GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

gt-12603 (GT番号 012603) (@4)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5f69) (u5f69-j) (=u5f69) (=kx-0363021) (=u5f69-ue0102) (=u5f69-ue0100) (=u5f69-k) (=kx-036321) (=koseki-113110) (=juki-5f69) (=jmj-011261) (=j90-3a4c) (=gt-12603) (=aj1-02108) (=u5f69-t)
(aj1-13783) (=u5f69-ue0101) (=dkw-09992) (=u5f69-ue0103) (=koseki-113010) (=juki-b125) (=jmj-011260) (=gt-12602)
(cbeta-11416)
(cbeta-31004)
(gt-71036)
(u2ff0-u8c78-u5f61) (=z-sat05573) (=waseikanji-no-jiten2014-0626) (=waseikanji-no-jiten-0523) (=irg2015-03994) (=cbeta-07527)
(ufa84) (=u5f69-ufe00)
(hkcs_m5f69)
異體字: (u554b)
[異體字(漢語大字典)]
(u554b-jv) (=u554b) (=koseki-043640) (=jmj-008382) (=dkw-03809)
(hkcs_m554b)
(hkcs_u554b)
(u7db5)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
(u7db5) (=dkw-27580) (=aj1-06092) (=gt-35497) (=j90-653d) (=juki-7db5) (=koseki-308110) (=u7db5-k) (=u7db5-ue0100) (=u7db5-ue0101)
(u7db5-var-001) (=gt-35499) (=juki-b832) (=u7db5-ue0102)
(u2ff0-u7cf8-u91c6) (=sdjt-12261)
(zihai-132045)
(hkcs_m7db5)
(hkcs_u7db5)
(u91c7)
[異體字(漢語大字典)]
[繁簡関係(二簡字)]
(u91c7-01)
(u91c7-02)
(u91c7-02-var-001)
(u91c7-j) (=u91c7) (=jmj-026586) (=u91c7-g) (=juki-91c7) (=u91c7-ue0102) (=j90-3a53) (=u91c7-ue0100) (=aj1-02115) (=gt-53946) (=koseki-221490)
(u91c7-k01)
(j78-3a53) (=u91c7-ue0103) (=u91c7-ue0101) (=u91c7-k) (=koseki-455250) (=juki-bdba) (=jmj-026587) (=gt-53945) (=dkw-40116) (=aj1-07685)
(zihai-074228)
(hkcs_m91c7)
(hkcs_m91c7-p01-s00)
(hkcs_m91c7-p02-s00)
(hkcs_m91c7-p02-s01)
(hkcs_m91c7-p24-s00)
(hkcs_u91c7)
(hkcs_u91c7-02)
(ufa84)
[UCS互換]
𣁝 (u2305d)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2305d) (=dkw-13478) (=u2305d-ue0101) (=koseki-151160)
(koseki-151140) (=u2305d-ue0100)
(u2ff0-u91c6-u2ffb-u6587-u5f61)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部