GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-01816 (『大漢和辞典』1816) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字:𠚀 (u20680) (u20680) (=kx-013515) (=kx-0135015) (=koseki-021420) (=jmj-031210) (=dkw-01816)
(zihai-018720)
異體字: (u368e)
[関連字(その他)]
(u368e)
(hkcs_m368e)
(ichitenfont_u368e)
(u753e)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u753e-07)
(u753e-07-var-001)
(u753e-itaiji-005)
(u753e-j) (=u753e-ue0101) (=u753e-ue0100) (=koseki-243830) (=juki-753e) (=dkw-21742) (=aj1-18126) (=u753e)
(u2f936) (=cdpo-83c3) (=extd-05218) (=g-ch100955) (=irg2017-02728) (=zihai-104035) (=utc-01159) (=utc-00121) (=unstable-bsh-f247) (=u753e-ufe00) (=u753e-ue0102) (=u2f936-u) (=koseki-244040) (=ebag_s047-003) (=dkw-21761)
(u2ff1-cdp-86da-u7530)
(u2ff1-cdp-8a65-u7530)
(u2ff1-u20010-u56de) (=u753e-itaiji-002)
(u2ff1-u20010-u56ec) (=u753e-itaiji-001)
(u2ff1-u20010-u7530) (=u753e-itaiji-003)
(u2ff1-u20010-u7530-var-001)
(u2ff1-u20010-u7531)
(u2ff1-u2e8c-u7530)
(u2ff1-u2ffb-u4e37-u4e04-u7530)
(u2ff1-u2ffb-u4e37-u4e04-u7530-var-001)
(u2ff1-u37a2-u56de)
(u2ff1-u516b-u7530) (=ka-kc06031)
(u2ff1-u516b-u7530-var-001) (=twedu-a03762-028)
(u2ff1-u516b-u7530-var-002) (=u753e-itaiji-004)
(u2ff1-u516b-u7530-var-003) (=u66fe-itaiji-004)
(u2ff1-u5b87-u7530)
(u2ff1-u5c0f-u7530)
(u2ff1-u5ddb-u2067d) (=cbeta-12812)
(u2ff1-u5ddb-u2ff6-u51f5-u4e0a)
(u2ff1-u5ddb-u7f36)
(zihai-018710)
(zihai-018712)
(zihai-018806)
(hkcs_m753e)
(hkcs_m753e-p01-s00)
(hkcs_m753e-p02-s00)
(hkcs_m753e-v01)
𠙹 (u20679)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u20679)
(u20679-01)
(u20679-01-itaiji-001)
(u20679-07-var-001)
(u20679-07-var-002)
(u20679-var-001)
(u20679-var-002)
(koseki-021340) (=kx-013508) (=kx-0135008) (=jmj-031204) (=dkw-01808)
(zihai-018716)
(fitzgerald_tong024)
(hkcs_m20679)
(hkcs_m20679-p01-s00)
(hkcs_m20679-p03-s00)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部