GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-02315 (『大漢和辞典』2315) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字:𠡃 (u20843) (u20843) (=zihai-019435) (=dkw-02315) (=koseki-026890) (=jmj-031506)
異體字: (u4f50)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4f50) (=u4f50-g) (=zihai-006907) (=kx-0098010) (=gt-00633) (=lgccc-0112) (=aj1-02084) (=dkw-00506) (=juki-4f50) (=koseki-006070) (=kx-009810) (=u4f50-k) (=u4f50-ue0100) (=u4f50-ue0101) (=jmj-006634)
(u4f50-itaiji-001)
(u4f50-itaiji-002)
(u4f50-itaiji-003)
(u4f50-itaiji-004)
(koseki-900330) (=tron-09-8348) (=juki-ac27)
(toki-01002340)
(toki-01002730) (=u4f50-ue0102)
(toki-01102150)
(u1b03d) (=ninjal-110020010) (=jmj-090064)
(u1b03e) (=ninjal-110020020) (=jmj-090065)
(u2ffb-u5341-u5de6)
(fitzgerald_u-1b03d)
(fitzgerald_u-1b03e)
(hkcs_m4f50)
(kamiyo_chars-u4f50-itaiji-001)
(u5de6)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u5de6-01)
(u5de6-01-var-001)
(u5de6-02)
(u5de6-02-var-001)
(u5de6-02-var-002)
(u5de6-04-var-001)
(u5de6-07)
(u5de6-itaiji-001) (=k5-0244)
(u5de6-itaiji-002)
(u5de6-itaiji-003)
(u5de6-j) (=u5de6-g) (=linchuyi_hkrm-01084830) (=zihai-021609) (=dkw-08720) (=u5de6) (=u5de6-t) (=jmj-010774) (=u5de6-ue0101) (=u5de6-ue0100) (=u5de6-k) (=koseki-098710) (=juki-5de6) (=j90-3a38) (=aj1-02088) (=twedu-a01151) (=hkcs_u5de6)
(u5de6-var-001)
(juchen-050201-itaiji-001)
(juchen-050401)
(koseki-098700) (=jmj-057406) (=juchen-050201) (=u5de6-ue0102) (=juki-ad06)
(koseki-900320) (=juki-ac26) (=tron-09-8347)
(twedu-a01151-002)
(twedu-a01151-004-1)
(twedu-a01151-009)
(twedu-a01151-010)
(u1b03f) (=ninjal-110030010) (=jmj-090066)
(u1f22c)
(u2ff0-u5de6-cdp-88cd) (=unstable-bsh-f806)
(u2ff0-u706b-u5de6) (=g-z0861201) (=irg2017-02285) (=sawn-f3e9a)
(u2ff0-u821f-u5de6)
(u2ff8-u20087-cdp-8c78) (=u2ffb-u20087-cdp-8c78)
(u2ff8-u20087-u5df3)
(u2ff8-u2ff0-u20087-u4e36-cdp-8bc8)
(u2ffb-u2ffb-u31c0-u31c2-u03b5)
(u32a7) (=c8-782f) (=juki-32a7) (=aj1-07616)
(fitzgerald_jur151) (=juchen-050203)
(fitzgerald_jur743-itaiji-001)
(fitzgerald_u-1b03f)
(hkcs_m5de6)
(hkcs_m5de6-p02-s00)
(hkcs_m5de6-p02-s01)
(hkcs_u5de6-02)
(kamiyo_chars-u2ff8-u20087-u353e) (=juchen-050202) (=fitzgerald_jur161)
(kamiyo_chars-u5de6-itaiji-001)
(linchuyi_hkrm-01084810)
(linchuyi_hkrm-01085121)
(n-gtwinppx_kanjishashin-017-003)
(n-gtwinppx_kanjishashin-017-004)
(n-gtwinppx_u5de6)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部