GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

g-z2452201 (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𬽱 (u2cf71) (u2cf71-g) (=sawn-f58ee) (=g-z2452201)
(u2cf71-jv) (=u2cf71) (=extf-00249)
異體字: (u50b2)
[古壮字字典]
(u50b2) (=kx-0114019) (=aj1-04183) (=dkw-01015) (=juki-50b2) (=koseki-011900) (=kx-011419) (=u50b2-k) (=u50b2-ue0100)
(u50b2-g) (=sawd-00510)
(u50b2-itaiji-001)
(u50b2-j)
(u50b2-t) (=lgccc-0225) (=u50b2-h)
(jmj-007021)
(u2ff0-u4ebb-u22f95) (=z-sat05849) (=irg2017-00161) (=cbeta-08983)
(u2ff1-u7236-u53d4) (=u3080d) (=u3080d-jv) (=irg2015-02329)
(u2ff1-u7236-u53d4-var-001) (=g-z0051301) (=sawn-f35b2)
(u2ff1-u7236-u53d4-var-002) (=sawd-00509)
(zihai-008721)
(hkcs_m50b2)
(tomm_u50b2)
(u55f7)
[古壮字字典]
(u55f7) (=u55f7-ue0100) (=sawd-38109) (=sawd-14902) (=koseki-047590) (=juki-55f7) (=dkw-04142) (=aj1-04422)
(u55f7-j) (=u55f7-k)
(u55f7-var-001)
(u55f7-var-002) (=jmj-008559)
(hkcs_m55f7)
(u5965)
[古壮字字典]
(u5965-01)
(u5965-07)
(u5965-g) (=sawd-00215) (=dkw-05981)
(u5965-h)
(u5965-itaiji-001)
(u5965-itaiji-002)
(u5965-itaiji-004)
(u5965-j) (=jmj-009524) (=u5965)
(u5965-k)
(u5965-t) (=twedu-a00873-001)
(u5965-var-001) (=u5965-ue0101) (=u5965-ue0100) (=aj1-01310) (=juki-5965) (=koseki-068570)
(u5965-var-002) (=jmj-009525)
(heisei-tk01007820)
(koseki-068740) (=unc-050) (=juki-afd2) (=u5965-ue0102)
(toki-01007820)
(toki-01007840)
(toki-01007860)
(toki-01019750)
(u2ff3-u2ff5-cdp-8bd6-u3405-u4e00-u516b) (=unstable-bsh-f0f6) (=u5965-itaiji-003)
(u2ff3-u2ff5-cdp-8bd6-u7c73-u4e00-u516b)
(zihai-011549)
(hkcs_m5965)
(hkcs_u5965)
(ichitenfont_u5965-var)
(n-gtwinppx_u5965)
(n-gtwinppx_u5965-2)
(n-gtwinppx_u5965-3)
(n-gtwinppx_u5965-4)
(n-gtwinppx_u5965-6)
(n-gtwinppx_u5965-8)
(u6556)
[古壮字字典]
(u6556-02)
(u6556-02-var-002)
(u6556-02-var-003)
(u6556-03)
(u6556-03-var-001)
(u6556-03-var-002)
(u6556-03-var-003)
(u6556-03-var-004)
(u6556-03-var-005)
(u6556-07-var-001)
(u6556-07-var-002)
(u6556-g) (=u6556-ufe00) (=ufa90)
(u6556-g02)
(u6556-g03)
(u6556-g07)
(u6556-j) (=u6556) (=dkw-13226) (=u6556-ue0100) (=u6556-k) (=koseki-148110) (=juki-6556) (=aj1-05065)
(u6556-t)
(u6556-t02)
(u6556-v02)
(u6556-var-001)
(u6556-var-002)
(u6556-var-003)
(u6556-var-004)
(u6556-var-005) (=jmj-012984) (=u6556-ue0101)
(u6556-var-006)
(u6556-var-007)
(cbeta-06822)
(cbeta-31008)
(koseki-147390) (=extf-03015) (=jmj-057586) (=u6556-ue0102)
(twedu-a01724-003)
(twedu-a01724-005)
(twedu-a01724-006)
(u2ff0-cdp-8db2-u6bb3) (=cbeta-10186)
(u2ff0-u2ff1-u5c71-u65b9-u6535)
(u2ff0-u2ff1-u5c71-u65b9-u6535-var-001)
(u2ff0-u2ff1-u9fb6-u529b-u6535-02)
(u2ff0-u2ff3-u2008a-u2ba4f-u65b9-u6535-var-001)
(u2ff0-u590c-u6535)
(u2ff1-u51fa-u65b9)
(u2ff1-u51fa-u65b9-var-001)
(u2ff1-u51fa-u65b9-var-002)
(u2ff1-u51fa-u65b9-var-003)
(u2ff1-u51fa-u65b9-var-004)
(u2ff1-u51fa-u65b9-var-005)
(u2ff1-u51fa-u65b9-var-006)
(u2ff1-u51fa-u65b9-var-007)
(u2ff1-u571f-cdp-8b6c)
(u2ff3-u2008a-u2ba4f-u65b9-var-001)
(u2ff8-u5e7f-u2ff1-u5b5c-u706c-02)
(ebag_kxr-00067)
(hkcs_m6556)
(hkcs_m6556-c01)
(hkcs_m6556-p02-s00)
(hkcs_m6556-p03-s00)
(hkcs_m6556-p03-s01)
𬿪 (u2cfea)
[古壮字字典]
(u2cfea-g) (=sawn-f35bb) (=g-z0051310)
(u2cfea-jv) (=extf-00385) (=u2cfea)
𰠍 (u3080d)
[古壮字字典]
(u3080d)
(u3080d-jv)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部