GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索
工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m7cf8-p04-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m7cf8-p04-s00) (@2)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u7cf8) (u7cf8-01)
(u7cf8-01-var-001)
(u7cf8-01-var-002)
(u7cf8-01-var-003)
(u7cf8-01-var-004)
(u7cf8-01-var-005)
(u7cf8-02)
(u7cf8-02-var-001)
(u7cf8-02-var-002)
(u7cf8-02-var-003)
(u7cf8-04)
(u7cf8-04-var-001)
(u7cf8-14)
(u7cf8-g) (=u7cf8-t) (=twedu-a03120-007) (=twedu-a03709) (=u7cf8-h) (=fzyouhei_u7cf8)
(u7cf8-g01)
(u7cf8-g04)
(u7cf8-g07)
(u7cf8-g14)
(u7cf8-j) (=u7cf8) (=jmj-019947) (=u7cf8-ue0100) (=u7cf8-k) (=u2f77) (=koseki-304280) (=juki-7cf8) (=gt-35079) (=dkw-27221) (=aj1-02227)
(u7cf8-t07)
(u7cf8-t08)
(u7cf8-v07)
(u7cf8-var-001)
(u7cf8-var-002)
(u7cf8-var-003)
(tenrei-6126b61)
(u2ff1-u4e3f-u23c72)
(u2ff1-u5e7a-u2ffb-u4e85-u31c0)
(u2ff1-u5e7a-u4e00)
(u2ff1-u5e7a-u516b-01) (=u2ff1-u5e7a-u516b-var-001)
(u2ff1-u5e7a-u5341)
(hkcs_m7cf8)
(hkcs_m7cf8-p01-s00)
(hkcs_m7cf8-p01-s01)
(hkcs_m7cf8-p01-s02)
(hkcs_m7cf8-p02-s00)
(hkcs_m7cf8-p0214)
(hkcs_m7cf8-p04-s00)
(hkcs_m7cf8-p04-s02)
(hkcs_m7cf8-p14-s00)
(hkcs_u7cf8)
(sz_s-u7cf8-04)
異體字: (u2f77)
[康煕部首(非漢字)]
(u5e7a)
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u5e7a) (=aj1-04739) (=dkw-09189) (=u5e7a-ue0100) (=u5e7a-k) (=u2f33) (=u2e93) (=koseki-103990) (=juki-5e7a) (=cdp-8b44) (=cbeta-08258) (=jmj-010954)
(u5e7a-01)
(u5e7a-01-var-001)
(u5e7a-01-var-002)
(u5e7a-01-var-003)
(u5e7a-01-var-004)
(u5e7a-01-var-005)
(u5e7a-02)
(u5e7a-03)
(u5e7a-07)
(u5e7a-07-var-001)
(u5e7a-07-var-002)
(u5e7a-08)
(u5e7a-08-var-001)
(u5e7a-g)
(u5e7a-g03)
(u5e7a-g04)
(u5e7a-g07)
(u5e7a-h)
(u5e7a-j)
(u5e7a-t) (=twedu-n00055) (=twedu-a03079-002) (=twedu-a00028-001)
(u5e7a-var-002)
(u5e7a-var-004)
(cdp-895c) (=unstable-bsh-f2bb)
(cdp-895c-var-001)
(cdp-895c-var-002) (=u5e7a-var-001)
(cdp-895c-var-003)
(cdp-895c-var-004)
(gt-k16445)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-01-var-001) (=u5e7a-01-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-02-var-001) (=u5e7a-02-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-08-var-001) (=u5e7a-08-itaiji-001)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-var-001)
(u2ff1-u4e3f-u5e7a-var-002) (=cc-216b)
(u2ffa-u53b6-u4e8c)
(u3120) (=c1-2562)
(chanhenryfaihang_u2f33)
(chanhenryfaihang_u5e7a)
(hkcs_m5e7a)
(hkcs_m5e7a-p01-s00)
(hkcs_m5e7a-p02-s00)
(hkcs_m5e7a-p03-s00)
(hkcs_u5e7a)
(hkcs_u5e7a-07)
(u7cf9)
[偏旁]
[関連字(その他)]
(u7cf9-01) (=u7cf8-g01) (=fzyouhei_u7cf9)
(u7cf9-01-itaiji-001)
(u7cf9-01-var-001)
(u7cf9-01-var-004)
(u7cf9-01-var-005)
(u7cf9-01-var-006) (=u7cf9-g)
(u7cf9-01-var-007)
(u7cf9-01-var-008)
(u7cf9-01-var-009)
(u7cf9-g02)
(u7cf9-h)
(u7cf9-h01) (=u7cf9-tv01)
(u7cf9-jv) (=u7cf9) (=u2eaf)
(u7cf9-var-001) (=cdp-8afb)
(u2ff1-u2e80-u5201)
(u2ff1-u4e61-cdp-885e-var-001)
(u2ff1-u5e7a-u706c-var-001)
(u2ff3-u21fe8-u21fe8-u4e37)
(ebag_s120-012)
(hkcs_h7cf9-p01-s00)
(hkcs_m7cf9)
(hkcs_u7cf9-01)
(hkcs_u7cf9-01-var-004)
(kamiyo_parts-u2ff1-u303b-u624c-var-001)
(u7cfb)
[龍龕手鏡研究]
(u7cfb) (=u7cfb-ue0101) (=u7cfb-ue0100) (=u7cfb-k) (=koseki-304300) (=juki-7cfb) (=jmj-019949) (=dkw-27223) (=aj1-01829)
(u7cfb-02)
(u7cfb-02-var-001)
(u7cfb-02-var-002)
(u7cfb-02-var-003)
(u7cfb-02-var-004)
(u7cfb-07)
(u7cfb-07-var-001)
(u7cfb-08-itaiji-001)
(u7cfb-g) (=hkcs_u7cfb) (=fzyouhei_u7cfb)
(u7cfb-g02)
(u7cfb-g07)
(u7cfb-itaiji-001)
(u7cfb-itaiji-002)
(u7cfb-j)
(u7cfb-t)
(u7cfb-t02)
(u7cfb-ue0102) (=toki-01071180)
(u7cfb-v)
(u7cfb-var-001)
(u7cfb-var-002)
(u7cfb-var-003)
(u7cfb-var-004)
(u2ff1-u2ff0-u24cb6-u7537-u5973) (=u7cfb-itaiji-003) (=unstable-bsh-e989)
(zihai-011305)
(zihai-020123) (=u7cfb-07-itaiji-001)
(zihai-070617)
(hkcs_m7cfb)
(hkcs_m7cfb-p02-s00)
(hkcs_m7cfb-p02-s01)
(hkcs_m7cfb-p02-s02)
(hkcs_u7cfb-02)
(u7d72)
[異体字(常用漢字表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u7d72-03)
(u7d72-05)
(u7d72-05-var-001)
(u7d72-05-var-002)
(u7d72-05-var-003)
(u7d72-05-var-004)
(u7d72-10)
(u7d72-10-var-001) (=u7d72-g10)
(u7d72-10-var-002)
(u7d72-g)
(u7d72-g05)
(u7d72-g07)
(u7d72-itaiji-001)
(u7d72-itaiji-002)
(u7d72-itaiji-003)
(u7d72-j) (=dkw-27448) (=aj1-06078) (=ebag_kxr-01623) (=jmj-020109) (=juki-7d72) (=koseki-306620) (=u7d72-k) (=u7d72-ue0100) (=u7d72)
(u7d72-t) (=twedu-a03120) (=u7d72-h)
(u7d72-t05)
(u7d72-t10)
(u7d72-var-001)
(u7d72-var-002)
(u7d72-var-003)
(u7d72-var-004)
(u7d72-var-005) (=zihai-131929)
(u7d72-var-006)
(koseki-307600)
(twedu-a03120-003)
(u2ff0-u7cf8-u7cfb-var-001)
(u2ff0-u7cf9-u7cfb) (=vnpf-607e3)
(u2ff0-u7cf9-u7cfb-var-001) (=twedu-a03120-004)
(u2ff1-u535c-u2626b)
(u2ff1-u5e7a-cdp-89bb)
(hkcs_m7d72)
(hkcs_m7d72-p03-s00)
(hkcs_m7d72-p10-s00)
(hkcs_u7d72)
𢆯 (u221af)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u221af) (=dkw-09191) (=n-gtwinppx_kanjibeya-002-067) (=koseki-104010)
(u221af-01)
(u221af-02)
(u221af-04)
(u221af-g) (=twedu-a02550-001) (=twedu-a03079-001)
(u221af-g04)
(hkcs_m221af)
(hkcs_m221af-p02-s00)
(hkcs_m221af-p04-s00)
𮈔 (u2e214)
[その他]
(u2e214-j) (=u2e214) (=koseki-307600) (=jmj-058307) (=extf-05695) (=extf-05693)

用 Spring Graph 顯示異體字 | 異體字的異體字也會全部顯示

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部