GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

geog-qin-2114 (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u541f) (u541f) (=u541f-ue0101) (=u541f-ue0100) (=u541f-k) (=koseki-038580) (=juki-541f) (=jmj-008087) (=gt-04222) (=dkw-03330) (=aj1-01755)
(u541f-g)
(u541f-t)
(geog-qin-2110)
(k5-0adb)
(qin-ff111) (=geog-qin-2111)
(qin-ff112) (=geog-qin-2112)
(qin-ff113) (=geog-qin-2113)
(qin-ff114) (=geog-qin-2114)
(qin-ff115) (=geog-qin-2115)
(qin-ff116) (=geog-qin-2116)
(qin-ff117) (=geog-qin-2117)
(qin-ff118) (=geog-qin-2118)
(qin-ff119) (=geog-qin-2119)
(qin-ff120) (=geog-qin-2120)
(qin-ff122) (=geog-qin-2122)
(qin-ff123) (=geog-qin-2123)
(qin-ff124) (=geog-qin-2124)
(qin-ff125) (=geog-qin-2125)
(qin-ff128) (=geog-qin-2128)
(qin-ff244) (=geog-qin-2244)
(qin-ff245) (=geog-qin-2245)
(qin-ff246) (=geog-qin-2246)
(qin-ff249) (=geog-qin-2249)
(u2ff0-u53e3-u2b746) (=u541f-var-001) (=u541f-ue0102) (=juki-aebe) (=jmj-059417) (=gt-75812)
(u2ff1-u4e36-u200cc) (=unstable-bsh-f8b3)
(u2ff1-u826e-u516d) (=unstable-bsh-f88a)
(u2ff3-u826e-u4ea0-u4e3f) (=unstable-bsh-f88b)
(hkcs_m541f)
(tomm_u541f)
異體字: (u3542)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3542) (=koseki-033650) (=jmj-000286) (=dkw-02903)
(u2ff1-u2ffb-u4e37-u5927-u20087)
(zihai-003551)
(hkcs_m3542)
(hkcs_m3542-p02-s00)
(u4aa9)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u4aa9-ja) (=gt-58115) (=juki-4aa9) (=koseki-490180) (=u4aa9)
(u4aa9-var-001)
(dkw-43270)
(hkcs_m4aa9)
(u552b)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(漢語大字典)]
(u552b) (=u552b-ue0100) (=koseki-043130) (=juki-552b) (=jmj-008340) (=dkw-03755) (=aj1-14389)
(u2ff1-u53e3-u91d1)
(hkcs_m552b)
(u5656)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5656) (=koseki-049670) (=jmj-008666) (=dkw-04344)
(hkcs_m5656)
(u8a21)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8a21) (=dkw-35269) (=aj1-18673) (=juki-8a21) (=koseki-400540) (=u8a21-ue0100)
(hkcs_m8a21)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部