GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

ebag_s215-039 (ユーザー ebag 占有グリフ s215-039) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u53d2) (u53d2) (=aj1-21245) (=dkw-03139) (=juki-53d2) (=koseki-036380) (=u53d2-ue0100) (=jmj-007999)
(u53d2-03)
(u53d2-03-var-001)
(u53d2-03-var-002)
(u53d2-03-var-003)
(u53d2-g) (=zihai-020710)
(u53d2-itaiji-001)
(u53d2-var-001)
(u53d2-var-002)
(ebag_s215-039)
(hkcs_m53d2)
(hkcs_m53d2-p03-s00)
異體字: (u82e5)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u82e5-02)
(u82e5-02-var-001)
(u82e5-02-var-002)
(u82e5-02-var-003) (=u82e5-k02)
(u82e5-g) (=zihai-025527) (=sawd-07015)
(u82e5-j) (=u82e5-ufe01) (=u82e5-ue0101) (=u82e5-ue0100) (=u82e5) (=u2f998) (=koseki-343850) (=k0-6534) (=k0-652e) (=juki-82e5) (=jmj-021677) (=j90-3c63) (=gt-39907) (=dkw-30796d) (=aj1-02319)
(u82e5-t) (=u82e5-h)
(u82e5-t02)
(u82e5-v)
(u82e5-var-002) (=u82e5-ue0102) (=juki-b949)
(k5-0aad)
(k5-0ac0)
(k5-0ad5)
(toki-01069440)
(u2ff1-u2ffb-u51fa-u2ff0-u51f5-u51f5-u53b6)
(u2ff1-u2ffb-u51fa-u2ff0-u51f5-u51f5-u53f0)
(u2ff1-u5eff-u53f3)
(u2ff1-u8279-u77f3) (=u82e5-itaiji-003) (=nihon-no-kanji-03603) (=gt-71473)
(u2ff1-u8279-u77f3-var-001)
(u2ff1-ufa3c-u2ff0-cdp-88c6-cdp-88c6) (=u82e5-itaiji-002)
(u2ff1-ufa3c-u2ff0-cdp-88c6-cdp-88c6-var-001)
(u2ff1-ufa3c-u2ff0-cdp-88c6-cdp-88c6-var-002)
(u2ff1-ufa5e-u20087)
(u2ff3-u8279-u4e00-u53f3)
(uf974) (=uf974-k) (=u82e5-var-001) (=u82e5-ufe00) (=u82e5-ue0103) (=u82e5-k) (=nyukan-efb5) (=koseki-344720) (=juki-b948) (=gt-40124) (=dkw-30796)
(zihai-017551)
(zihai-020909)
(zihai-020949)
(zihai-025528)
(zihai-025824)
(zihai-038809)
(zihai-045260)
(zihai-067952)
(zihai-067955)
(zihai-102341)
(zihai-128419)
(ebag_s140-308)
(hkcs_m82e5)
(hkcs_m82e5-p01-s00)
(hkcs_m82e5-p02-s00)
(hkcs_m82e5-p03-s00)
(hkcs_u82e5)
(tomm_uf974)
𠭞 (u20b5e)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u20b5e) (=koseki-036980)
(dkw-03187)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部