GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

g-hc100309 (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u6fa4) (u6fa4-j) (=u6fa4-ue0101) (=u6fa4-ue0100) (=u6fa4-k) (=u6fa4) (=koseki-207340) (=juki-6fa4) (=jmj-016002) (=dkw-18383) (=aj1-05522)
(u6fa4-t)
(u6fa4-var-001)
(juki-b4c9) (=u6fa4-ue0103) (=jmj-016003)
(juki-b4ee) (=u6fa4-ue0102) (=jmj-016004)
(u2ff1-u56df-u5927) (=g-hc100309) (=u5965-itaiji-004) (=utc-03086) (=unstable-bsh-e619) (=irg2017-00855)
(ebag_s085-381)
(hkcs_m6fa4)
(hkcs_u6fa4)
(kamiyo_chars-u6fa4-itaiji-001)
異體字: (u3696)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3696-03)
(u3696-03-var-001)
(u3696-j) (=aj1-17477) (=jmj-000573) (=juki-3696) (=koseki-067470) (=u3696-ue0100) (=u3696)
(dkw-05889)
(hkcs_m3696)
(u6ca2)
[←異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u6ca2-j) (=u6ca2) (=dkw-17234) (=jmj-015162) (=u6ca2-ue0100) (=koseki-194650) (=juki-6ca2) (=aj1-02900)
(mw032)
(mw033)
(hkcs_m6ca2)
(u6cfd)
[←繁体字]
[简化字]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u6cfd-g) (=toki-01048820) (=u6cfd)
(hkcs_m6cfd)
(u8957)
[異體字(漢語大字典)]
(u8957) (=u8957-ue0100) (=koseki-393560) (=juki-8957) (=dkw-34630) (=aj1-22493)
(hkcs_m8957)
(hkcs_u8957)
(u9014)
[異體字(漢語大字典)]
(u9014) (=dkw-38882d) (=aj1-03149) (=gt-52025) (=j90-4553) (=jmj-025919) (=juki-9014) (=koseki-440060) (=u9014-ue0100) (=u9014-ue0102)
(u9014-t)
(u9014-var-001)
(aj1-13950) (=u9014-ue0103) (=u9014-ue0101) (=u9014-k) (=koseki-440470) (=k0-5432) (=juki-bc9a) (=gt-52143) (=dkw-38882)
(zihai-010049)
(hkcs_m9014)
𣽎 (u23f4e)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u23f4e) (=koseki-205910)
(dkw-18263)
(irg2015-02081) (=irg2015-02094)
(hkcs_m23f4e)
(hkcs_u23f4e)
𤀎 (u2400e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2400e) (=dkw-18384) (=koseki-207350)
(hkcs_m2400e)
𤞌 (u2478c)
[字典考正]
(u2478c) (=dkw-20403) (=koseki-229140)
𨼸 (u28f38)
[疑難字考釋與研究]
(u28f38)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部