GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-02749 (『大漢和辞典』2749) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u5355) (u5355-02)
(u5355-02-var-001)
(u5355-07)
(u5355-08)
(u5355-g) (=cdpo-82e6) (=zihai-011402) (=u5355) (=toki-01012000) (=dkw-02749)
(u5355-itaiji-003) (=juchen-490420)
(u5355-var-001) (=u5355-t)
(u5355-var-002)
(u5355-var-003)
(u2ff0-u4e37-u5355)
(u2ff1-u4e37-u65e9) (=toki-01011970)
(u2ff3-u4e37-u7532-u4e00)
(u2ffb-u5355-u4e3f) (=u5355-itaiji-001)
(zihai-011445)
(hkcs_m5355)
異體字: (u5358)
[入管正字]
[異体字(原規格分離)]
(u5358-08)
(u5358-j) (=u5358-t) (=u5358-g) (=u5358) (=jmj-007857) (=zihai-002409) (=u5358-ue0100) (=koseki-031920) (=dkw-02752) (=aj1-02927) (=juki-5358)
(sosho-u5358-001) (=u55ae-itaiji-003) (=u2ff1-u2e8d-u5b50)
(sosho-u5358-002) (=u2ff1-u4e37-u5b50)
(u2ff0-u5931-u53e3)
(hdic_hkrm-06136541)
(hkcs_m5358)
(inaz_hkrm-06136541)
(u55ae)
[←简化字]
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
[繁体字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u55ae-02)
(u55ae-03)
(u55ae-07-itaiji-001)
(u55ae-itaiji-003)
(u55ae-itaiji-004)
(u55ae-j) (=otakusei_hkrm-02032820) (=linchuyi_hkrm-01084440) (=hdic_hkrm-06136541) (=zihai-040409) (=u55ae-ue0101) (=u55ae-ue0100) (=u55ae-k) (=u55ae) (=qin-ff010) (=koseki-045680) (=juki-55ae) (=jmj-008491) (=geog-qin-2010) (=dkw-03993) (=aj1-04408)
(u55ae-t)
(u55ae-var-002)
(u55ae-var-003)
(koseki-044560) (=u55ae-ue0103) (=jmj-057167) (=extf-01060)
(koseki-046250) (=jmj-057178) (=u55ae-ue0102)
(u2ff1-u2e8d-u5b50)
(u2ff1-u3565-cdp-8bd9)
(u2ff1-u4e37-u5b50)
(u2ff1-u5196-u2008a)
(u2ff1-u5405-u2ffb-cdp-865c-u4e00)
(u2ff1-u5405-u2ffb-u65e5-u5341)
(u2ff1-u5405-u2ffb-u65e5-u5341-var-001)
(u2ff1-u5405-u7532) (=toki-01014560)
(u2ff1-u5ddb-u24c1e-02)
(u2ff1-u7f52-cdp-8bd9) (=u55ae-var-001)
(u2ff1-u7f52-u2ffb-u2ff1-u65e5-u4e04-u4e28)
(u2ffb-u55ae-u4e3f) (=u55ae-itaiji-001)
(zihai-020246) (=u2d23c-itaiji-001)
(hkcs_m55ae)
(hkcs_m55ae-p01-s00)
(hkcs_m55ae-p02-s00)
(hkcs_m55ae-p02-s10)
(hkcs_m55ae-p03-s00)
(hkcs_u55ae)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部