GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-29393 (『大漢和辞典』29393) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u43e4) (u43e4-jv) (=u43e4) (=koseki-327910) (=jmj-003794) (=dkw-29393)
(hkcs_m43e4)
異體字: (u56df)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u56df-07-var-001)
(u56df-08)
(u56df-itaiji-004)
(u56df-itaiji-005)
(u56df-itaiji-006)
(u56df-itaiji-008)
(u56df-itaiji-009)
(u56df-j) (=u56df) (=zihai-043141) (=u56df-ue0100) (=koseki-053610) (=juki-56df) (=jmj-008821) (=dkw-04691) (=aj1-17410)
(u56df-t)
(u56df-var-001)
(k5-0e71)
(k5-0e7d)
(u2ff0-u209da-u9801) (=zihai-158410)
(u2ff0-u6031-u9801) (=zihai-158736)
(u2ff0-u7536-u9801) (=zihai-158236)
(u2ff1-u2e8a-u2053f)
(u2ff4-cdp-8cc8-cdp-88c0) (=u56df-itaiji-003)
(u2ff4-cdp-8cc8-u4eba) (=cbeta-08037) (=u56df-itaiji-007)
(u2ff4-cdp-8cc8-u4eba-var-001) (=u56df-08-itaiji-001)
(u2ff4-cdp-8cc8-u53c8)
(u2ff4-cdp-8cc8-u723b)
(u2ff4-cdp-8cc8-u723b-var-001)
(u2ff4-u5360-cdp-88c0)
(u2ff4-u5360-cdp-88c0-var-001)
(u2ff4-u5360-cdp-88c0-var-002)
(u2ff5-cdp-8bd6-u3405) (=u56df-itaiji-001)
(u2ff5-cdp-8bd6-u3405-var-001) (=u56df-itaiji-002)
(zihai-010039)
(zihai-010247)
(zihai-158007)
(zihai-158035)
(zihai-158251)
(zihai-158438)
(zihai-159038)
(ebag_s215-047)
(hkcs_m56df)
(hkcs_m56df-p01-s00)
(hkcs_m56df-p03-s00)
(hkcs_m56df-p0306-s00)
(otakusei_hkrm-03092710)
(univerx_u26953)
(u9856)
[入管正字]
(u9856-j) (=u9856-ue0100) (=koseki-493960) (=juki-9856) (=aj1-17194) (=u9856)
(dkw-43610)
(irg2015-04830)
(shincho-14191)
(u2ff0-u6056-u9875)
(zihai-158851)
(hkcs_m9856)
𦞤 (u267a4)
[異體字(民國教育部)]
(u267a4-jv) (=koseki-332260) (=dkw-29784) (=u267a4)
(hkcs_m267a4)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部