GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m53e3 (ユーザー hkcs 占有グリフ m53e3) (@3)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u53e3) (u53e3-01) (=u53e3-g01)
(u53e3-02)
(u53e3-02-var-001)
(u53e3-03) (=hkcs_u53e3-03)
(u53e3-04) (=hkcs_u53e3-04)
(u53e3-j) (=juchen-260001) (=zihai-038001) (=unstable-u1b526) (=u53e3-ue0100) (=u53e3-k) (=u53e3-g) (=u53e3) (=u2f1d) (=sawd-17222) (=kx-017101) (=kx-0171001) (=koseki-037510) (=juki-53e3) (=juchen-260000) (=jmj-008023) (=gt-04093) (=fzyouhei_u53e3) (=dkw-03227) (=aj1-01969)
(u53e3-t) (=u53e3-var-001)
(u53e3-t01)
(u53e3-t02)
(u53e3-t03)
(u53e3-t04)
(u53e3-v)
(u53e3-v01)
(u53e3-v03)
(u53e3-v04)
(u53e3-var-002)
(cdp-89c6) (=kesuuko_madoka-rune-k) (=twedu-a00480-003)
(cdp-89c6-04)
(cdp-89c6-04-var-001)
(cdp-89c6-04-var-002)
(cdp-89c6-05) (=cdp-89c6-var-001)
(u18bcf)
(u2ff4-u20003-u4eba)
(u2ffb-u31c7-u2572) (=u53e3-itaiji-001)
(u2ffb-u31c7-u2572-var-001)
(u2ffb-u4e28-u2010e) (=sosho-u53e3-001)
(zihai-001630)
(chanhenryfaihang_u53e3-02)
(fitzgerald_cop43)
(hkcs_m53e3)
(hkcs_m53e3-p01-s00)
(hkcs_m53e3-p01-s01)
(hkcs_m53e3-p01-s10)
(hkcs_m53e3-p01-s11)
(hkcs_m53e3-p02-s00)
(hkcs_m53e3-p03-s00)
(hkcs_m53e3-p04-s00)
(hkcs_m53e3-p04-s01)
(hkcs_m53e3-p04-s02)
(hkcs_m55e3-c01)
(hkcs_u53e3-01)
(hkcs_u53e3-02)
(hkcs_u53e3-03-var-001)
(moonandsun20003_test1)
(simch-hangul_m--left1)
(simch-hangul_m--left2)
(simch-hangul_m--left3)
(simch-hangul_m--middle1)
(simch-hangul_m--middle2)
(simch-hangul_m--middle3)
(simch-hangul_m-left01)
(simch-hangul_m-left02)
(simch-hangul_m-left03)
(simch-hangul_m-left04)
(simch-hangul_m-left05)
(simch-hangul_m-left06)
(simch-hangul_m-left09)
(simch-hangul_m-left1)
(simch-hangul_m-left10)
(simch-hangul_m-left11)
(simch-hangul_m-left12)
(simch-hangul_m-left2)
(simch-hangul_m-left3)
(simch-hangul_m-right01)
(simch-hangul_m-right02)
(simch-hangul_m-right03)
(simch-hangul_m-right04)
(simch-hangul_m-right05)
(simch-hangul_m-right06)
(simch-hangul_m-right09)
(simch-hangul_m-right1)
(simch-hangul_m-right10)
(simch-hangul_m-right11)
(simch-hangul_m-right12)
(simch-hangul_m-right2)
(simch-hangul_m-right3)
(simch-hangul_u1106-01)
(simch-hangul_u1106-02)
(simch-hangul_u1106-03)
(simch-hangul_u1106-04)
(simch-hangul_u1106-05)
(simch-hangul_u1106-06)
(simch-hangul_u1106-07)
(simch-hangul_u1106-08)
(simch-hangul_u1106-09)
(simch-hangul_u1106-10)
(simch-hangul_u1106-11)
(simch-hangul_u1106-12)
(simch-hangul_u1106-13)
(simch-hangul_u11b7-1)
(simch-hangul_u11b7-2)
(simch-hangul_u11b7-3)
(tomm_u20675-04)
(tomm_u53e3-03)
(umbreon126_z-u53e3-01)
異體字: (u2f1d)
[康煕部首(非漢字)]
(u30ed)
[カタカナ]
(u53e9)
[異體字(漢語大字典)]
(u53e9-j) (=zihai-038101) (=u53e9-ue0100) (=u53e9-k) (=u53e9) (=sawd-17305) (=sawd-17224) (=koseki-037620) (=juki-53e9) (=jmj-008029) (=dkw-03238) (=aj1-02911)
(u53e9-var-001)
(cbeta-17285)
(cbeta-17369)
(u2ff0-u53e3-u536a)
(u2ff0-u65e5-u5369) (=sawn-f5b74) (=sawd-33610)
(u2ff0-u65e5-u5369-04)
(hkcs_m53e9)
(u56d7)
[同型異字]
(u56d7-j) (=u56d7) (=jmj-008812) (=fzyouhei_u56d7) (=gt-05895) (=zihai-043101) (=u56d7-ue0100) (=u2f1e) (=koseki-053420) (=hkcs_u56d7) (=juki-56d7) (=dkw-04675) (=aj1-04459)
(cdp-8cc8) (=u56d7-itaiji-001)
(cdp-8cc8-03) (=u56d7-03-itaiji-001)
(cdp-8cc8-08) (=u56d7-08-itaiji-001)
(cdp-8cc8-08-var-001)
(cdp-8cc8-11)
(cdp-8cc8-11-var-001)
(cdp-8cc8-11-var-002)
(cdp-8cc8-var-001) (=u56d7-05-itaiji-001)
(cdp-8cc8-var-002)
(hkcs_m56d7)
(hkcs_m56d7-p05-s00)
(u6542)
[入管正字]
(u6542-g)
(u6542-jv) (=u6542) (=koseki-147220) (=jmj-012964) (=dkw-13156) (=cbeta-00329)
(hkcs_m6542)
(hkcs_u6542)
𠙵 (u20675)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20675) (=kx-0135001) (=dkw-01802)
(u20675-05)
(u20675-g) (=zihai-018702)
(u20675-t)
(u20675-t05) (=u20675-t07)
(u20675-var-001)
(cdp-88bd)
(cdp-88bd-var-001) (=u20675-07-var-001)
(cdp-88bd-var-002) (=u20675-07-var-002)
(koseki-021270) (=jmj-031200)
(hkcs_m20675)
(tomm_u20675)
(tomm_u20675-01)
(tomm_u20675-02)
𠮚 (u20b9a)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u20b9a-jv) (=gt-04097) (=zihai-038003) (=koseki-037530) (=dkw-03229) (=u20b9a)
(zihai-043107)
(hkcs_m20b9a)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部