GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-08995 (『大漢和辞典』8995) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u5e45) (u5e45-j) (=u5e45-ue0100) (=u5e45-k) (=u5e45) (=koseki-101840) (=juki-5e45) (=jmj-010880) (=dkw-08995) (=aj1-03567)
(u5e45-t)
(hkcs_m5e45)
(hkcs_u5e45)
異體字: (u42f9)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u42f9-jv) (=u42f9) (=koseki-309020) (=dkw-27655)
(hkcs_m42f9)
(u610a)
[異體字(民國教育部)]
(u610a) (=u610a-ue0100) (=koseki-122720) (=juki-610a) (=jmj-011727) (=dkw-10916) (=aj1-19364)
(u610a-g)
(zihai-060249)
(hkcs_m610a)
(u7550)
[異體字(漢語大字典)]
(u7550-02)
(u7550-07)
(u7550-08)
(u7550-08-var-001)
(u7550-14)
(u7550-j) (=u7550) (=u7550-ue0100) (=koseki-244280) (=juki-7550) (=gt-27973) (=dkw-21787) (=cdp-8bf0) (=aj1-18129)
(u7550-t02)
(u7550-t08)
(u7550-t14)
(koseki-244800)
(twedu-c07742) (=u7550-t)
(u2ff1-u20089-u53e3)
(u2ff1-u200cb-u53e3)
(u2ff1-u20b9b-u56de)
(u2ff1-u20b9b-u65e5)
(u2ff1-u20b9b-u65e5-var-001)
(u2ff1-u20ba5-u7530)
(u2ff1-u2313c-u7530)
(u2ff1-u2ffb-u4e4d-u4e28-u7530)
(u2ff1-u4e00-u2ffb-u3565-u7531)
(u2ff1-u5360-u7530)
(u2ff1-u53b6-u7530)
(u2ff1-u53e3-u7530) (=ka-kc02690) (=extf-04712)
(u2ff1-u53e3-u7530-var-001)
(u2ff1-u53e3-u7536)
(u2ff1-u53f0-u7530)
(u2ff1-u65e5-u7530)
(u2ff3-u20089-cdp-89cc-u7530)
(u2ff3-u20b9b-u4e00-u7530)
(u2ff3-u4e00-cdp-89cc-u5188)
(u2ff3-u4e00-cdp-89cc-u7530) (=u7550-itaiji-001)
(u2ff3-u4e00-u9fb4-u7530)
(u2ff3-u4e00-u9fb4-u7530-var-001)
(u2ff8-u2ffb-u5c38-cdp-8c78-u2ffb-u5182-u5341)
(barcos_b33-1505)
(hkcs_m7550)
(hkcs_m7550-p01-s00)
(hkcs_m7550-p02-s00)
(hkcs_m7550-p14-s00)
(hkcs_m7550-p14-s01)
(hkcs_u7550-02)
(hkcs_u7550-14)
(u7dee)
[漢語俗字叢考]
(u7dee)
(hkcs_m7dee)
𢌹 (u22339)
[龍龕手鏡研究]
(u22339) (=dkw-09602) (=koseki-108610)
𦂊 (u2608a)
[漢語俗字叢考]
(u2608a)
(dkw-27680)
(koseki-309270)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部