GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-09169 (『大漢和辞典』9169) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u5e75) (u5e75-03)
(u5e75-05)
(u5e75-g) (=zihai-021407) (=juki-b0c3) (=u5e75-ue0103) (=jmj-010948)
(u5e75-itaiji-003)
(u5e75-j) (=u5e75) (=dkw-09169) (=jmj-010946) (=u5e75-ue0101) (=u5e75-ue0100) (=koseki-103720) (=juki-5e75) (=aj1-04737)
(u5e75-var-001)
(u5e75-var-002)
(koseki-103760) (=u5e75-h) (=u5e75-ue0102) (=juki-b0c2) (=u5e75-itaiji-001) (=jmj-010947)
(zihai-011505)
(hkcs_m5e75)
(hkcs_m5e75-p02-s00)
(hkcs_m5e75-p02-s01)
(hkcs_m5e75-p03-s00)
異體字: (u5c8d)
[入管正字]
(u5c8d) (=dkw-07930) (=koseki-089990) (=u5c8d-ue0100) (=jmj-010418)
(u2f87a) (=dkw-08052) (=juki-b06c) (=koseki-091280) (=u5c8d-ue0101) (=u5c8d-ufe00) (=ebag_kxr-01374) (=jmj-010419)
(hkcs_m5c8d)
(hkcs_u5c8d)
(u5f00)
[←繁体字]
[異體字(民國教育部)]
[简化字]
[関連字(その他)]
(u5f00-02)
(u5f00-02-var-001)
(u5f00-04)
(u5f00-06) (=hkcs_u5f00-06)
(u5f00-08)
(u5f00-08-var-001)
(u5f00-14)
(u5f00-14-var-001)
(u5f00-j) (=aj1-16854) (=cdp-8b6f) (=gt-12078) (=jmj-011123) (=juki-5f00) (=kokuji-no-jiten-0019) (=koseki-003150) (=nihonjin-no-tsukutta-kanji-001) (=u5f00) (=u5f00-g) (=u5f00-ue0100) (=zihai-000203)
(cdp-89fd) (=u2ffb-u5140-u4e00) (=toki-01006520)
(cdp-89fd-06) (=u5f00-06-var-001) (=u2ffb-u5140-u4e00-var-001)
(cdp-89fd-14)
(gt-00342)
(u2ff5-u9580-u4e3c) (=zihai-155635)
(zihai-155651)
(zihai-156115)
(zihai-156334)
(zihai-156529)
(zihai-156536)
(hkcs_m5f00)
(hkcs_m5f00-p02-s00)
(hkcs_m5f00-p14-s00)
(hkcs_u5f00)
(hkcs_u5f00-02)
𠦅 (u20985)
[同型異字]
(u20985) (=u20985-ue0100) (=koseki-031550) (=dkw-02721)
(u20985-ue0101) (=toki-01011830) (=cbeta-16422)
(u20985-var-001)
(u2ff0-u5343-u5e72) (=u20985-07-var-001)
(u2ffb-u5343-u4ebb)
(zihai-001823) (=twedu-a01194-005) (=jmj-031730)
𢆛 (u2219b)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2219b) (=koseki-103900)
(u2219b-var-001)
(dkw-09181)
(zihai-000804)
(zihai-000826)
(hkcs_m2219b)
𭑈 (u2d448)
[その他]
(u2d448-03)
(u2d448-03-var-001)
(u2d448-03-var-002)
(u2d448-03-var-003)
(u2d448-03-var-004)
(u2d448-03-var-005)
(u2d448-jv) (=u2d448) (=u2ff0-u5929-u5929) (=extf-01676)
(u2ff0-u5929-u5929-var-001) (=u5e75-itaiji-002)
(u2ff0-u5929-u5929-var-002) (=ka-kc04952)
(u2ff0-u5929-u5929-var-004)
(u2ff0-u592d-u592d-03)
(u2ff0-u592d-u592d-03-var-001)
(hkcs_m2d448)
(hkcs_m2d448-p04-s00)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部