GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m65a4-p01-s01 (ユーザー hkcs 占有グリフ m65a4-p01-s01) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u65a4) (u65a4) (=aj1-01740) (=dkw-13534) (=juki-65a4) (=u65a4-ue0100) (=u2f44) (=koseki-151720) (=soupcum_khitanlarge-130) (=hkcs_u65a4) (=jmj-013074)
(u65a4-01)
(u65a4-01-var-001)
(u65a4-02)
(u65a4-02-var-001)
(u65a4-02-var-002)
(u65a4-03)
(u65a4-04)
(u65a4-07)
(u65a4-14)
(u65a4-g)
(u65a4-itaiji-001)
(u65a4-j)
(u65a4-k)
(u65a4-var-001)
(cbeta-18667)
(cdp-86b9)
(cdp-86b9-var-001)
(cdp-86b9-var-002)
(cdp-86b9-var-003)
(cdp-89bc) (=nihon-no-kanji-03001)
(cdp-89bc-08)
(cdp-89bc-var-001)
(cdp-89bc-var-002) (=u65a4-07-itaiji-001)
(toki-01037630)
(u2ff1-u20089-u4e01)
(fitzgerald_cop66)
(hkcs_m65a4)
(hkcs_m65a4-p01-s00)
(hkcs_m65a4-p01-s01)
(hkcs_m65a4-p02-s00)
(hkcs_m65a4-p02-s01)
(hkcs_m65a4-p02-s02)
(hkcs_u65a4-02)
(kamiyo_chars-u65a4-var-001)
(n-gtwinppx_u65a4)
異體字: (u2f44)
[康煕部首(非漢字)]
(u493a)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u493a-jv) (=koseki-461190) (=dkw-40641) (=u493a)
(u2ff0-u9485-u65ab) (=zihai-153403)
(hkcs_m493a)
(u5ffb)
[異體字(民國教育部)]
(u5ffb) (=u5ffb-ue0100) (=koseki-117150) (=juki-5ffb) (=jmj-011434) (=dkw-10401) (=aj1-04802)
(u5ffb-g)
(hkcs_m5ffb)
(hkcs_u5ffb)
(u89d4)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
(u89d4-g) (=gu-089d4)
(u89d4-j) (=k1-5b53) (=c1-5352) (=t1-5352) (=u89d4-h) (=u89d4-k) (=u89d4-t) (=u89d4) (=dkw-35008) (=u89d4-ue0100) (=koseki-397830) (=juki-89d4) (=aj1-15132)
(geog-qin-2068)
(qin-ff068)
(hkcs_m89d4)
(hkcs_u89d4)
(u91ff)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u91ff-j) (=sawd-31125) (=sawd-31109) (=ligang_hkrm-08120640) (=u91ff) (=dkw-40203) (=sawn-f5878) (=u91ff-ue0100) (=koseki-456330) (=juki-91ff) (=gt-54070) (=aj1-06976)
(hkcs_m91ff)
𣂑 (u23091)
[同型異字]
(u23091-jv) (=cdpo-9d6d) (=u23091) (=zihai-003503) (=koseki-151740)
(dkw-13536)
(fitzgerald_jur947) (=juchen-370302)
(hkcs_m23091)
𧣊 (u278ca)
[異體字(漢語大字典)]
(u278ca) (=dkw-35037) (=koseki-398120)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部