GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-24806 (『大漢和辞典』24806) (@6)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字:𮂊 (u2e08a) (u2e08a-j) (=koseki-277660) (=u2e08a) (=twedu-a02901-010) (=gt-31932) (=extf-05239) (=dkw-24806)
(hkcs_m2e08a)
異體字: (u798f)
[その他]
(u798f) (=u798f-ue0102) (=u798f-ue0100) (=koseki-276940) (=juki-798f) (=jmj-018896) (=gt-31825) (=dkw-24768d) (=aj1-03569)
(u798f-g) (=u798f-h)
(u798f-itaiji-002)
(u798f-itaiji-003) (=twedu-a02901-029)
(u798f-itaiji-004)
(u798f-itaiji-006) (=twedu-a02901-013)
(u798f-itaiji-007)
(u798f-itaiji-008)
(u798f-itaiji-009)
(u798f-itaiji-010)
(u798f-itaiji-011) (=twedu-a02901-030)
(u798f-itaiji-012) (=twedu-a02901-007)
(u798f-itaiji-013)
(u798f-itaiji-014)
(u798f-itaiji-015)
(u798f-itaiji-016)
(u798f-itaiji-017)
(u798f-itaiji-018) (=gt-31885)
(u798f-t)
(u798f-v)
(gt-71189)
(irg2015-02940)
(irg2015-02947)
(irg2015-02948)
(irg2015-02949)
(irg2017-03097)
(kikkou-fuku)
(toki-01065750) (=heisei-tk01065750)
(toki-01065850) (=heisei-tk01065850)
(toki-01066040) (=heisei-tk01066040)
(twedu-a02901-005)
(twedu-a02901-008)
(twedu-a02901-009)
(twedu-a02901-012)
(twedu-a02901-015) (=u798f-itaiji-005)
(twedu-a02901-021)
(twedu-a02901-026)
(twedu-a02901-032)
(u1f260)
(u2f956) (=gt-31884) (=toki-01065860) (=u798f-ue0105) (=u798f-ufe01)
(u2f956-t) (=twedu-a02901-001)
(u2f956-var-001) (=dkw-24805) (=koseki-277650) (=twedu-a02901-028) (=u798f-ue0104)
(u2ff0-u2ffb-u793a-u4e8c-u2ff1-u20ad4-u7530)
(u2ff1-u793a-u7550) (=unstable-bsh-f335)
(ufa1b) (=utc-00925) (=ufa1b-u) (=ufa1b-j) (=u798f-ufe00) (=u798f-ue0103) (=u798f-ue0101) (=u798f-k) (=koseki-277200) (=juki-fa1b) (=jmj-030213) (=gt-31883) (=dkw-24768) (=aj1-08583)
(utc-00950)
(zihai-089410)
(zihai-098803)
(zihai-098851) (=twedu-a02901-022)
(zihai-098907) (=t13-3973) (=twedu-a02901-019)
(zihai-098911)
(zihai-098921) (=twedu-a02901-006)
(zihai-143325)
(zihai-143345)
(ebag_s113-110)
(hkcs_m798f)
(kamiyo_chars-u798f-itaiji-001)
(n-gtwinppx_kanjibeya-001-223)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-151)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部