GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

fzyouhei_u65e5 (ユーザー fzyouhei 占有グリフ u65e5) (@8)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u65e5) (u65e5-01) (=hkcs_u65e5-01)
(u65e5-01-var-001)
(u65e5-01-var-002)
(u65e5-03)
(u65e5-03-var-001)
(u65e5-03-var-002)
(u65e5-04)
(u65e5-04-var-001)
(u65e5-09)
(u65e5-09-var-001)
(u65e5-g)
(u65e5-itaiji-001)
(u65e5-j) (=juchen-270001) (=juchen-270000) (=u65e5) (=koseki-154310) (=aj1-03284) (=unstable-u1b52a) (=zihai-082701) (=fzyouhei_u65e5) (=jmj-013151) (=u65e5-t) (=twedu-a01771) (=u65e5-ue0101) (=u65e5-k) (=juki-65e5) (=u65e5-ue0100) (=u2f47)
(u65e5-u16ff1) (=u2ff0-u65e5-u21fe8)
(u65e5-u20de) (=aj1-11023)
(u65e5-var-001) (=u2ff4-u56d7-u4e00)
(u65e5-var-002)
(u65e5-var-003)
(aj1-10753)
(aj1-11566)
(aj1-11835) (=aj1-11296)
(dkw-13733) (=jmj-013152) (=koseki-154330) (=u65e5-ue0102)
(ryu-0412055)
(twedu-a01771-008)
(u1b0aa) (=ninjal-270030010) (=jmj-090175)
(u1f1ef-u1f1f5) (=u1f1ef-u1f1e5)
(u2ff4-u56d7-u4e04) (=zihai-043111)
(u2ff4-u56d7-u4e0a) (=zihai-043130)
(u2ff5-u5182-u6b63) (=zihai-006303)
(u2ffa-u4e03-u65e5)
(u2ffb-u4e0a-u200cc) (=u65e5-var-004)
(u2ffb-u65e5-u4e28)
(u3116) (=c1-2558)
(u3230) (=c8-7724) (=aj1-08197)
(u3290) (=c8-7777) (=aj1-10471) (=ak1-09300) (=cbeta-05452)
(zihai-000721)
(ebag_s215-041)
(fitzgerald_jur517) (=juchen-270101)
(fitzgerald_u-1b0aa)
(hkcs_h65e5-p03-s00)
(hkcs_m65e5)
(hkcs_m65e5-p01-s00)
(hkcs_m65e5-p03-s00)
(hkcs_m65e5-p04-s00)
(hkcs_u65e5)
(hkcs_u65e5-04)
(kigo0355_sandbox)
(kigo0355_u0098)
(tomm_u65e5-01)
(tomm_u65e5-03)
(tomm_u65e5-04)
異體字: (u2f47)
[康煕部首(非漢字)]
(u3230)
[カッコ付き]
(u3290)
[◯囲み]
(u5183)
[同型異字]
(u5183-03) (=c8-735f) (=hkcs_u5183-03) (=u2e9c)
(u5183-03-var-001)
(u5183-04)
(u5183-itaiji-001)
(u5183-j) (=u5183) (=zihai-006207) (=kx-0128032) (=jmj-007302) (=u5183-ue0100) (=kx-012832) (=koseki-017780) (=juki-5183) (=aj1-17301) (=hkcs_u5183)
(u5183-var-001) (=dkw-01508)
(u5183-var-002)
(cdp-88f3)
(cdp-8a78)
(u2ff1-u5196-u6c3a-itaiji-001)
(hkcs_m5183)
(hkcs_m5183-p04-s00)
(u56e9)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u56e9) (=koseki-053800) (=jmj-008832) (=dkw-04709)
(u56e9-g) (=zihai-043211)
(hkcs_m56e9)
(u56f8)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u56f8) (=zihai-043249) (=twedu-a01771-002) (=koseki-054170) (=jmj-008846) (=dkw-04743)
(hkcs_m56f8)
(u66f0)
[同型異字]
(u66f0-01) (=u65e5-01-var-001)
(u66f0-01-var-001)
(u66f0-03)
(u66f0-04) (=u65e5-04-var-001)
(u66f0-07-var-001)
(u66f0-g)
(u66f0-itaiji-002)
(u66f0-j) (=u66f0) (=dkw-14278) (=jmj-013478) (=u66f0-ue0100) (=u66f0-k) (=u2f48) (=koseki-154320) (=juki-66f0) (=aj1-05132) (=gt-18071)
(u66f0-u16ff1)
(u2ff4-u53e3-u4e00)
(u2ff6-u51f5-u2ff1-u200ca-u4e00)
(u2ffb-u4e28-u5f50)
(u2ffb-u53e3-u200ca)
(zihai-001640) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-289)
(zihai-082702)
(hkcs_m66f0)
(hkcs_m66f0-p04-s00)
(hkcs_m66f0-p04-s01)
(hkcs_u66f0)
(hkcs_u66f0-04)
(hkcs_u66f0-p04-s00)
(tomm_u66f0)
(univerx_u66f0)
(univerx_u66f0-i)
(yoshiciv_u66f0)
𡆠 (u211a0)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u211a0) (=zihai-043108) (=twedu-a01771-001) (=koseki-053430) (=dkw-04676)
(ka-kc06118)
(u2ff4-u3007-u4e59) (=ka-kc06117) (=n-gtwinppx_kanjibeya-001-099) (=cbeta-05924)
(hkcs_m211a0)
(n-gtwinppx_kanjibeya-001-100)
(n-gtwinppx_u211a0)
(renpei_sandbox-015)
𡆸 (u211b8)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u211b8-jv) (=koseki-053910) (=dkw-04720) (=u211b8)
(twedu-a01771-004) (=u211b8-t) (=twedu-a00734-031-2)
𡇁 (u211c1)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u211c1) (=koseki-053970) (=dkw-04726)
(u211c1-var-001)
(twedu-a01771-003) (=u211c1-t)
𡇗 (u211d7)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u211d7) (=koseki-054360) (=dkw-04761)
(twedu-a01771-005) (=u211d7-t)
𡈎 (u2120e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2120e) (=twedu-a02407-017) (=twedu-a01771-006) (=koseki-055050) (=dkw-04824)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部