GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m26cd5 (ユーザー hkcs 占有グリフ m26cd5) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字:𦳕 (u26cd5) (u26cd5) (=u26cd5-g) (=zihai-027432)
(dkw-31392)
(koseki-353830)
(twedu-a03469-004-1) (=u2f9a6-t)
(twedu-a03469-012) (=u26cd5-t) (=twedu-n00442-001)
(u2f9a6) (=u26cd5-ufe00)
(hkcs_m26cd5)
異體字: (u44aa)
[異体字(戸籍統一文字)]
(u44aa)
(koseki-345200) (=u44aa-kv) (=jmj-003991) (=dkw-30844)
(twedu-c11447) (=twedu-n00442-002) (=u44aa-t)
(zihai-025809)
(hkcs_m44aa)
(u8349)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u8349-itaiji-001)
(u8349-j) (=zihai-025930) (=u8349-ue0101) (=u8349-ue0100) (=u8349-g) (=u8349) (=sarashina_hkrm-10006423) (=otakusei_hkrm-03086543) (=otakusei_hkrm-03083122) (=koseki-345420) (=juki-8349) (=jmj-021875) (=j90-4170) (=inaz_hkrm-08050742) (=hdic_hkrm-03086543) (=hdic_hkrm-03083122) (=gt-40157) (=fzyouhei_u8349) (=dsknmt_hkrm-08003433) (=dsknmt_hkrm-08003132) (=dsknmt_hkrm-08001742) (=dsknmt_hkrm-08001532) (=dsknmt_hkrm-08001442) (=dsknmt_hkrm-08001332) (=dsknmt_hkrm-08001240) (=dkw-30945d) (=aj1-02802)
(u8349-t) (=u8349-h) (=twedu-b03776-002) (=twedu-a03469)
(u8349-v)
(u8349-var-001) (=lanseki_hkrm-10028431) (=u8349-ue0102) (=u8349-k) (=koseki-346900) (=juki-b97f) (=gt-40452)
(u8349-var-002) (=dsknmt_hkrm-08001843) (=twedu-b03776-004) (=gt-69515)
(cbeta-31997)
(dkw-30945)
(twedu-a03469-011)
(twedu-a03469-016-2)
(u2ff1-u4491-u65e9) (=twedu-a03469-014) (=gt-71493)
(dsknmt_hkrm-08007322)
(dsknmt_hkrm-08017722)
(dsknmt_hkrm-08023212)
(fitzgerald_tong110)
(hkcs_m8349)
(hkcs_m8349-p02-s00)
(hkcs_u8349)
(n-gtwinppx_kanjishashin-009-104)
(toikawa_u8349-var-001)
𦯨 (u26be8)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u26be8)
(koseki-349240) (=dkw-31109)
(twedu-a03485)
(twedu-n00442) (=twedu-a03485-016) (=u26be8-t)
𦳕 (u2f9a6)
[UCS互換]

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部