GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-02760 (『大漢和辞典』2760) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字:𠦬 (u209ac) (u209ac) (=zihai-002114) (=jmj-031761) (=dkw-02760) (=koseki-032040) (=cdp-8aaa)
異體字: (u4e56)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u4e56-02)
(u4e56-07-itaiji-001)
(u4e56-07-itaiji-002)
(u4e56-08)
(u4e56-g)
(u4e56-itaiji-001)
(u4e56-j) (=zihai-001934) (=kx-0083003) (=aj1-04099) (=dkw-00149) (=gt-00204) (=juki-4e56) (=kanken-1-0007) (=koseki-001790) (=kx-008303) (=u4e56-k) (=u4e56-ue0100) (=jmj-006397) (=u4e56)
(u4e56-t) (=u4e56-h) (=lgccc-0035)
(u4e56-v)
(u4e56-var-001)
(u4e56-var-002)
(u4e56-var-003) (=z-sat06670) (=unstable-bsh-e70e)
(k5-02df)
(k5-02e0)
(k5-02e3)
(k5-02e6)
(k5-02ed)
(u2ffb-u5343-u6bd4)
(zihai-001336)
(zihai-001908)
(zihai-001926)
(zihai-008604)
(zihai-011425)
(zihai-011504)
(zihai-038720)
(hkcs_m4e56)
(hkcs_m4e56-p01-s00)
(hkcs_m4e56-p02-s00)
(u5782)
[異體字(民國教育部)]
(u5782-01) (=u5782-g01) (=cdpo-9ee1)
(u5782-01-itaiji-001)
(u5782-01-itaiji-002)
(u5782-01-var-001)
(u5782-01-var-002)
(u5782-02)
(u5782-02-itaiji-001)
(u5782-g)
(u5782-g02)
(u5782-itaiji-001) (=toki-01016630)
(u5782-j) (=u5782) (=jmj-008993) (=gt-06266) (=zihai-001925) (=u5782-ue0100) (=u5782-k) (=koseki-057140) (=juki-5782) (=dkw-05012) (=aj1-02600)
(u5782-t)
(u5782-var-001)
(u5782-var-002)
(u5782-var-003)
(u5782-var-004)
(u5782-var-005)
(u5782-var-006)
(cd-2144)
(cdp-85cc)
(cdp-8856) (=u2ffb-u5343-u4ece)
(cdp-88d2)
(cdp-88d2-03-var-001)
(cdp-88d2-03-var-002)
(cdp-88d2-03-var-003)
(cdp-88d2-var-001)
(cdp-88d2-var-002)
(cdp-88d2-var-003)
(toki-01025060)
(toki-01025090)
(toki-01025310)
(u2ff0-u4ecc-u2020c)
(u2ff1-u20089-u2ffb-u5eff-u5c71) (=toki-01009550)
(u2ff1-u200b9-u7530)
(u2ff1-u2ffb-u2020c-u4e28-u4e02-var-001)
(u2ffb-u2ffb-u5343-u4e8c-u6bd4)
(u2ffb-u5343-u2ff1-u4ece-u4e8c)
(u2ffb-u5343-u4e8c)
(u2ffb-u5343-u4e8c-var-001)
(u2ffb-u5343-u4e8c-var-002)
(zihai-002006)
(zihai-002037)
(zihai-010342)
(zihai-010453)
(zihai-010454)
(zihai-010744)
(zihai-013814)
(zihai-018738)
(zihai-018752)
(zihai-018801)
(zihai-018803)
(zihai-018808)
(zihai-020142)
(zihai-020217)
(zihai-020413)
(zihai-072017)
(ebag_s059-008)
(hkcs_m5782)
(hkcs_m5782-p01-s00)
(hkcs_m5782-p02-s00)
(hkcs_u5782)
(hkcs_u5782-01)
(hkcs_u5782-02)
(kk-shusei_kr022716)
(mippy_u5782)
(univerx_u5782)
(u624b)
[異體字(漢語大字典)]
(u624b-01)
(u624b-01-var-001)
(u624b-01-var-002)
(u624b-01-var-003)
(u624b-01-var-004)
(u624b-01-var-005)
(u624b-01-var-006)
(u624b-01-var-007)
(u624b-01-var-008)
(u624b-01-var-009)
(u624b-02)
(u624b-02-var-001)
(u624b-04)
(u624b-04-var-001)
(u624b-04-var-002)
(u624b-04-var-003)
(u624b-05)
(u624b-05-var-001)
(u624b-07-var-001)
(u624b-14)
(u624b-14-var-001)
(u624b-14-var-002)
(u624b-14-var-003)
(u624b-g) (=fzyouhei_u624b)
(u624b-j) (=u624b-t) (=dkw-11768) (=u624b) (=jmj-012138) (=gt-14889) (=u624b-k) (=u624b-ue0100) (=u2f3f) (=koseki-132650) (=aj1-02326) (=juki-624b)
(u624b-var-001)
(u624b-var-002)
(u624b-var-003)
(u624b-var-004)
(cd-7324)
(sawn-f3011)
(u1f210)
(u1f210-var-001) (=aj1-20574)
(u2ffb-u5343-u31c0)
(zihai-001726)
(zihai-010461)
(hkcs_m624b)
(hkcs_m624b-p01-s00)
(hkcs_m624b-p03-s00)
(hkcs_m624b-p04-s00)
(hkcs_m624b-p14-s00)
(hkcs_m624b-p26-s00)
(hkcs_u624b)
(hkcs_u624b-14)
(kamiyo_parts-u624b-itaiji-001)
(univerx_u624b)
(univerx_u624b-001)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部