GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-11375 (『大漢和辞典』11375) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u61de) (u61de) (=u61de-ue0101) (=u61de-ue0100) (=koseki-127570) (=juki-61de) (=jsp-3e78) (=jmj-012001) (=aj1-21595)
(u61de-g)
(u61de-ue0102) (=koseki-127780) (=juki-b1b6) (=jmj-012002)
(u61de-ue0103) (=koseki-128180) (=jmj-012003) (=dkw-11375)
(u2f8af) (=u61de-ufe00)
(u2ff0-u5fc4-u51a1) (=z-sat06705) (=irg2017-01335)
(hkcs_m61de)
異體字: (u61dc)
[異體字(民國教育部)]
(u61dc-g)
(u61dc-j) (=u61dc) (=u61dc-ue0100) (=sosaku-kitakata-012-003) (=koseki-128160) (=juki-61dc) (=jmj-011999) (=dkw-11372) (=cbeta-00822) (=aj1-19375)
(u61dc-var-001)
(u2ff0-u5fc4-u2ff1-u2ff3-u2008a-u2626b-u5196-u5915)
(hkcs_m61dc)
(u61f5)
[異體字(漢語大字典)]
(u61f5) (=u61f5-ue0101) (=u61f5-ue0100) (=koseki-128730) (=juki-61f5) (=jmj-012030) (=aj1-17656)
(u61f5-g)
(dkw-11451)
(koseki-129030) (=u61f5-ue0102) (=nyukan-f652) (=juki-b1c1) (=jmj-012031)
(hkcs_m61f5)
(hkcs_u61f5)
(u8499)
[←繁体字]
[简化字]
(u8499-01)
(u8499-01-var-001)
(u8499-02)
(u8499-05-var-001)
(u8499-07-var-002)
(u8499-g)
(u8499-g02)
(u8499-itaiji-001)
(u8499-j) (=u8499-ue0101) (=u8499-ue0100) (=u8499) (=koseki-355310) (=k0-5955) (=juki-8499) (=aj1-03812)
(u8499-t)
(u8499-ue0102) (=u8499-k) (=koseki-356360) (=dkw-31555)
(u8499-var-001) (=u8499-ue0103) (=juki-ba04)
(cc-7e78)
(irg2015-03983)
(juki-bbb7) (=u8499-ue0104)
(nyukan-f3d4) (=u8499-itaiji-002) (=u8499-07-var-001)
(sawn-f4d85)
(twedu-a03537-019)
(u2ff1-u2b1e6-u4e8c)
(u2ff1-u2b1e6-u8c55)
(u2ff1-u5c71-u5bb6)
(u2ff1-u5c71-u5bb6-var-001)
(u2ff1-u708f-u51a1)
(u2ff1-u708f-u51a1-var-001)
(u2ff3-u535d-u5196-u8c55)
(u2ff3-u535d-u5196-u8c55-var-001)
(u2ff3-u8279-u5b80-u2ff1-u200cd-u8c55)
(u2ff3-u9fb8-u4e00-u8c55)
(u2ff3-u9fb8-u4e00-u8c55-itaiji-001)
(u4dc3) (=c8-7b65)
(zihai-027815)
(zihai-122763)
(zihai-138520)
(ebag_s014-037)
(fitzgerald_jur402) (=juchen-230203)
(hkcs_m8499)
(hkcs_m8499-p01-s00)
(hkcs_m8499-p02-s00)
(hkcs_u8499)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-170)
𭞾 (u2d7be)
[その他]
(u2d7be-j) (=juki-b1b8) (=u2d7be-ue0101) (=u2d7be) (=jmj-059636) (=extf-02680) (=extf-02677) (=cbeta-13190)
(u2d7be-var-001) (=juki-b1b7) (=u2d7be-ue0100) (=jmj-059635)
(u2d7be-var-002) (=z-sat60121)
(hkcs_m2d7be)
懞 (u2f8af)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部