GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

dkw-h0057 (『大漢和辞典』補巻57) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

諸橋轍次《大漢和辭典》

關聯字形

關聯字: (u352b) (u352b-02)
(u352b-j) (=koseki-098690) (=juki-352b) (=jmj-000259) (=dkw-h0057) (=u352b)
(u352b-var-001)
(u352b-var-002) (=twedu-a01151-005)
(u352b-var-003) (=linchuyi_hkrm-01085121) (=linchuyi_hkrm-01084810) (=twedu-a01151-009)
(u352b-var-004)
(hkcs_m352b)
異體字: (u5c22)
[入管正字]
(u5c22-01)
(u5c22-02)
(u5c22-02-var-001)
(u5c22-02-var-002)
(u5c22-05)
(u5c22-05-var-001)
(u5c22-05-var-002)
(u5c22-05-var-003)
(u5c22-07)
(u5c22-07-var-001)
(u5c22-10)
(u5c22-11)
(u5c22-11-var-001)
(u5c22-g05)
(u5c22-j) (=haradanaomi_hkrm-04019431) (=c8-7354) (=zihai-032401) (=u5c22) (=dkw-07539) (=jmj-010303) (=u5c22-ufe00) (=u5c22-ue0100) (=u2f875) (=u2e90) (=qin-ff065) (=koseki-085680) (=juki-5c22) (=geog-qin-2065) (=aj1-04646)
(u5c22-t05)
(u5c22-var-001) (=u5c22-g)
(u5c22-var-002)
(cc-2137)
(u18b74)
(u3124) (=c1-2566)
(fitzgerald_jur844-itaiji-002)
(hkcs_m5c22)
(hkcs_m5c22-p02-s00)
(hkcs_m5c22-p05-s00)
(hkcs_m5c22-p05-s01)
(hkcs_m5c22-p05-s02)
(hkcs_u5c22)
(hkcs_u5c22-05)
(u5de6)
[5200号通達]
[ユーザー]
[異体字(戸籍統一文字)]
(u5de6-01)
(u5de6-01-var-001)
(u5de6-02)
(u5de6-02-var-001)
(u5de6-02-var-002)
(u5de6-04-var-001)
(u5de6-07)
(u5de6-itaiji-001) (=k5-0244)
(u5de6-itaiji-002)
(u5de6-itaiji-003)
(u5de6-j) (=u5de6-g) (=linchuyi_hkrm-01084830) (=zihai-021609) (=dkw-08720) (=u5de6) (=u5de6-t) (=jmj-010774) (=u5de6-ue0101) (=u5de6-ue0100) (=u5de6-k) (=koseki-098710) (=juki-5de6) (=j90-3a38) (=aj1-02088) (=twedu-a01151) (=hkcs_u5de6)
(u5de6-var-001)
(juchen-050201-itaiji-001)
(juchen-050401)
(koseki-098700) (=jmj-057406) (=juchen-050201) (=u5de6-ue0102) (=juki-ad06)
(koseki-900320) (=juki-ac26) (=tron-09-8347)
(twedu-a01151-002)
(twedu-a01151-004-1)
(twedu-a01151-009)
(twedu-a01151-010)
(u1b03f) (=ninjal-110030010) (=jmj-090066)
(u1f22c)
(u2ff0-u5de6-cdp-88cd) (=unstable-bsh-f806)
(u2ff0-u706b-u5de6) (=g-z0861201) (=irg2017-02285) (=sawn-f3e9a)
(u2ff0-u821f-u5de6)
(u2ff8-u20087-cdp-8c78) (=u2ffb-u20087-cdp-8c78)
(u2ff8-u20087-u5df3)
(u2ff8-u2ff0-u20087-u4e36-cdp-8bc8)
(u2ffb-u2ffb-u31c0-u31c2-u03b5)
(u32a7) (=c8-782f) (=juki-32a7) (=aj1-07616)
(fitzgerald_jur151) (=juchen-050203)
(fitzgerald_jur743-itaiji-001)
(fitzgerald_u-1b03f)
(hkcs_m5de6)
(hkcs_m5de6-p02-s00)
(hkcs_m5de6-p02-s01)
(hkcs_u5de6-02)
(kamiyo_chars-u2ff8-u20087-u353e) (=juchen-050202) (=fitzgerald_jur161)
(kamiyo_chars-u5de6-itaiji-001)
(linchuyi_hkrm-01084810)
(linchuyi_hkrm-01085121)
(n-gtwinppx_kanjishashin-017-003)
(n-gtwinppx_kanjishashin-017-004)
(n-gtwinppx_u5de6)
(u9f99)
[同型異字]
(u9f99-01)
(u9f99-01-var-001)
(u9f99-02)
(u9f99-02-var-001)
(u9f99-02-var-002)
(u9f99-03)
(u9f99-03-var-001)
(u9f99-05)
(u9f99-g) (=u9f99) (=u2ef0) (=c8-7455)
(u9f99-g04)
(u9f99-g07)
(u9f99-h)
(u9f99-t) (=cf-2159) (=cdp-89af) (=toki-01011490) (=twedu-a04806-046)
(u9f99-var-001)
(u9f99-var-002)
(sawn-f56d5) (=sawd-29901)
(zihai-010557)
(zihai-010615)
(zihai-079731)
(zihai-091714)
(zihai-092203)
(zihai-112530)
(zihai-112627)
(zihai-112629) (=u2ff0-u2668f-u2ff7-u5df1-u4e09-var-001)
(zihai-112637)
(zihai-163137)
(zihai-166244)
(hkcs_m9f99)
(honoka55_huiwenzi0003)
𡯃 (u21bc3)
[同型異字]
[関連字(その他)]
(u21bc3)
(hkcs_m21bc3)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部