GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m55bf-p02-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m55bf-p02-s00) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u55bf) (u55bf-01)
(u55bf-02)
(u55bf-02-var-001)
(u55bf-07)
(u55bf-itaiji-001)
(u55bf-j) (=u55bf-ue0100) (=u55bf) (=koseki-046390) (=juki-55bf) (=jmj-008504) (=hdic_hkrm-03125710) (=dkw-04029) (=aj1-17381)
(u55bf-t) (=u55bf-h)
(u55bf-var-001)
(u55bf-var-002)
(u2ff1-u24183-u38fa)
(u2ff1-u54c1-u5200)
(u2ff1-u54c1-u6c34)
(u2ff1-u54c1-u6c34-var-001)
(u2ff1-u55a6-u6728)
(u2ff3-u53e3-cdp-89ae-u6728)
(u2ff3-u53e3-cdp-89ae-u6728-var-001)
(hkcs_m55bf)
(hkcs_m55bf-p01-s00)
(hkcs_m55bf-p02-s00)
(linchuyi_hkrm-03125710)
異體字: (u53c3)
[異體字(民國教育部)]
(u53c3-01)
(u53c3-01-itaiji-001)
(u53c3-02-var-001)
(u53c3-g) (=u53c3-t)
(u53c3-g01)
(u53c3-j) (=u53c3) (=jmj-007982) (=uf96b) (=u53c3-ue0100) (=u53c3-ufe00) (=u53c3-k) (=koseki-035880) (=juki-53c3) (=dkw-03098) (=aj1-04329)
(u53c3-v)
(u53c3-var-001)
(u53c3-var-002)
(u53c3-var-003)
(u53c3-var-004)
(u53c3-var-005)
(ak1-09089)
(extd-00892)
(u2ff1-u53b6-u2ffb-u4e37-u3431)
(u2ff1-u53b6-u3693) (=u2d19e-itaiji-001)
(u2ff1-u53bd-u5206)
(u2ff1-u53bd-u5206-var-001)
(u2ff1-u53bd-u5341)
(u2ff1-u54c1-u5c12) (=cbeta-10782)
(zihai-020227)
(zihai-020308)
(zihai-020316)
(zihai-020411)
(hkcs_m53c3)
(hkcs_m53c3-p01-s00)
(hkcs_m53c3-p02-s00)
(hkcs_u53c3)
(n-gtwinppx_u53c3)
(u566a)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u566a-j) (=u566a-ue0100) (=u566a) (=koseki-050200) (=juki-566a) (=jmj-008685) (=dkw-04380) (=aj1-04439)
(u566a-var-001)
(hkcs_m566a)
(u936c)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u936c-j) (=u936c-ue0100) (=koseki-461210) (=juki-936c) (=dkw-40643) (=aj1-01795) (=u936c)
(hkcs_m936c)
(hkcs_u936c)
𠹏 (u20e4f)
[異體字(民國教育部)]
(u20e4f-jv) (=u20e4f) (=koseki-046790) (=dkw-04072)
(hkcs_m20e4f)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部