GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

gt-73199 (GT番号 073199) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

文字編碼相關信息

關聯字形

關聯字: (u5df3) (u5df3-01-var-001)
(u5df3-02)
(u5df3-02-var-002)
(u5df3-04)
(u5df3-05)
(u5df3-07-var-001)
(u5df3-07-var-002)
(u5df3-14)
(u5df3-14-var-001)
(u5df3-g01)
(u5df3-g03)
(u5df3-j) (=u5df3) (=jmj-010785) (=u5df3-k) (=gt-11024) (=juki-5df3) (=u5df3-ue0100) (=u2e92) (=koseki-099050) (=aj1-03762) (=dkw-08744)
(u5df3-t) (=c8-7356)
(u5df3-t02) (=u5df3-h02) (=u5df3-02-var-001)
(u5df3-v)
(u5df3-v02)
(u5df3-var-001)
(u5df3-var-002) (=cdp-896e)
(u5df3-var-003) (=cdpo-9f45)
(u5df3-var-004)
(cbeta-21703)
(gt-73199)
(u2ff0-u5df3-u5df3) (=u5df3-itaiji-002)
(u2ff0-u5df3-u5df3-var-001)
(u2ff1-u4e3f-u4e5a) (=u5df3-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u4e5a-var-001) (=u5df3-05-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u4e5a-var-002) (=u5df3-05-itaiji-002)
(u2ff1-u4e3f-u4e5a-var-003) (=u20b1d-02-itaiji-001)
(u2ffb-u531a-u200ce)
(zihai-001709)
(dzimuguri_u5df3)
(ebag_s049-012)
(fitzgerald_cop24)
(hkcs_m5df3)
(hkcs_m5df3-p02-s00)
(hkcs_u5df3)
(hkcs_u5df3-02)
異體字: (u2e92)
[部首(非漢字)]
(u353e)
[関連字(その他)]
(u353e-01)
(u353e-01-var-001)
(u353e-02)
(u353e-14) (=c8-734f)
(u353e-g) (=u2e8b) (=zihai-015402) (=dkw-02837)
(u353e-g01)
(u353e-g02)
(u353e-j) (=u353e-ja) (=gt-03611) (=u353e-ue0101) (=u353e-ue0100) (=koseki-032830) (=juki-353e) (=aj1-14110) (=u353e) (=u353e-k) (=jmj-000282)
(u353e-k14)
(u353e-t) (=cdp-8be6)
(u353e-t02)
(u353e-var-001) (=cbeta-21114)
(u353e-var-002) (=cdp-896f)
(u353e-var-003)
(toki-01012370) (=u353e-ue0102)
(u2ff1-u5369-u4e00)
(hkcs_m353e)
(hkcs_m353e-p02-s00)
(hkcs_m353e-p14-s00)
(hkcs_u353e)
(hkcs_u353e-02)
(u5df2)
[異體字(漢語大字典)]
(u5df2-05)
(u5df2-itaiji-001)
(u5df2-j) (=u5df2) (=dkw-08743) (=jmj-010784) (=u5df2-g) (=u5df2-k) (=gt-11022) (=juki-5df2) (=u5df2-ue0100) (=koseki-099040) (=aj1-04718)
(u5df2-t)
(u5df2-v)
(cbeta-21702)
(u2ff1-u4e05-u5df3)
(fitzgerald_jur196-itaiji-001)
(hkcs_m5df2)
(hkcs_m5df2-p02-s00)
(hkcs_u5df2)
(n-gtwinppx_u5df2)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部