GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m3b0e (ユーザー hkcs 占有グリフ m3b0e) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u3b0e) (u3b0e-01)
(u3b0e-01-var-001)
(u3b0e-g)
(u3b0e-g01) (=hkcs_u3b0e-01)
(u3b0e-itaiji-001)
(u3b0e-j) (=u3b0e-ue0100) (=u3b0e) (=koseki-158860) (=juki-3b0e) (=jmj-001635) (=cdp-8ce3) (=cbeta-08598) (=aj1-17752)
(dkw-14099)
(u2ff1-u5179-u571f)
(u2ff1-u5179-u571f-var-001)
(u2ff1-u65e5-u221b6)
(u2ff1-u65e5-u221b6-var-001)
(u2ff3-u65e5-u221b6-u4e00)
(u2ff3-u65e5-u221b6-u571f)
(u2ff3-u65e5-u221b6-u571f-var-001)
(u2ff3-u65e5-u4e48-u2ffb-u516b-u4e36-itaiji-001)
(hkcs_m3b0e)
(hkcs_m3b0e-p01-s00)
(hkcs_m3b0e-p01-s01)
(hkcs_m3b0e-p02-s00)
異體字: (u496a)
[入管正字]
(u496a-g)
(u496a-jv) (=u496a) (=koseki-465300)
(dkw-40979)
(u2ff0-u91d1-u232a1) (=toki-01094740)
(u2ff0-u9485-u3b0e) (=unstable-bsh-e31a)
(hkcs_m496a)
(u663e)
[関連字(その他)]
(u663e-01)
(u663e-01-var-001)
(u663e-02)
(u663e-g) (=u663e)
(u663e-var-001)
(u663e-var-002) (=cdpo-81f6)
(zihai-104518)
(zihai-158840)
(zihai-158842)
(zihai-159051)
(zihai-159223)
(hkcs_m663e)
(u986f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u986f-g) (=u986f-t)
(u986f-itaiji-001)
(u986f-j) (=u986f-ue0100) (=u986f-k) (=u986f) (=koseki-495150) (=k0-7a69) (=juki-986f) (=jmj-028281) (=aj1-07190)
(u986f-var-001) (=dkw-43726)
(irg2015-01204)
(u2ff0-u232a1-u9801)
(u2ff0-u2ff3-u65e5-u221b6-u4e00-u9801)
(u2ff0-u5f73-u2ff3-u65e5-u221b6-u571f)
(u2ff0-u5f73-u2ff3-u65e5-u221b6-u571f-var-001)
(ebag_s181-100)
(ebag_s181-101)
(hkcs_m986f)
(hkcs_u986f)
(tomm_u986f)
𣊡 (u232a1)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u232a1-jv) (=u232a1) (=u3b0e-itaiji-001) (=koseki-159770)
(dkw-14174)
(tomm_u232a1)
(tomm_u232a1-01)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部