GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m2123c-p01-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m2123c-p01-s00) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𡈼 (u2123c) (u2123c-01) (=cdp-8bbc-01)
(u2123c-02)
(u2123c-05)
(u2123c-11)
(u2123c-h)
(u2123c-jv) (=u2123c-g) (=juki-af46) (=cdp-8bbc) (=dkw-04869) (=koseki-055560) (=u2123c)
(u2123c-t) (=twedu-a00832-003) (=twedu-a02552-011) (=twedu-c01601) (=u2123c-var-001)
(u2123c-t01)
(u2123c-var-002)
(zihai-001632)
(ebag_s008-011)
(ebag_s032-422)
(hkcs_m2123c)
(hkcs_m2123c-p01-s00)
(hkcs_m2123c-p04-s00)
(hkcs_m2123c-p04-s02)
(hkcs_m2123c-p16-s00)
異體字: (u58ec)
[同型異字]
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u58ec-01)
(u58ec-01-var-001)
(u58ec-02)
(u58ec-02-var-001)
(u58ec-02-var-002)
(u58ec-j) (=u58ec-g) (=jmj-009384) (=hkcs_u58ec) (=aj1-02583) (=dkw-05639) (=juki-58ec) (=koseki-064570) (=u58ec-ue0100) (=twedu-c01601-002) (=twedu-a00832-001) (=twedu-a02552-007) (=zihai-001633) (=u58ec-k) (=u58ec)
(u58ec-t) (=gt-26657) (=twedu-a00832) (=twedu-a02552-005)
(u58ec-var-001)
(u58ec-var-002)
(u58ec-var-003)
(u2ffb-u58ec-u4e36) (=twedu-a00832-002)
(hkcs_m58ec)
(hkcs_m58ec-p01-s00)
(hkcs_m58ec-p02-s00)
(hkcs_m58ec-p02-s01)
(u738b)
[異體字(民國教育部)]
[関連字(その他)]
(u738b-01)
(u738b-01-var-001)
(u738b-01-var-002)
(u738b-01-var-003)
(u738b-01-var-004)
(u738b-01-var-005)
(u738b-02)
(u738b-02-var-001)
(u738b-04)
(u738b-04-var-001)
(u738b-04-var-002)
(u738b-04-var-003)
(u738b-05-var-001)
(u738b-07-var-001)
(u738b-08)
(u738b-14)
(u738b-14-var-001)
(u738b-15)
(u738b-24)
(u738b-24-var-001)
(u738b-itaiji-001)
(u738b-j) (=zhangxinfang_hkrm-06013320) (=zhangxinfang_hkrm-06013510) (=zhangxinfang_hkrm-06013412) (=sarashina_hkrm-10001241) (=sarashina_hkrm-01056831) (=fitzgerald_u-18b04) (=juchen-140001) (=aj1-01318) (=c1-455e) (=gt-26655) (=juchen-140000) (=juki-738b) (=koseki-233610) (=twedu-a00832-004) (=twedu-a02552) (=twedu-a02553-002) (=u2f929) (=u738b-g) (=u738b-k) (=u738b-t) (=u738b-ue0100) (=u738b-ufe00) (=jmj-017120) (=fzyouhei_u738b) (=dkw-20823) (=soupcum_khitanlarge-099) (=u738b)
(u738b-var-001)
(u738b-var-002)
(u738b-var-003) (=gt-26656)
(cbeta-33317)
(cdp-86ea) (=cbeta-15073)
(koseki-901410) (=tron-09-8462) (=juki-ac9f)
(koseki-901420) (=tron-09-8463) (=juki-aca0)
(toki-01104150)
(twedu-a02552-004)
(twedu-a02552-008)
(twedu-a02552-010)
(twedu-a02552-012)
(twedu-a02552-013-1)
(twedu-a02552-014)
(u18b04)
(u18b05)
(u1b10b) (=ninjal-440030010) (=jmj-090279)
(u1b10c) (=jmj-090280)
(u2f929-t)
(u2ff3-u4e00-u5927-u4e00)
(u2ffb-u4e96-u4e28)
(u2ffb-u4e96-u4e28-var-001) (=twedu-a02552-003) (=twedu-a00054-005)
(u2ffb-u5de5-u2ff0-u4e00-u4e00)
(zihai-071823)
(fitzgerald_tong088)
(fitzgerald_u-18b05)
(fitzgerald_u-1b10b)
(fitzgerald_u-1b10c)
(hkcs_m738b)
(hkcs_m738b-p01-s00)
(hkcs_m738b-p02-s00)
(hkcs_m738b-p04-s00)
(hkcs_m738b-p14-s00)
(hkcs_m738b-p24-s00)
(hkcs_u738b) (=jjanggu_u18b04)
(hkcs_u738b-01)
(hkcs_u738b-04)
(zhenlige_ks738b)
𡔛 (u2151b)
[異體字(民國教育部)]
(u2151b) (=u2151b-t) (=zihai-018914) (=twedu-c01601-003) (=koseki-064580) (=dkw-05640)
(u2ff1-u5200-u571f) (=toki-01016240) (=heisei-tk01016240) (=twedu-c01601-001)
(hkcs_m2151b)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部