GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m5e03-p02-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m5e03-p02-s00) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u5e03) (u5e03-02)
(u5e03-j) (=u5e03-g) (=hdic_hkrm-06136611) (=sawd-00929) (=u5e03-t) (=dkw-08778) (=u5e03) (=jmj-010808) (=u5e03-k) (=u5e03-ue0100) (=koseki-099490) (=juki-5e03) (=aj1-03533) (=hkcs_u5e03)
(koseki-900920) (=tron-09-842a) (=juki-ac67)
(u1b0b2) (=ninjal-280030010) (=jmj-090183)
(u2ffb-u5e03-cdp-8bea)
(zihai-089604)
(chunichidaijiten_bu499b8)
(fitzgerald_u-1b0b2)
(hdic_u5e03-var-001)
(hkcs_m5e03)
(hkcs_m5e03-p02-s00)
(hkcs_m5e03-p02-s01)
(inaz_hkrm-06136611)
(n-gtwinppx_u5e03)
異體字: (u3833)
[入管正字]
(u3833)
(chunichidaijiten_ren28282)
(hkcs_m3833)
(u3c5b)
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u3c5b) (=dkw-16397) (=jmj-001946) (=koseki-186090) (=zihai-079845)
(k5-02c1)
(hkcs_m3c5b)
(u4f48)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異體字(漢語大字典)]
[𥳑體字(漢語大字典)]
(u4f48-j) (=sawd-00930) (=u4f48-h) (=u4f48-t) (=u4f48-g) (=gt-00683) (=u4f48) (=zihai-006906) (=lgccc-0114) (=kx-009801) (=kx-0098001) (=koseki-005980) (=juki-4f48) (=jmj-006625) (=dkw-00497) (=aj1-16779) (=u4f48-ue0100) (=u4f48-k)
(hkcs_m4f48)
(hkcs_u4f48)
𢁙 (u22059)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u22059-07)
(u22059-08)
(u22059-jv) (=u22059) (=koseki-099630) (=dkw-08791)
(hkcs_m22059)
(linchuyi_u22059-var-001)
𧦞 (u2799e)
[異體字(漢語大字典)]
(u2799e) (=dkw-35348) (=koseki-401370)
(u2ff0-u8ba0-u5e03) (=zihai-145412)
(hkcs_m2799e)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部