GlyphWiki logo
導航
幫助
搜索

工具箱
其他語言
字形討論顯示源碼歷史

hkcs_m7f8c-p02-s00 (ユーザー hkcs 占有グリフ m7f8c-p02-s00) (@1)

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫
(SVG圖像) (單字字體)

關聯字形

關聯字: (u7f8c) (u7f8c) (=koseki-317530) (=u7f8c-ue0100) (=aj1-06178) (=u7f8c-k) (=juki-7f8c)
(u7f8c-02)
(u7f8c-02-var-002)
(u7f8c-02-var-003)
(u7f8c-03)
(u7f8c-05)
(u7f8c-05-var-001)
(u7f8c-05-var-002)
(u7f8c-05-var-003)
(u7f8c-g) (=zihai-128403)
(u7f8c-g02)
(u7f8c-itaiji-001)
(u7f8c-j) (=dkw-28429)
(u7f8c-t11)
(u7f8c-var-001)
(u7f8c-var-002)
(u2ff1-u2634c-u51e0)
(u2ff1-u2634c-u51e0-02) (=u7f8c-02-var-001)
(u2ff1-u4e37-u65e0-itaiji-001)
(u2ff8-u2ffb-u4e09-u4e3f-u4e5a)
(zihai-009105)
(zihai-128409)
(hkcs_m7f8c)
(hkcs_m7f8c-p02-s00)
(hkcs_u7f8c)
異體字: (u3cfe)
[入管正字]
[異體字(漢語大字典)]
(u3cfe) (=koseki-199410) (=dkw-17676)
(u3cfe-var-001) (=jmj-002091)
(toki-01050320)
(hkcs_m3cfe)
(u7310)
[入管正字]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u7310) (=dkw-20477) (=koseki-229890) (=juki-7310)
(u7310-var-001) (=jmj-016983)
(hkcs_m7310)
(u7347)
[入管正字]
(u7347)
(hkcs_m7347)
(u7437)
[入管正字]
(u7437) (=koseki-236270) (=juki-b5ad) (=dkw-21083)
(hkcs_m7437)
(u7f97)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
[関連字(JIS X 0212)]
(u7f97-02)
(u7f97-02-var-001)
(u7f97-05)
(u7f97-g)
(u7f97-g02)
(u7f97-j) (=u7f97) (=dkw-28454) (=cbeta-00918) (=juki-7f97) (=u7f97-ue0100) (=koseki-317790) (=aj1-17046)
(u7f97-t)
(u7f97-var-001) (=nyukan-f1a8)
(u7f97-var-002) (=cdpo-9cf9)
(cc-5f53)
(u2ff8-u2ffb-u4e09-u4e3f-u2ffa-u4e5a-u53b6)
(hkcs_m7f97)
(hkcs_m7f97-p02-s00)
(hkcs_m7f97-p02-s01)
𠒌 (u2048c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2048c) (=zihai-025512) (=u2048c-ue0101) (=toki-01076830) (=kx-012514) (=kx-0125014)
(koseki-016070) (=dkw-01376) (=jmj-030921) (=u2048c-ue0100)
𡸓 (u21e13)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u21e13-jv) (=dkw-08151) (=koseki-092390) (=u21e13) (=cdp-8578) (=gt-10277)
(u21e13-var-001) (=u21e13-i)
𡹽 (u21e7d)
[中華字海]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u21e7d) (=dkw-08301) (=koseki-093950)
(zihai-045111)
(hkcs_m21e7d)
𡺛 (u21e9b)
[異體字(漢語大字典)]
(u21e9b)
(u21e9b-itaiji-001)
(zihai-045110)
𦍎 (u2634e)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
[異體字(漢語大字典)]
(u2634e) (=zihai-011331) (=u2634e-t) (=u2634e-i) (=u2634e-g) (=koseki-317540) (=dkw-28430)
(u2634e-04)
(u2634e-06)
(u2634e-var-001)
(u2634e-var-002)
𦍑 (u26351)
[←简化字]
[异体字(第一批异体字整理表)]
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(漢語大字典)]
(u26351) (=koseki-317660)
(u26351-g)
(u26351-var-001)
(cbeta-07805)
(u2ffb-u7f8c-u4e00)
(hkcs_m26351)
(hkcs_m26351-v01)

引用了本字形的其他字形

已省略,查看全部

收錄本字形的字表與文檔一覽

已省略,查看全部