GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-30124 (『大漢和辞典』30124) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u81f1) (u81f1-g)
(u81f1-g02)
(u81f1-itaiji-001)
(u81f1-itaiji-002)
(u81f1-itaiji-003)
(u81f1-itaiji-004)
(u81f1-j) (=u81f1) (=u81f1-ue0101) (=u81f1-ue0100) (=koseki-336180) (=juki-81f1) (=cbeta-09294) (=aj1-22283)
(u81f1-ue0102) (=koseki-254920) (=u81f1-var-001)
(u81f1-var-002)
(u81f1-var-003)
(u81f1-var-004)
(u81f1-var-005)
(u81f1-var-006)
(u81f1-var-007) (=cdp-8bef) (=jmj-021303) (=u81f1-var-008)
(u81f1-var-009)
(dkw-30124)
(heisei-tk01037950)
(jmj-058410) (=u2e35b-j) (=u2e35b) (=extf-06056)
(koseki-336150)
(toki-01037940)
(toki-01037950)
(u2ff1-u2ff3-u4ea0-cdp-89cc-u5196-u529b)
(u2ff1-u2ff3-u65e5-u7f52-u5196-u5200)
(u2ff1-u81ea-u5bb9)
(u2ff1-u81ea-u5bb9-var-001)
(u2ff3-u81ea-u34c1-u529b)
(u2ff9-cdp-8cbb-u53c8)
(u2ff9-cdp-8cbb-u65b9)
(u2ff9-cdp-8cbb-u65b9-var-001)
(fzyouhei_u81f1)
(hkcs_m81f1)
(hkcs_u81f1)
(tomm_u81f1)
異體字: (u3770)
[入管正字]
(u3770) (=koseki-083620)
(dkw-07359)
(jmj-000772)
(hkcs_m3770)
(u4af5)
[入管正字]
(u4af5) (=koseki-495280)
(dkw-49894)
(irg2015-04806)
(u2ff0-u81f1-u9875) (=zihai-159227)
(zihai-159057)
(zihai-159133)
(hkcs_m4af5)
(u4c13)
[入管正字]
(u4c13) (=koseki-516240)
(cbeta-13177)
(dkw-45612)
(hkcs_m4c13)
(u6acb)
[入管正字]
(u6acb) (=zhangxinfang_hkrm-03120210) (=koseki-179200)
(u6acb-var-001) (=jmj-014648)
(dkw-15786)
(zihai-078516)
(zihai-078517)
(hkcs_m6acb)
(u77cf)
[入管正字]
(u77cf) (=koseki-265900)
(dkw-23785)
(hkcs_m77cf)
(u7b3e)
[入管正字]
(u7b3e)
(u7b3e-var-001)
(hkcs_m7b3e)
(u7c69)
[異體字(漢語大字典)]
(u7c69) (=u7c69-ue0104) (=u7c69-ue0100) (=koseki-299760) (=jx2-736f) (=juki-7c69) (=aj1-18316)
(u7c69-itaiji-001)
(u7c69-ue0101) (=aj1-22186) (=jsp-5324) (=juki-b7ed) (=koseki-299610) (=u7c69-ue0102)
(u7c69-ue0103) (=juki-b7ee) (=koseki-299620)
(dkw-26801)
(hkcs_m7c69)
𤾜 (u24f9c)
[異體字(民國教育部)]
(u24f9c)
(dkw-22775)
𦤔 (u26914)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26914) (=koseki-336140) (=cbeta-09220)
(dkw-30121)
𦤝 (u2691d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u2691d) (=u2691d-ue0101) (=koseki-336240)
(dkw-30128)
(koseki-336220) (=u2691d-ue0100)
(u2ff3-u81ea-u34c1-u2ff5-cdp-8bc0-cdp-8bc0)
(u2ff3-u81ea-u7a74-u518b)
(hkcs_m2691d)
𭄩 (u2d129)
[その他]
(u2d129-jv) (=z-sat02689) (=u2d129-s) (=u2d129) (=cbeta-01169) (=extf-00755)
(zihai-019608)
𮍛 (u2e35b)
[その他]
(u2e35b)
(u2e35b-j)
(u2ff3-u81ea-u7a74-u53e3)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部