GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論編輯歷史

heisei-tk01006790 (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5150) (u5150) (=zihai-011921) (=koseki-015820) (=aj1-02247) (=u5150-ue0100) (=juki-5150) (=twedu-a00277-001) (=jmj-007234)
(u5150-02)
(u5150-05)
(u5150-itaiji-001) (=n-gtwinppx_kanjishashin-010-008)
(u5150-itaiji-002)
(u5150-itaiji-003)
(u5150-itaiji-004)
(u5150-itaiji-005)
(u5150-j)
(dkw-01364)
(heisei-tk01006790)
(heisei-tk01006800)
(ji-ty-00072) (=u5150-itaiji-006)
(toki-01006790)
(twedu-a00277-005)
(u2ff1-u2ffb-u4e28-u20007-u513f) (=toki-01006660)
(u2ff1-u2ffb-u4e28-u20007-u513f-var-001) (=zihai-011922)
(u2ff1-u2ffb-u4e28-u20007-u513f-var-002) (=heisei-tk01006660)
(hkcs_m5150)
(hkcs_u5150)
異體字: (u5152)
[異体字(人名用漢字・別表2)]
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
[韓国人名]
(u5152-01)
(u5152-02)
(u5152-02-itaiji-001)
(u5152-02-var-001)
(u5152-02-var-003)
(u5152-05)
(u5152-05-var-001)
(u5152-07-itaiji-001)
(u5152-g) (=u5152-t) (=u5152-h) (=lgccc-0274)
(u5152-g01)
(u5152-g11)
(u5152-itaiji-001)
(u5152-itaiji-002)
(u5152-itaiji-003)
(u5152-j) (=dkw-01365) (=koseki-015890)
(u5152-k) (=kx-0125003) (=u5152) (=aj1-04210) (=j90-513b) (=juki-5152) (=kx-012503) (=u5152-ue0100) (=u5152-ue0101) (=fzyouhei_u5152)
(u5152-ue0102) (=juki-adbf) (=koseki-016130) (=jmj-007237)
(u5152-var-001)
(u5152-var-002) (=jmj-007236)
(cdp-8db4-var-001)
(cdp-8db4-var-003)
(cdp-8db4-var-004)
(cdp-8db4-var-005)
(extd-06784)
(heisei-tk01006890)
(heisei-tk01006940)
(toki-01006670) (=u5152-ue0103) (=twedu-a00277-008)
(toki-01006800)
(toki-01006890)
(toki-01006940)
(twedu-a00277-006)
(twedu-a00277-011)
(twedu-a00277-014)
(twedu-a00277-019)
(twedu-a00277-020)
(twedu-a00277-020-2)
(u1b08a) (=jmj-090143)
(u2ff1-u5152-u65e5) (=irg2017-01593)
(u2ff1-u5152-u65e5-var-001) (=ka-kc07468)
(u2ff1-u65e5-u513f) (=u7683-var-002)
(u2ff1-u65e5-u513f-var-001) (=twedu-a03925-016) (=twedu-a00277-007)
(u2ff3-u4e3f-u7f52-u5de5)
(u2ff3-u4e3f-u7f52-u5de5-01)
(u2ff3-u4e3f-u7f52-u5de5-01-var-001)
(unstable-bsh-f8fe)
(zihai-011935)
(zihai-126314)
(zihai-126315)
(hkcs_m5152)
(hkcs_m5152-p01-s00)
(hkcs_m5152-p01-s01)
(hkcs_m5152-p02-s00)
(hkcs_u5152)
(hkcs_u5152-02)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-017)
𫤘 (u2b918)
[その他]
(u2b918-02)
(u2b918-02-var-001)
(u2b918-jv) (=u2b918-t) (=toki-01006850) (=tc-2e29) (=nyukan-f10e) (=n-gtwinppx_kanjishashin-009-016) (=juki-adbe) (=jmj-059337) (=gt-69712) (=extd-00437) (=u2b918)
(sawd-49321)
(sawn-f6c5f)
(toki-01006780)
(twedu-a00277-004)
(twedu-a00277-012)
(zihai-011933)
(zihai-122208)
(hkcs_m2b918)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部