GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-07504 (『大漢和辞典』7504) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u3778) (u3778)
(u3778-ue0100) (=u3778-ja) (=juki-3778)
(u3778-ue0101) (=koseki-085370)
(dkw-07497)
(dkw-07504)
(jmj-000778)
(hkcs_m3778)
異體字: (u5f01)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5f01-03-itaiji-002)
(u5f01-05-itaiji-001)
(u5f01-05-itaiji-002)
(u5f01-05-itaiji-003)
(u5f01-g)
(u5f01-j) (=u5f01) (=dkw-09588) (=jmj-011124) (=u5f01-ue0101) (=u5f01-ue0100) (=u5f01-k) (=koseki-108440) (=juki-5f01) (=aj1-03627)
(u5f01-t)
(u5f01-ue0103)
(u5f01-var-001)
(u5f01-var-002)
(u5f01-var-003)
(k5-02da)
(toki-01028970) (=u5f01-ue0102)
(toki-01028980)
(u2ff1-u53b6-u215d3)
(u2ff1-u53b6-u2ffb-u5927-u4e37-itaiji-001)
(u2ff1-u53b6-u5349)
(u2ff1-u53b6-u5349-var-001)
(u2ff1-u53b6-u5927) (=toki-01018980) (=u5f01-itaiji-001)
(u2ff1-u53b6-u5927-var-001)
(u2ff1-u53b6-u5927-var-002)
(u2ff1-u53b6-u5927-var-003) (=u5f01-03-itaiji-001)
(u2ff1-u53b6-u5927-var-004) (=u5f01-07-itaiji-001)
(u2ff1-u53b6-u5927-var-005)
(u2ff1-u53b6-u5bf8-var-001)
(u2ff3-u53b6-u5927-u5143) (=unstable-bsh-f6a1) (=irg2015-00509)
(u2ff3-u53b6-u5927-u5143-var-001) (=utc-01630)
(zihai-031349)
(zihai-031404)
(hkcs_m5f01)
(hkcs_m5f01-p02-s00)
(hkcs_m5f01-p02-s01)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-069)
(u898d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u898d) (=juki-898d)
(dkw-34808)
(jmj-024219) (=koseki-395690) (=u898d-ue0100) (=aj1-22502) (=u898d-ue0101)
(jmj-024220) (=u898d-ue0102)
(juki-bb39)
(hkcs_m898d)
𡭪 (u21b6a)
[同型異字]
[異體字(民國教育部)]
[重複漢字]
(u21b6a) (=cbeta-12995)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部

更新引用的舊部件

當前: 使用最新部件: 更新