GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-21866 (『大漢和辞典』21866) (@6)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u7570) (u7570-01)
(u7570-03)
(u7570-03-var-001)
(u7570-14)
(u7570-g14)
(u7570-j) (=uf962-k) (=uf962) (=u7570-ufe00) (=u7570-ue0101) (=u7570-ue0100) (=u7570-k) (=u7570-g) (=u7570) (=koseki-245090) (=juki-7570) (=dkw-21854) (=aj1-01183)
(u7570-t)
(u7570-ue0103) (=koseki-245140)
(u7570-var-001)
(u7570-var-002) (=jmj-017706)
(u7570-var-003)
(u7570-var-004)
(u7570-var-005)
(mw004)
(u2f938) (=u7570-ufe01) (=u7570-ue0102) (=koseki-245230) (=dkw-21866)
(u2ff1-u7f53-u5171)
(u2ff1-u91cc-u516b)
(u2ffb-u91cc-u4e37)
(zihai-011532)
(zihai-104231)
(hkcs_m7570)
(hkcs_m7570-p02-s00)
(hkcs_m7570-p02-s01)
(hkcs_m7570-p04-s00)
(hkcs_m7570-p06-s00)
(hkcs_m7570-v01)
(hkcs_u7570)
(kongmu_u7570-itaiji-001)
(yoshiciv_cursivised-u7570)
異體字: (u5f02)
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[简化字]
(u5f02) (=u5f02-ue0101) (=u5f02-ue0100) (=koseki-108470) (=juki-5f02) (=jmj-011125) (=fzyouhei_u5f02) (=aj1-16855)
(u5f02-g)
(u5f02-ue0102) (=dkw-09591) (=koseki-108510) (=jmj-011126)
(zihai-104406)
(zihai-109831)
(hkcs_m5f02)
(uf962)
[UCS互換]
𠔱 (u20531)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20531)
(dkw-01499) (=koseki-017670) (=jmj-031018)
(zihai-011639)
(hkcs_m20531)
𢄖 (u22116)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22116)
(koseki-102230) (=dkw-09033)
(hkcs_m22116)
異 (u2f938)
[UCS互換]
[異體字(民國教育部)]

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部