GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

gt-00017 (GT番号 000017) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u4e09) (u4e09-08)
(u4e09-14)
(u4e09-24)
(u4e09-j) (=u4e09-h) (=kx-0076005) (=u4e09-ue0100) (=aj1-02174) (=dkw-00012) (=juki-4e09) (=koseki-000130) (=kx-007605) (=u4e09-k) (=gt-00017) (=lgccc-0004) (=c1-4435) (=b-a454) (=u4e09-g) (=u4e09-t) (=jmj-006305) (=fzyouhei_u4e09) (=tron-08-212c) (=hkcs_u4e09) (=soupcum_khitanlarge-292) (=zihai-000110) (=u4e09)
(u4e09-v)
(u4e09-var-001)
(u4e09-var-002)
(u4e09-var-003)
(aj1-10188)
(koseki-901060) (=tron-09-8438) (=juki-ac75)
(qin-80230) (=u2ff1-u4e09-u4e8c-var-001) (=geog-qin-1013)
(qin-80240) (=geog-qin-1014)
(qin-80250) (=geog-qin-1015)
(qin-80260) (=geog-qin-1016)
(qin-80570) (=geog-qin-1047)
(qin-80580) (=geog-qin-1048)
(qin-80650) (=geog-qin-1055)
(qin-80750) (=geog-qin-1065)
(twedu-a00004-006)
(u0033) (=aj1-20546) (=u2ccc) (=aj1-00250) (=c8-2134) (=juki-0033) (=aj1-00020)
(u1b0c9) (=jmj-090207)
(u1f22a) (=tron-09-9723) (=u4e09-u20de)
(u1f241)
(u2ff1-u4e09-u5ddb) (=unstable-bsh-f8ab)
(u2ff3-u4e36-u4e36-u4e36)
(u3023)
(u3194)
(u3222) (=aj1-10128) (=fzyouhei_u3222)
(u3282) (=aj1-10463) (=cbeta-15532)
(hkcs_m4e09)
(mihail-jp_u0033)
異體字: (u3194)
[漢文]
(u3222)
[カッコ付き]
(u3282)
[◯囲み]
(u53c1)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u53c1-05)
(u53c1-05-var-001)
(u53c1-g)
(u53c1-g05)
(u53c1-h)
(u53c1-jv) (=u53c1) (=u53c1-ue0100) (=koseki-035750) (=dkw-03089) (=cbeta-29849) (=aj1-19216)
(u53c1-t)
(jmj-007980)
(hkcs_m53c1)
(u53c2)
[異体字(数字)]
(u53c2-01)
(u53c2-02)
(u53c2-g)
(u53c2-g01)
(u53c2-g02)
(u53c2-itaiji-001)
(u53c2-j) (=u53c2) (=jmj-007981) (=u53c2-ue0100) (=koseki-035760) (=juki-53c2) (=dkw-03090) (=cbeta-18917) (=aj1-02176)
(san-ty-00022)
(u2ff1-u77e2-u5f61)
(u3320) (=aj1-11905) (=c8-7949)
(zihai-020227)
(zihai-020308)
(zihai-020411)
(zihai-070728)
(zihai-070734)
(hkcs_m53c2)
(u53c3)
[異体字(数字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u53c3-01)
(u53c3-g) (=u53c3-t)
(u53c3-j) (=u53c3) (=jmj-007982) (=uf96b) (=u53c3-ue0100) (=u53c3-ufe00) (=u53c3-k) (=koseki-035880) (=juki-53c3) (=dkw-03098) (=aj1-04329)
(u53c3-v)
(u53c3-var-001)
(u53c3-var-002)
(u53c3-var-003)
(u53c3-var-004)
(u53c3-var-005)
(ak1-09089)
(extd-00892)
(koseki-035860)
(koseki-036010)
(u2ff1-u53b6-u2ffb-u4e37-u3431)
(u2ff1-u53b6-u3693) (=u2d19e-itaiji-001)
(u2ff1-u54c1-u5c12) (=cbeta-10782)
(hkcs_m53c3)
(hkcs_m53c3-p01-s00)
(hkcs_m53c3-p02-s00)
(hkcs_u53c3)
(n-gtwinppx_u53c3)
(u53c4)
[異體字(民國教育部)]
(u53c4) (=aj1-19217) (=dkw-03099) (=koseki-035890) (=u53c4-ue0100) (=cbeta-23001) (=jmj-007983)
(u53c4-g)
(hkcs_m53c4)
(u5f0e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異体字(数字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u5f0e) (=dkw-09662) (=aj1-14513) (=jmj-011143) (=jsp-3c60) (=juki-5f0e) (=koseki-109300) (=u5f0e-ue0100) (=u5f0e-ue0101)
(u5f0e-g)
(juki-ad10) (=u5f0e-ue0102) (=jmj-011144)
(u2ff9-u5f0b-u5f61)
(hkcs_m5f0e)
(yasuoka_juki-ad10)
🈪 (u1f22a)
[□囲み]
🉁 (u1f241)
[括弧付き]
𠀧 (u20027)
[ユーザー]
[関連字(その他)]
(u20027) (=tudien-00513)
(u20027-var-001)
(u20027-var-002)
(u2ff0-u22033-u4e09)
(hkcs_m20027)
𢦘 (u22998)
[異體字(漢語大字典)]
(u22998)
(koseki-130190) (=dkw-11551)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部