-u516b-var-003) (=gt-69239)
(hkcs_m4e0c)
(hkcs_m4e0c-p02-s00)
(hkcs_m4e0c-p0204-s00)
(hkcs_m4e0c-p03-s00)
(hkcs_m4e0c-p04-s00)
(hkcs_m4e0c-p04-s01)
(hkcs_m4e0c-p06-s00)
(hkcs_u4e0c-04)
異體字: (u5140)
[関連字(その他)]
(u5140-01)
(u5140-01-var-001)
(u5140-02)
(u5140-04)
(u5140-04-var-001) (=u5140-g04)
(u5140-04-var-002)
(u5140-05)
(u5140-09)
(u5140-09-var-001)
(u5140-10)
(u5140-11)
(u5140-14)
(u5140-15)
(u5140-g01)
(u5140-j) (=dkw-07542) (=gt-01732) (=u5140-ue0101) (=u5140-ue0102) (=aj1-04209) (=kx-0123002) (=b-a461) (=b-c94a) (=dkw-01337) (=extf-01983) (=jmj-007207) (=jmj-007208) (=juki-5140) (=kanken-1-0095) (=koseki-015460) (=koseki-085690) (=kx-012302) (=sawd-14714) (=u2e8e) (=u5140-g) (=u5140-k) (=u5140-t) (=u5140-ue0100) (=u5140-ufe00) (=ufa0c) (=lgccc-0260) (=utc-00915) (=ufa0c-u) (=hkcs_u5140) (=u5140)
(u5140-t01)
(u5140-v)
(u5140-var-001)
(u5140-var-002)
(cc-212e)
(g-cyy00001) (=extd-00487) (=unstable-bsh-e480) (=u5140-ue0103) (=jmj-059294) (=extf-00614) (=extf-00004)
(twedu-a00263-001)
(u2ff0-u31c7-u4eba)
(u2ff1-u4e00-cdp-8cc6) (=u5140-itaiji-001)
(u2ff1-u4e00-cdp-8cc6-var-001) (=u5140-04-itaiji-001)
(u2ff1-u4e00-cdp-8cc6-var-002) (=u5140-04-itaiji-002)
(u2ff1-u4e00-cdp-8cc6-var-003) (=u5140-04-itaiji-003)
(u2ff1-u4e00-cdp-8cc6-var-004) (=u5140-04-itaiji-004)
(u2ff1-u4e00-cdp-8cc6-var-005)
(u2ff1-u4e00-u51e0-02)
(u312b) (=c8-7531)
(hkcs_m5140)
(hkcs_m5140-p01-s00)
(hkcs_m5140-p02-s00)
(hkcs_m5140-p04-s00)
(hkcs_m5140-p05-s00)
(hkcs_m5140-p05-s01)
(u5176)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u5176-01)
(u5176-01-itaiji-001)
(u5176-01-var-001)
(u5176-02)
(u5176-02-var-001)
(u5176-03)
(u5176-03-var-001)
(u5176-03-var-002)
(u5176-03-var-003)
(u5176-03-var-004)
(u5176-07-var-001)
(u5176-itaiji-005)
(u5176-itaiji-006)
(u5176-itaiji-007)
(u5176-itaiji-008)
(u5176-itaiji-009)
(u5176-j) (=kx-0127018) (=u5176-g) (=u5176-t) (=jmj-007287) (=lgccc-0289) (=u5176-k) (=aj1-02838) (=juki-5176) (=koseki-017190) (=kx-012718) (=u5176-ue0100) (=zihai-011334) (=u5176)
(cdp-856a) (=u5176-itaiji-002)
(cdp-856a-var-001) (=u5176-itaiji-003)
(dkw-01472)
(u2ff0-u5176-u5176)
(u2ff1-u4e8c-u2ff0-u4ebb-u4e28) (=irg2015-00116) (=g-hzr1001503)
(u2ff1-u5176-u2ff0-u5176-u5176) (=zihai-011801)
(u2ff1-u7518-u516b)
(u2ff1-u7533-u5927)
(u2ff1-u7533-u5927-01)
(u2ff5-u5344-u4eba) (=unstable-bsh-f0ee) (=u5176-itaiji-001)
(zihai-000318)
(zihai-011336)
(zihai-011421)
(zihai-011422)
(zihai-011509)
(zihai-011518)
(ebag_s012-012)
(ebag_s034-005)
(hkcs_m5176)
(hkcs_m5176-p01-s00)
(hkcs_m5176-p02-s00)
(hkcs_m5176-p03-s00)
(hkcs_m5176-p04-s00)
(hkcs_m5176-v01-p02-s00)
(hkcs_u5176)
(hkcs_u5176-01)
(hkcs_u5176-02)
(hkcs_u5176-03)
(tomm_u5176-01)
(tomm_u5176-02)
(tomm_u5176-03)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部