GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m71e0 (ユーザー hkcs 占有グリフ m71e0) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u71e0) (u71e0-j) (=u71e0) (=dkw-19458) (=u71e0-ue0101) (=koseki-219160) (=juki-71e0) (=aj1-05589) (=u71e0-ue0100)
(u71e0-var-001) (=jmj-016646)
(juki-b552) (=u71e0-ue0102)
(toki-01056060) (=jmj-016647)
(hkcs_m71e0)
(hkcs_u71e0)
異體字: (u5967)
[異體字(漢語大字典)]
(u5967) (=aj1-04557) (=juki-5967) (=koseki-068670) (=u5967-ue0100)
(u5967-01)
(u5967-02-itaiji-001)
(u5967-02-itaiji-002)
(u5967-02-itaiji-003)
(u5967-07)
(u5967-07-var-001)
(u5967-g)
(u5967-j)
(u5967-k)
(u5967-t) (=u5967-h) (=twedu-a00873)
(u5967-v)
(u5967-var-002)
(u5967-var-003)
(u5967-var-004)
(jmj-009527) (=dkw-05985)
(nihon-no-kanji-11701) (=u5965-itaiji-002) (=u2ff1-u2ff5-cdp-8bd6-u3405-u5927)
(toki-01005650)
(toki-01007920)
(toki-01019720)
(twedu-a00873-004)
(twedu-a00873-005)
(twedu-a00873-007)
(twedu-a00873-008-1)
(twedu-a00873-009)
(twedu-a00873-010)
(twedu-a00873-011)
(twedu-a00873-012)
(twedu-a00873-013)
(twedu-a00873-014)
(twedu-a00873-016)
(twedu-a00873-019)
(twedu-a00873-020)
(twedu-a00873-022)
(twedu-a00873-023)
(twedu-a00873-026)
(u2ff1-u2ff5-cdp-8bd6-u3405-u5927-var-001) (=toki-01019200)
(zihai-013910)
(zihai-013919)
(zihai-014030)
(fitzgerald_jur457) (=juchen-240304)
(hkcs_m5967)
(hkcs_m5967-p01-s00)
(hkcs_m5967-p02-s00)
(hkcs_m5967-p02-s01)
(hkcs_m5967-p03-s00)
(hkcs_u5967)
(n-gtwinppx_u5965-5)
(n-gtwinppx_u5965-7)
(u7079)
[入管正字]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7079) (=koseki-212670) (=jmj-016279) (=dkw-18874)
(haradanaomi_hkrm-04036830)
(hkcs_m7079)
(hkcs_u7079)
𣋉 (u232c9)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u232c9) (=koseki-160050)
(u232c9-g)
(dkw-14198)
(hkcs_m232c9)
𤈯 (u2422f)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2422f-jv) (=u2422f)
(koseki-214920) (=dkw-19084)
(hkcs_m2422f)
𤈰 (u24230)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u24230-jv) (=u24230)
(koseki-214930) (=dkw-19085)
(hkcs_m24230)

本字形內引用的其他字形

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部