GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-03095 (『大漢和辞典』3095) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字:𠫺 (u20afa) (u20afa) (=koseki-035830) (=jmj-031991) (=dkw-03095)
(twedu-a00048-021-3) (=twedu-a01194-006)
(zihai-020242)
異體字: (u4e8b)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4e8b-07-itaiji-001)
(u4e8b-itaiji-002) (=twedu-a00048-008)
(u4e8b-itaiji-004)
(u4e8b-itaiji-005)
(u4e8b-j) (=zihai-000631) (=u4e8b-ue0100) (=u4e8b-k) (=u4e8b-g) (=u4e8b) (=kx-008524) (=kx-0085024) (=koseki-002910) (=juki-4e8b) (=jmj-006436) (=gt-00319) (=fzyouhei_u4e8b) (=dkw-00241) (=aj1-02244)
(u4e8b-t) (=u4e8b-h) (=lgccc-0047)
(u4e8b-v)
(daitudien-124715)
(daitudien-124716)
(koseki-152650)
(lgccc-0047-var-001)
(sosho-u4e8b-001) (=u2ffb-u31cb-u4e3f) (=daitudien-124717)
(twedu-a00048-007)
(twedu-a00048-012)
(twedu-a00048-013)
(twedu-a00048-014)
(twedu-a00048-017)
(twedu-a00048-018) (=zihai-000738)
(twedu-a00048-019) (=zihai-000822)
(twedu-a00048-021)
(twedu-a02468-022)
(u1b046) (=ninjal-120020010) (=jmj-090073)
(u2ff0-u6c35-u2ff3-u2e8a-u65e5-u53c8)
(u2ff1-u20b9b-cdp-8bab)
(u2ff1-u37b1-cdp-8bab)
(u2ffb-u31cb-u4e36) (=u4e8b-itaiji-003)
(u2ffb-u31cb-u4e36-var-001) (=unstable-bsh-f0f1) (=u4e8b-itaiji-001)
(zihai-000417)
(zihai-000737)
(zihai-001330)
(zihai-013319)
(fitzgerald_u-1b046)
(hkcs_m4e8b)
(hkcs_m4e8b-p02-s00)
(hkcs_u4e8b)
(lizard_u4e8b-s)
(sz_koto-gothic)
(yoshiciv_cursivised-u4e8b)
(yuuji0425_e0041)
(u5e74)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5e74-02)
(u5e74-itaiji-001)
(u5e74-itaiji-002) (=twedu-a01194-018)
(u5e74-itaiji-003) (=twedu-a01194-014)
(u5e74-itaiji-004)
(u5e74-itaiji-005)
(u5e74-itaiji-006)
(u5e74-itaiji-007) (=twedu-a01194-015)
(u5e74-itaiji-008) (=twedu-a01194-037)
(u5e74-itaiji-009)
(u5e74-itaiji-010) (=twedu-a01194-010)
(u5e74-itaiji-011)
(u5e74-itaiji-012) (=twedu-a01194-016)
(u5e74-itaiji-013)
(u5e74-itaiji-014)
(u5e74-itaiji-015) (=twedu-a01194-009)
(u5e74-itaiji-016) (=twedu-a01194-024)
(u5e74-itaiji-017)
(u5e74-itaiji-018)
(u5e74-itaiji-019)
(u5e74-itaiji-020)
(u5e74-itaiji-021) (=unstable-bsh-f1d0)
(u5e74-j) (=u5e74) (=jmj-010944) (=u5e74-g) (=u5e74-t) (=twedu-a01194) (=u5e74-ufe00) (=u5e74-k) (=uf98e) (=u5e74-ue0101) (=u5e74-ue0100) (=koseki-103710) (=juki-5e74) (=j90-472f) (=aj1-03301) (=zihai-001819)
(u5e74-u20dd) (=aj1-20553)
(u5e74-v)
(u5e74-var-001) (=dkw-09168)
(u5e74-var-002)
(u5e74-var-003)
(jmj-059542)
(juki-b0a0)
(koseki-103750) (=juki-b0c1) (=u5e74-ue0102) (=jmj-010945)
(koseki-900760) (=tron-09-8377) (=juki-ac56)
(koseki-900770)
(toki-01103850)
(twedu-a01194-008)
(twedu-a01194-011)
(twedu-a01194-020)
(twedu-a01194-022)
(twedu-a01194-023)
(twedu-a01194-029)
(twedu-a01194-030)
(twedu-a01194-031)
(twedu-a01194-032)
(twedu-a01194-033)
(twedu-a01194-045)
(u1b092) (=ninjal-240030010) (=jmj-090152)
(u1b093) (=tron-09-8378) (=juki-ac57) (=jmj-090153)
(u1b094) (=ninjal-240030020) (=jmj-090154)
(u2ff1-u20089-u21552)
(u2ffb-u4e05-u4e96)
(zihai-000307) (=n-gtwinppx_kanjishashin-016-003) (=twedu-a01194-012)
(zihai-000409)
(zihai-001749)
(zihai-001811)
(zihai-001814) (=twedu-a01194-034)
(zihai-001907)
(zihai-005549)
(zihai-011228)
(zihai-018927)
(zihai-038721) (=twedu-a01194-019)
(ebag_s115-066)
(fitzgerald_u-1b092)
(fitzgerald_u-1b093)
(fitzgerald_u-1b094)
(hkcs_m5e74)
(hkcs_m5e74-p02-s00)
(hkcs_m5e74-p02-s01)
(hkcs_u5e74)
(kamiyo_chars-u5e74-itaiji-001)
(n-gtwinppx_kanjishashin-016-004)
(n-gtwinppx_kanjishashin-016-005)
(n-gtwinppx_kanjishashin-016-006)
(n-gtwinppx_kanjishashin-016-007)
(n-gtwinppx_u5e74)
(n-gtwinppx_u5e74-2)
(opalusism4869_u5e74-hanjian)
(sz_u5e74)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部