GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-01819 (『大漢和辞典』1819) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字:𠚄 (u20684) (u20684) (=zihai-018722) (=koseki-021450) (=jmj-031213) (=dkw-01819)
(twedu-a04796-052)
異體字: (u9f52)
[異體字(民國教育部)]
[疑難字考釋與研究]
(u9f52-01)
(u9f52-01-var-001)
(u9f52-14)
(u9f52-g)
(u9f52-g01)
(u9f52-j) (=u9f52-v) (=u9f52-ue0100) (=u9f52-k) (=u9f52) (=u2fd2) (=koseki-549160) (=juki-9f52) (=jmj-030072) (=dkw-48583) (=aj1-07458)
(u9f52-t01)
(u9f52-var-001) (=u9f52-t) (=twedu-a04796) (=u9f52-h)
(cbeta-12907)
(cbeta-28655)
(twedu-a04796-015)
(twedu-a04796-016)
(twedu-a04796-017)
(twedu-a04796-018)
(twedu-a04796-022)
(twedu-a04796-025)
(twedu-a04796-027)
(twedu-a04796-029)
(twedu-a04796-030) (=dsknmt_hkrm-08004212) (=sdjt-20996)
(twedu-a04796-035)
(twedu-a04796-036)
(twedu-a04796-041-1)
(twedu-a04796-044)
(twedu-a04796-046)
(twedu-a04796-049)
(twedu-a04796-050)
(twedu-a04796-051)
(twedu-a04796-053)
(twedu-a04796-054)
(twedu-a04796-055)
(twedu-a04796-056)
(twedu-a04796-057)
(twedu-a04796-062)
(twedu-a04796-063)
(u2ff0-u56d7-u2020c) (=u9f52-itaiji-002)
(u2ff0-u56d7-u2020c-var-001) (=u9f52-07-itaiji-001)
(u2ff1-cdp-85c3-u2ffb-u4ebc-u4ebe)
(u2ff1-u21d5d-u2ff4-u20675-u4ece)
(u2ff1-u23950-u51f5)
(u2ff1-u2e8c-u2ff6-u51f5-u7c73)
(u2ff1-u2ff0-u4e28-u2e8a-u2ff4-u56d7-u2ff1-u4e1b-u4ece)
(u2ff1-u2ff6-u51f5-u4ece-u2ff6-u51f5-u4ece)
(u2ff1-u2ff6-u51f5-u4ece-u2ff6-u51f5-u4ece-var-001)
(u2ff1-u2ff6-u51f5-u4ece-u2ff6-u51f5-u4ece-var-002)
(u2ff1-u2ff6-u51f5-u4ece-u2ff6-u51f5-u4ece-var-003)
(u2ff1-u2ff6-u51f5-u4ece-u2ff6-u51f5-u4ece-var-004)
(u2ff1-u2ff6-u51f5-u4ece-u2ff6-u51f5-u4ece-var-005)
(u2ff1-u2ffa-u200ca-u4ece-u2ffa-u200ca-u2ffb-u4e28-u4ece)
(u2ff1-u4491-u2ffb-u5c71-u2020c)
(u2ff1-u4491-u2ffb-u5c71-u2020c-var-001) (=zihai-011632)
(u2ff1-u4491-u2ffb-u5c71-u2020c-var-002) (=twedu-a04796-019)
(u2ff1-u4e1a-u20695)
(u2ff1-u4e1a-u20695-var-001)
(u2ff1-u4e1b-u4ece)
(u2ff1-u4e1b-u4ece-var-001)
(u2ff1-u4ebe-u2ffa-u200ca-u7c73)
(u2ff1-u4ebe-u2ffa-u200ca-u7c73-var-001)
(u2ff1-u5315-u20695)
(u2ff1-u5315-u2ff6-u51f5-u2020c)
(u2ff1-u5c71-u2ff3-u4e00-u4ece-u2ff4-u20675-u4ece)
(u2ff1-u5c71-u2ff4-u56d7-u4e1b)
(u2ff1-u5c71-u2ff4-u56d7-u4e1b-var-001)
(u2ff1-u5c71-u2ff6-u51f5-u2020c)
(u2ff1-u5c71-u2ff6-u51f5-u2020c-var-001) (=zihai-045309)
(u2ff1-u5c71-u2ff6-u51f5-u2020c-var-002) (=twedu-a04796-024)
(u2ff1-u5c71-u2ffa-u200ca-u2ff1-u4e1b-u4ece)
(u2ff1-u5c71-u2ffa-u200ca-u2ff1-u4ebc-u4ece)
(u2ff1-u5c71-u2ffb-u2ba4f-u2020c)
(u2ff1-u5c71-u2ffb-u2ba4f-u2020c-var-001)
(u2ff1-u5c71-u2ffb-u2ff1-u200ca-u2ffa-u200ca-u4e28-u2020c)
(u2ff1-u5c71-u2ffb-u2ff1-u4e1b-u4ece-u5c71)
(u2ff1-u5c71-u2ffb-u2ff1-u4e1b-u4ece-u5c71-var-001) (=zihai-045711)
(u2ff1-u5c71-u2ffb-u2ff1-u4e1b-u4ece-u5c71-var-002) (=twedu-a04796-021)
(u2ff1-u5c71-u2ffb-u4e1b-u2ffb-u5c71-u4ece)
(u2ff1-u5c71-u2ffb-u51fa-u2020c)
(u2ff1-u5c71-u2ffb-u5c71-u2ff0-u53bc-u4ecc)
(u2ff1-u5c71-u2ffb-u5c71-u2ff0-u53bc-u4ecc-var-001) (=zihai-045744)
(u2ff1-u5c71-u2ffb-u5c71-u2ff0-u53bc-u4ecc-var-002) (=twedu-a04796-028)
(u2ff1-u6b62-u2120d) (=zihai-082620) (=twedu-a04796-059)
(u2ff1-u6b62-u2ff6-u51f5-u2020c) (=u9f52-itaiji-001)
(u2ff1-u6b62-u2ff6-u51f5-u2020c-var-001)
(u2ff1-u6b62-u2ff6-u51f5-u2ff1-u4e1b-u4eba)
(u2ff1-u6b62-u2ff6-u51f5-u3405)
(u2ff1-u6b62-u2ff6-u51f5-u4ece)
(u2ff1-u6b62-u2ff6-u51f5-u4ece-var-001)
(u2ff1-u6b62-u2ffa-u200ca-cdp-8cf0)
(u2ff1-u6b62-u2ffa-u200ca-u2ff1-u4e1b-u4ece)
(u2ff1-u6b62-u2ffa-u200ca-u2ff1-u4e1b-u4ece-var-001) (=twedu-a04796-045)
(u2ff1-u6b62-u2ffa-u200ca-u2ffb-u4e28-u2020c)
(u2ff1-u6b62-u2ffa-u200ca-u2ffb-u5341-u2020c)
(u2ff1-u6b62-u2ffa-u200ca-u4ece)
(u2ff1-u6b62-u2ffb-u2ba4f-u2020c) (=twedu-a04796-047) (=zihai-082605)
(u2ff1-u6b62-u2ffb-u2ba4f-u221b6)
(u2ff1-u6b62-u2ffb-u2ba4f-u221b6-var-001) (=twedu-a04796-060) (=zihai-082533)
(u2ff1-u6b62-u2ffb-u2ff1-u200ca-u2ffa-u200ca-u4e28-u2020c)
(u2ff1-u6b62-u2ffb-u5c71-u2020c)
(u2ff1-u6b62-u2ffb-u5c71-u2020c-var-001) (=zihai-082550)
(u2ff1-u6b62-u2ffb-u5c71-u2020c-var-002) (=twedu-a04796-020)
(u2ff1-u6b62-u51f5)
(u2ff1-u6b62-u81fc)
(u2ff3-u2e8c-u4e00-u2ff6-u51f5-u2020c)
(u2ff3-u2e8c-u4e00-u2ff6-u51f5-u3e1a)
(u2ff3-u2e8c-u4e00-u2ff6-u51f5-u7c73)
(u2ff3-u2e8c-u4e00-u2ffa-u200ca-u2ff1-u4e1b-u4ece)
(u2ff3-u2e8c-u4e00-u2ffa-u200ca-u2ff1-u4e1b-u4ece-var-001)
(u2ff3-u4e0a-u4e1b-u4e1b)
(u2ff3-u5c71-u2ff6-u51f5-u4ece-u2ff6-u51f5-u4ece)
(u2ff3-u5c71-u2ff6-u51f5-u4ece-u2ff6-u51f5-u4ece-var-001) (=zihai-045712)
(u2ff3-u5c71-u2ff6-u51f5-u4ece-u2ff6-u51f5-u4ece-var-002) (=twedu-a04796-023)
(u2ff3-u5c71-u4e00-u2ff6-u51f5-u7c73)
(u2ff3-u6b62-u2ff6-u51f5-u4ece-u2ff6-u51f5-u4ece)
(u2ff3-u6b62-u2ff6-u51f5-u4ece-u2ff6-u51f5-u4ece-var-001) (=zihai-082612)
(u2ff3-u6b62-u2ff6-u51f5-u4ece-u2ff6-u51f5-u4ece-var-002) (=twedu-a04796-026)
(u2ff4-u51f8-u2ff0-u4e8c-u4e8c)
(u2ff4-u5360-u2020c)
(u2ff4-u56d7-u2ff1-u4e1b-u4ece)
(u2ff4-u56d7-u4e1b)
(u2ff4-u56d7-u4e1b-var-001)
(u2ff5-u5182-u672a) (=zihai-006302)
(u2ff5-u5182-u672a-var-001)
(u2ff5-u5182-u7d72)
(u2ff5-u5182-u7d72-var-001)
(u2ff6-u51f5-u2020c)
(u2ff6-u51f5-u2020c-var-001)
(u2ff6-u51f5-u2020c-var-002)
(u2ff6-u51f5-u2ff1-u4e1b-u4eba)
(u2ff6-u51f5-u2ff1-u516b-u4e00)
(u2ff6-u51f5-u2ff1-u516b-u4e00-var-001)
(u2ff6-u51f5-u2ff3-u4ece-u4e00-u4eba)
(u2ff6-u51f5-u3e1a)
(u2ffa-u200ca-u2020c)
(u2ffa-u200ca-u2020c-var-001)
(u2ffa-u200ca-u2020c-var-002)
(u2ffa-u200ca-u2ff1-u4e1b-u4ece)
(u2ffa-u200ca-u2ff1-u4e1b-u4ece-var-001)
(u2ffa-u200ca-u2ff1-u4e1b-u4ece-var-002)
(u2ffa-u200ca-u2ff1-u4ebc-u4ece)
(u2ffa-u200ca-u2ff3-u6b62-u4e1b-u4ece-var-001)
(u2ffa-u200ca-u2ffb-u4e28-u2020c)
(u2ffa-u200ca-u2ffb-u4e28-u4ece)
(u2ffa-u200ca-u2ffb-u5341-u2020c)
(u2ffa-u200ca-u4ecc)
(u2ffa-u200ca-u4ece)
(u2ffa-u200ca-u4ece-var-001)
(u2ffb-u2ba4f-u2020c)
(u2ffb-u2ba4f-u221b6) (=waseikanji-no-jiten-0256)
(u2ffb-u2ba4f-u221b6-var-001)
(u2ffb-u2ff1-u4e1b-u4ece-u5c71)
(u2ffb-u2ff1-u4e1b-u4ece-u5c71-var-001)
(u2ffb-u2ff1-u4e1b-u4ece-u5c71-var-002)
(u2ffb-u2ff1-u4e1b-u4ece-u5c71-var-003)
(u2ffb-u2ff1-u4ece-u4e00-u5c71)
(u2ffb-u2ff1-u4ece-u4e00-u5c71-var-001)
(u2ffb-u2ff1-u4ece-u4e00-u5c71-var-002) (=u2ff6-u2ff1-u4ece-u4e00-u5c71-var-001)
(u2ffb-u2ffb-u200ce-u200ca-u200d1)
(u2ffb-u2ffb-u200ce-u200ca-u200d1-var-001)
(u2ffb-u2ffb-u200ce-u200ca-u200d1-var-002)
(u2ffb-u4e1b-u2ffb-u5c71-u4ece)
(u2ffb-u4ebc-u4ebe)
(u2ffb-u51f5-u2ff0-u20120-u20120)
(u2ffb-u51f5-u2ff0-u20120-u20120-var-001)
(u2ffb-u51f5-u2ff0-u20120-u20120-var-002)
(u2ffb-u51fa-u2020c)
(u2ffb-u5c71-u2020c)
(u2ffb-u5c71-u2020c-var-001)
(u2ffb-u5c71-u2020c-var-002)
(u2ffb-u5c71-u2ff0-u53bc-u4ecc)
(u2ffb-u5c71-u2ff0-u53bc-u4ecc-var-001)
(u2ffb-u5c71-u2ff0-u53bc-u4ecc-var-002)
(u2ffb-u5f50-u2020c)
(zihai-000543) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-301)
(zihai-044806)
(zihai-082611)
(hkcs_m9f52)
(hkcs_m9f52-p01-s00)
(hkcs_m9f52-p01-s01)
(hkcs_m9f52-p01-s10)
(hkcs_m9f52-p01-s11)
(hkcs_m9f52-p01-s20)
(hkcs_m9f52-p02-s00)
(hkcs_m9f52-p04-s00)
(hkcs_m9f52-p14-s00)
(hkcs_m9f52-p14-s01)
(hkcs_u9f52-01)
(kamiyo_chars-u9f52-itaiji-001)
(n-gtwinppx_u9f52)
(n-gtwinppx_u9f52-2)
𠚅 (u20685)
[疑難字考釋與研究]
(u20685) (=dkw-01821)
(u20685-var-001) (=koseki-021470) (=jmj-031214)
(zihai-018724)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部