GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-04026 (『大漢和辞典』4026) (@5)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字:𠸶 (u20e36) (u20e36-jv) (=koseki-046360) (=dkw-04026) (=u20e36)
(u20e36-var-001) (=z-sat09073) (=irg2017-00476) (=cbeta-13303)
(cbeta-07818)
(twedu-a00629-003)
(u2ff1-u5405-u5736) (=z-sat06901) (=irg2015-00738) (=cbeta-08975)
(u2ff3-u5405-u201a2-u4ea1)
(u2ff3-u5405-u201a2-u4ea1-var-001)
(hkcs_m20e36)
異體字: (u55aa)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u55aa-g)
(u55aa-j) (=u55aa-ue0101) (=u55aa-ue0100) (=u55aa-k) (=u55aa) (=koseki-045590) (=juki-55aa) (=jmj-008484) (=dkw-03985) (=aj1-02773)
(u55aa-t) (=twedu-a00629)
(cbeta-30364)
(cbeta-31202)
(k5-037f)
(k5-0380)
(k5-038e)
(k5-0392)
(k5-0a31)
(k5-0b33)
(k5-0ba6)
(koseki-046230) (=jmj-057176) (=u55aa-ue0102)
(twedu-a00629-005)
(twedu-a00629-007)
(twedu-a00629-008)
(twedu-a00629-009)
(twedu-a00629-010)
(twedu-a00629-012)
(twedu-a00629-014)
(twedu-a00629-015)
(twedu-a00629-016)
(twedu-a00629-018)
(twedu-a00629-020)
(twedu-a00629-021)
(twedu-a00629-022)
(twedu-a00629-023)
(twedu-a00629-024)
(twedu-a00629-025)
(twedu-a00629-026)
(twedu-a00629-027)
(twedu-a00629-028)
(twedu-a00629-029)
(twedu-a00629-031) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-300)
(twedu-a00629-032)
(twedu-a00629-033)
(twedu-a00629-034)
(twedu-a00629-035)
(twedu-a00629-036)
(twedu-a00629-038)
(twedu-a00629-039)
(twedu-a00629-041)
(twedu-a00629-042)
(twedu-a00629-044)
(twedu-a00629-045)
(twedu-a00629-047)
(twedu-a00629-048)
(twedu-a00629-049)
(twedu-a00629-050)
(twedu-a00629-053)
(twedu-a00629-054)
(twedu-a00629-055)
(twedu-a00629-056)
(twedu-a00629-057)
(twedu-a00629-058)
(u2ff1-u2ff1-u4ea0-u5405-u2ff1-u4e00-cdp-8cc6) (=k5-038d)
(u2ff1-u2ff1-u4ea0-u5405-u2ff1-u4e00-cdp-8cc6-var-001) (=twedu-a00629-013)
(u2ff1-u2ff1-u4ea0-u5405-u2ff1-u4e00-u27607-var-001) (=zihai-013724)
(u2ff1-u2ff1-u4ea0-u5405-u2ff1-u4e00-u27607-var-002) (=twedu-a00629-019)
(u2ff1-u571f-cdp-8cc6)
(u2ff1-u571f-cdp-8cc6-var-001) (=u2ff1-u571f-u2ff0-u2010c-u2ffb-u4e3f-u4e40-itaiji-001)
(u2ff1-u571f-cdp-8cc6-var-002)
(u2ff3-u4ea0-u5405-cdp-88b9) (=cbeta-09738)
(u2ff3-u4ea0-u5405-cdp-89e3)
(u2ff3-u4ea0-u5405-cdp-89e3-var-001) (=cbeta-11622)
(u2ff3-u4ea0-u5405-cdp-89e3-var-002) (=k5-0382)
(u2ff3-u4ea0-u5405-cdp-89e3-var-003) (=zihai-013525)
(u2ff3-u4ea0-u5405-cdp-89e3-var-004) (=twedu-a00629-017)
(u2ff3-u4ea0-u5405-u30002-var-001) (=twedu-a00629-043)
(u2ff3-u5405-u5927-u5df3) (=cbeta-13277)
(u2ff3-u5405-u5927-u5df3-var-001) (=twedu-a00629-037)
(zihai-004712)
(zihai-013341)
(zihai-013412)
(zihai-013521)
(zihai-013524)
(zihai-013527)
(zihai-032101)
(ebag_s075-310)
(ebag_s075-311)
(hkcs_m55aa)
(hkcs_u55aa)
(umbreon126_u55aa-j)
(umbreon126_u55aa-t)
(umbreon126_u55aa-var-001)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部